Search result for

commît

(111 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commît-, *commît*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
commitment (n ) พันธสัญญา

English-Thai: Longdo Dictionary
commitment(n) ฉันทามติ, ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม ไม่ได้หมายถึงการรับผิดร่วมกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commit[VT] ทำความผิด
commit[VT] มอบหมายให้, See also: ให้รับผิดชอบ, Syn. consign, entrust
commit[VT] ให้คำมั่นสัญญา, Syn. engage, pledge
commit on[PHRV] ผูกมัดกับ, See also: พัวพันกับ
commit to[PHRV] มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ, See also: มอบให้, มอบหมายให้, ส่งให้, Syn. confide to, consign to
commit to[PHRV] จดจำ, See also: ท่องจำ} จดใส่กระดาษ
committal[N] การให้สัญญา
committee[N] คณะกรรมการ, Syn. board, council
commit for[PHRV] มอบตัวเพื่อ, See also: ส่งตัวเพื่อ
commitment[N] ความรับผิดชอบ, Syn. responsibility, engagement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
committal(คะมิท'เทิล) n. = commitment
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
noncommittal(นอนคะมิท'เทิล) adj. ซึ่งไม่ผูกมัดตัวเอง,ซึ่งบอกปัด., Syn. neutral
recommit(รีคะมิท') vt. มอบหมายอีก,ส่งให้พิจารณาอีก,ผูกมัดอีก,กระทำผิดอีก, See also: recommitment n. recommittal n.
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ
uncommitted(อันคะมิท'ทิด) adj. ไม่ได้ผูกมัด,อิสระ,ไม่ได้มีพันธะกรณี., Syn. neutral

