ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freeloader

F R IY1 L OW2 D ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freeloader-, *freeloader*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
freeloader (n ) คนที่หาผลประโยชน์จากความใจกว้างของผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're all a bunch of fucking freeloaders.พวกมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม American History X (1998)
- [Man On Earpiece] Got another freeloader. - What? No, no, no.มีพวกกาฝากสังคม อะไรนะ ไม่ ไม่ ไม่ Just My Luck (2006)
Tell your little freeloader friends to slow the fuck down, Keith.ไปบอกเพื่อนนายให้ เพลาๆลงหน่อย Alpha Dog (2006)
One minute I'm a freeloader and the next I'm the only thing standing between you and eviction.นาทีที่แล้วฉันเป็นคนขี้เอาเปรียบ... ...แล้วต่อมา... ...ฉันเป็นคนที่ยืนอยู่ ระหว่าง คุณ กับ การไล่ที่ Burlesque (2010)
Go, go, go, go! INSTRUCTOR: Freeloaders!ไปๆๆๆ พวกชอบของฟรี Bridesmaids (2011)
You fucking freeloaders.ยัยบ้าชอบของฟรี Bridesmaids (2011)
It's now "Penny is a freeloader."ตอนนี้ "เพนนี้เป็นนักโหลดฟรี" The Thespian Catalyst (2011)
Good evening, Leonard, Howard, Raj, freeloader.สายัณห์สวัสดิ์ เลนเนิร์ด ฮาวเวิร์ด ราช นักโหลดฟรี The Thespian Catalyst (2011)
It sounds a bit like the Korean word for freeloader.ชิกจุง ไม่ใช่ ชิกชุง หรือเรียก ชิกจุง เฉยๆก็ได้ Episode #1.1 (2011)
No time for any freeloaders.ไม่มีเวลาสำหรับการเป็นภาระ The Maze Runner (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
FREELOADER    F R IY1 L OW2 D ER0
FREELOADERS    F R IY1 L OW2 D ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmarotzer {m}; Schmarotzerin {f}; Trittbrettfahrer {m} | Schmarotzer {pl}freeloader | freeloaders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
居候[いそうろう, isourou] (n,vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P) [Add to Longdo]
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary [Add to Longdo]
部屋子[へやご, heyago] (n) (1) (See 部屋住み) young adult still living at home; dependent; (2) (See 部屋方) female servant working for a lady-in-waiting working in the inner part of a lord's house (Edo period); (3) freeloader living in a samurai's house; (4) young kabuki actor in service of a master (Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  freeloader
      n 1: someone who takes advantage of the generosity of others

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top