Search result for

encl

(102 entries)
(0.0439 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encl-, *encl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enclave[N] ประเทศหรือดินแดนเล็กๆ ที่มีวัฒนธรรมและเชื้อชาติแตกต่างจากดินแดนอื่นที่ล้อมรอบอยู่
enclose[VT] สร้างรั้วล้อม, See also: สร้างกำแพงล้อมรอบ, Syn. encircle, surround
enclose[VT] ห่อหุ้ม, Syn. include, insert, wrap up
enclose[VT] โอบรอบ, See also: โอบล้อม, Syn. contain, hold
enclosure[N] การปิด, See also: การล้อมรอบ
enclose in[PHRV] ปิดล้อมอยู่ใน, See also: ขังอยู่ใน
enclose in[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose with[PHRV] รวมอยู่ใน (จดหมาย, ห่อของ), See also: ปิดล้อมด้วย, ล้อมรอบด้วย
enclose with[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enclose within[PHRV] แนบมาพร้อมกับ, Syn. enclose in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enclave(เอน'เคลฟว) n. ประเทศที่มีดินแดนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยดินแดนของประเทศอื่น
enclose(เอนโคลซ') vt. ปิด,ล้อมรอบ,สอดใส่ไว้,มีอยู่ใน,ประกอบด้วย., See also: enclosable adj. ดูenclose, Syn. inclose.
enclosure(เอนโคล'เซอะ) n. การปิด,การล้อมรอบ,การสอดใส
nomenclator(โน'มันเคลเทอะ) n. คนขานชื่อ,
nomenclature(โน'มันเคลเชอะ) n. ระบบชื่อ,ระบบการตั้งชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
enclose(vt) ล้อมรั้ว,ปิดล้อม,สอดไว้,แนบมาให้
enclosure(n) การปิดล้อม,สิ่งที่สอดไว้,สิ่งที่แนบมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enclaveดินแดนแทรก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enclavementการบีบรัด, การรัดติดคา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enclosureการกั้นรั้วล้อม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enclosure wallผนังปิดล้อม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enclave projectโครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้) [เศรษฐศาสตร์]
Enclosureเส้นทะเลสาบ(ของลายนื้วมือ) [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An enclave of trustafarians and children of celebritiesสิ่งที่ถูกปิดล้อมความเชื่อ และ เด็กๆคนดัง New Haven Can Wait (2008)
Dear Avis, enclosed is part of our cookbook from the chapter on sauces.ถึงเอวิส ในนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือทำอาหารของเรา บทที่เกี่ยวกับซอส Julie & Julia (2009)
the high-desert enclave that served as a company town for the workers and their families.มันเหมาะที่จะเปนเมืองธุรกิจ เพื่อคนทำงาน และครอบครัวของเค้า Desert Cantos (2009)
You use your tax-exempt religious institution as an anti-vampire terrorist enclave.พวกคุณใช้สถาบันศาสนา เป็นแหล่งซ่องสุมก่อการร้ายต่อต้านแวมไพร์ I Will Rise Up (2009)
Our silhouettes enclosing in the passion Heart dashing[เก็บความทรงจำนี้ไว้ จนกว่าเราจะพบกันอีก] ลาก่อน! Our Family Wedding (2010)
It's a body of enclosed water filled with aquatic ectothermic vertebrates.มันเป็นศพอยู่ในน้ำ เต็มไปด้วยพืชหรือสัตว์น้ำ สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง The Predator in the Pool (2010)
I've been locked in enclosed spaces with this guy before.ฉันโดนขัง อยู่ในที่แคบ กับคนพวกนี้มาก่อน ฉันรับมือได้ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Gas vapors collect in a low, enclosed space.ไอของน้ำมันจะกักไว้ ในพื้นที่ต่ำและปิดอยู่ Devil's Night (2010)
He built the enclosures that set the standards for modern zoos all across America.เขาสร้างเปลือกที่กำหนดมาตรฐาน สำหรับสวนสัตว์ที่ทันสมัย? ทั่วอเมริกา We Bought a Zoo (2011)
A weak enclosure between the jaguars and the tigers.กรงที่อ่อนแอระหว่างจากัวร์และเสือ We Bought a Zoo (2011)
Look, they're not called cages, they're called enclosures.ดูพวกเขาไม่ได้เรียกว่ากรงที่พวกเขากำลังเรียกว่าเปลือก We Bought a Zoo (2011)
You are gonna love your new enclosure.ท่านอยู่ที่จะรักกรงใหม่ของคุณ We Bought a Zoo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enclShe sent me the enclosed check.
enclEnclosed is a copy of the bank transfer receipt.
enclHis letter enclosed a picture.
enclThe site of the condominium is enclosed with stakes.
enclIn accordance with your request, I enclose a picture of myself.
enclThere are many kinds of animals inside this enclosure.
enclWith regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.
enclHer house is enclosed with a white fence.
enclEnclosed is our company profile.
enclI would like to order one coffee machine (Model 25-A) and have enclosed your order form.
enclEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
enclI have enclosed your order form.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่ม[V] cover, See also: enclose, wrap, clothe, blanket, Syn. คลุม, Example: แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย, Thai definition: เอาผ้าคลุมตัว
แวดล้อม[V] surround, See also: enclose, encircle, encompass, hem in, envelop, Example: วิวตรงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่ถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาและแม่น้ำได้อย่างชัดเจน, Thai definition: อยู่โดยรอบ, เฝ้าระวังรักษาอยู่โดยรอบ
กรงขัง[N] cage, See also: enclosure, pen, pound, coop, Syn. กรง, Example: เด็กน้อยจับกระต่ายสีขาวตัวนั้นออกจากกรงขัง แล้วใช้เชือกผูกคอวิ่งไล่จับมันเล่นไปรอบๆ บริเวณสนามหญ้า, Thai definition: กรงสำหรับใช้ขังสัตว์
สังเวียน[N] pen, See also: enclosure, Syn. คอก, วงล้อม, Example: ไม่รู้ว่าแกแช่อยู่ที่สังเวียนตั้งแต่เช้ายันเย็นได้ยังไง, Count unit: สังเวียน, Thai definition: คอกหรือวงล้อมสำหรับชนไก่เป็นต้น
ชะวาก[N] enclosure approached by a tortuous entrance, Example: เรือแล่นเข้าไปใกล้ๆ ที่ชะวากปากทะเล, Thai definition: ช่องที่เวิ้งว้างเข้าไป
แนบ[V] enclose, See also: inclose, Example: ในซองจดหมายซองนั้นมีเงินแนบไปด้วยเป็นจำนวน 1,000 บาท, Thai definition: ติดไปด้วย
แนบติด[V] attach, See also: enclose, add, affix, Thai definition: เอาติดไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิไธย[n.] (aphithai) EN: name ; nomenclature   
ใบแนบ[n. exp.] (bai naēp) EN: enclosure   
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
เอกสารแนบ[n. exp.] (ēkkasān naēp) EN: enclosures   
เอกสารแนบประกอบ[n. exp.] (ēkkasān naēp prakøp) EN: enclosed documents ; enclosures   
เอนเอียง[v.] (ēn-īeng) EN: sway ; lean to a particular side   FR: être enclin à
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket   FR: couvrir ; envelopper
ห้อม[v.] (høm) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose   FR: entourer ; mettre autour
ขนมจีบ[n. exp.] (khanom jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed   FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ขี้-[pref. (adj., v.)] (khī-) EN: - (apt to, inclined to, prone to, addicted to, having a propensity for, leaning towards)   FR: - (enclin à, sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour, prompt à)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCLAVE    AA1 N K L EY2 V
ENCLAVE    EH1 N K L EY2 V
ENCLOSE    EH0 N K L OW1 Z
ENCLOSED    AH0 N K L OW1 Z D
ENCLOSED    EH0 N K L OW1 Z D
ENCLAVES    EH1 N K L EY2 V Z
ENCLAVES    AA1 N K L EY2 V Z
ENCLOSING    AH0 N K L OW1 Z IH0 NG
ENCLOSURE    EH0 N K L OW1 ZH ER0
ENCLOSURE    AH0 N K L OW1 ZH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enclave    (n) (e1 n k l ei v)
enclose    (v) (i1 n k l ou1 z)
enclaves    (n) (e1 n k l ei v z)
enclosed    (v) (i1 n k l ou1 z d)
encloses    (v) (i1 n k l ou1 z i z)
enclosing    (v) (i1 n k l ou1 z i ng)
enclosure    (n) (i1 n k l ou1 zh @ r)
enclosures    (n) (i1 n k l ou1 zh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンクロージャー;エンクロージュア[, enkuro-ja-; enkuro-jua] (n) enclosure [Add to Longdo]
オープンクライアント[, o-punkuraianto] (n) {comp} OpenClient [Add to Longdo]
キャビネットの筺体[キャビネットのきょうたい, kyabinetto nokyoutai] (n) {comp} cabinet enclosure [Add to Longdo]
キャビネット筺体[キャビネットきょうたい, kyabinetto kyoutai] (n) {comp} cabinet enclosure [Add to Longdo]
リンネ式命名法[リンネしきめいめいほう, rinne shikimeimeihou] (n) Linnaean nomenclature [Add to Longdo]
囲い[かこい, kakoi] (n) enclosure; paling; storage; (P) [Add to Longdo]
囲いに入れる[かこいにいれる, kakoiniireru] (exp,v1) to place in an enclosure [Add to Longdo]
囲い込み[かこいこみ, kakoikomi] (n) enclosure [Add to Longdo]
囲い込む[かこいこむ, kakoikomu] (v5m) to enclose; to impound; to cut off; to corral [Add to Longdo]
囲う[かこう, kakou] (v5u,vt) to enclose; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, ] enclosure [Add to Longdo]
围墙[wéi qiáng, ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] enclosure [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] enclosure, dike, embankment [Add to Longdo]
封入[fēng rù, ㄈㄥ ㄖㄨˋ, ] enclose [Add to Longdo]
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, ] enclose; include [Add to Longdo]
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] enclosure; attachment (email); appendix [Add to Longdo]
附寄[fù jì, ㄈㄨˋ ㄐㄧˋ, ] enclose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
名称集[めいしょうしゅう, meishoushuu] nomenclature [Add to Longdo]
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top