English-Thai: Nontri Dictionary
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
noncommittal(adj) ซึ่งบอกปัด
subcommittee(n) อนุกรรมการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commitmentข้อผูกมัด, การผูกมัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committalการส่งตัวไปฝากขัง (ในเรือนจำ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committal for trialการส่งตัวให้คณะลูกขุนพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee๑. คณะกรรมการ๒. คณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committeeคณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee clerk; clerk, committeeหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee of Lloyd'sคณะกรรมการแห่งลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee of public account (E.); committee on accounts (A.)คณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee of the wholeคณะกรรมาธิการเต็มสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitถูกบังคับ [การแพทย์]
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Commitment (Psychology)ความยึดมั่น (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Committed doseปริมาณ (รังสี) ผูกพัน, ปริมาณรังสียังผลจากสารกัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย บางชนิดจะกระจายไปทั่วร่างกาย บางชนิดจะไปสะสมอยู่ในอวัยวะเฉพาะที่ เรียกว่า อวัยวะวิกฤติ (critical organ) เช่น ไอโอดีนจะสะสมอยู่ที่ต่อมไทรอยด์ รังสีจะมีผลต่อร่างกายจนกว่าสารกัมมันตรังสีนั้นสลายหมดไปหรือถูกขับถ่ายออกจนหมด ปกติจะคำนวณระยะเวลาการรับรังสี 50 ปีสำหรับผู้ใหญ่ และ 70 ปีสำหรับเด็ก มีหน่วยเป็น ซีเวิร์ต [นิวเคลียร์]
Committee of Permanent Representativesคณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป ประกอบด้วยผู้แทนถาวรประจำสหภาพยุโรปของประเทศสมาชิก [การทูต]
Committee of Permanent Representatives to ASEANคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนถาวร (ระดับเอกอัครราชทูต) ประจำอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับสำนัก เลขาธิการอาเซียนสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนรวมทั้งองค์กร ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาต่าง ๆ [การทูต]
Committee on Social Developmentคณะกรรมการอาเซียนด้านการพัฒนาสังคม [การทูต]
Committee on the Peaceful Uses of Outer Spaceคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ [การทูต]
Committeesคณะกรรมาธิการ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กก.[N] committee, Syn. กรรมการ
จำใส่ใจ[V] remember, See also: commit to memory, learn by heart, fix in one's mind, recall, recollect, Syn. จำขึ้นใจ, จดจำ, Example: เจ้าจงจำใส่ใจอยู่เสมอว่าเป็นลูกกำพร้ายิ่งต้องอดทนและพากเพียรมากกว่าคนอื่นเขา, Thai definition: กำหนดไว้ในใจอย่างจดจ่อไม่ให้ลืมเลือน
ทำมิดีมิร้าย[V] commit dark deeds, Example: เมื่อผู้อื่นทำมิดีมิร้าย เราจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด
ผิดประเวณี[V] commit adultery, See also: misconduct, Syn. ล่วงประเวณี, Example: การหย่าร้างส่วนมากมักจะมีสาเหตุหลายประการเช่น ผิดประเวณี ยากจน เสพสุราเป็นประจำ วิกลจริต ทารุณกรรม ฯลฯ
ล่วงประเวณี[V] commit adultery, Syn. เป็นชู้, Example: เขาถูกหาว่าล่วงประเวณีกับเมียของเพื่อนรัก, Thai definition: ประพฤติผิดเมียของผู้อื่น
วางเพลิง[V] commit arson, Example: คนร้ายวางเพลิงสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, Thai definition: แอบจุดไฟเผา
ทำเวรทำกรรม[V] sin, See also: commit a sin, Syn. ทำบาปทำกรรม, ทำกรรมทำเวร, Example: เขาทำเวรทำกรรมกับเธอไว้มาก, Thai definition: ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ
ทำกรรมทำเวร[V] sin, See also: commit a sin, Syn. ทำบาปทำกรรม, ทำเวรทำกรรม, Example: ผมคงจะได้ทำกรรมทำเวรไว้มากในชาติก่อนถึงได้ลำบากในชาตินี้, Thai definition: ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ
ทำบาปทำกรรม[V] sin, See also: commit a sin, Syn. ทำบาป, ทำกรรม, Ant. ทำความดี, Example: ในพุทธศาสนาผู้ใดประกอบกรรมทำบาปทำกรรมก็จะได้รับโทษตามกรรมที่ทำไว้, Thai definition: กระทำความชั่ว, ประพฤติชั่ว
มอบหมาย[V] assign, See also: commit, entrust, Syn. มอบ, มอบหมายให้, มอบหมายงาน, มอบหน้าที่, Example: พ่อมอบหมายให้พี่ชายคนโตดูแลกิจการส่งออกทั้งหมด, Thai definition: สั่งเสียให้หรือกำหนดให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory   FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān klāng) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee   
กรรมการิณี[n.] (kammakārinī) EN: female committee   
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee   FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
การมอบหมาย[n.] (kān møpmāi) EN: assignation ; assignment ; entrusting ; delegation ; committing ; giving in charge   FR: délégation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMIT    K AH0 M IH1 T
COMMITS    K AH0 M IH1 T S
COMMITEE    K AH0 M IH1 T IY0
COMMITEE    K AA1 M IH2 T IY0
COMMITTAL    K AH0 M IH1 T AH0 L
COMMITTED    K AH0 M IH1 T AH0 D
COMMITTEE    K AH0 M IH1 T IY0
COMMITMENT    K AH0 M IH1 T M AH0 N T
COMMITTING    K AH0 M IH1 T IH0 NG
COMMITTEES    K AH0 M IH1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commit    (v) (k @1 m i1 t)
commits    (v) (k @1 m i1 t s)
commital    (n) (k @1 m i1 t l)
commitals    (n) (k @1 m i1 t l z)
committed    (v) (k @1 m i1 t i d)
committee    (n) (k @1 m i1 t ii)
commitment    (n) (k @1 m i1 t m @ n t)
committees    (n) (k @1 m i1 t i z)
committing    (v) (k @1 m i1 t i ng)
commitments    (n) (k @1 m i1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel [Add to Longdo]
へまをやる[, hemawoyaru] (exp,v5r) to commit a blunder [Add to Longdo]
アンガージュマン[, anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre [Add to Longdo]
グループコミット[, guru-pukomitto] (n) {comp} group commit [Add to Longdo]
ココム[, kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P) [Add to Longdo]
コミッティー[, komittei-] (n) committee [Add to Longdo]
コミット[, komitto] (n,vs) {comp} commit; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council [Add to Longdo]
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee [Add to Longdo]
委员会会议[wěi yuán huì huì yì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] committee meeting [Add to Longdo]
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, / ] committing all manner of crimes; completely unscrupulous [Add to Longdo]
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] committed information rate (Frame Relay); CIR [Add to Longdo]
自戕[zì qiāng, ㄗˋ ㄑㄧㄤ, ] commit suicide [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF) [Add to Longdo]
技術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
コミット[こみっと, komitto] commit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top