Search result for

recollect

(81 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recollect-, *recollect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recollect[VI] ระลึก, See also: จำได้, Syn. remember
recollect[VT] ระลึก, See also: จำได้, Syn. recall, recapture
recollection[N] ความทรงจำ, Syn. remembrance, recall, reminiscence
recollective[ADJ] ซึ่งระลึกได้, Syn. redolent, reminiscent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recollect(เรค'คะเลคทฺ') v. ระลึก,จำได้,รำลึก,คิดคะนึง,หวนคิด, See also: recollective adj.
recollected(เรคคะเลค'ทิด) adj. สงบ,เงียบ,สุขุม,เยือกเย็น,ระลึกได้,รำลึกถึง,สำรวมใจ, Syn. calm,recall
recollection(เรค คะเลค'เชิน) n. ความทรงจำ,ข้อรำลึก,เรื่องที่จำได้,เรื่องในควาทรงจำ,ช่วงระยะเวลาที่จำได้,บันทึกความทรงจำ, Syn. remembrance ###A. oblivion

English-Thai: Nontri Dictionary
recollect(vi,vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you know what, Skeeter? I'm starting to get a fuzzy recollection of something I said to your father.รู้อะไรไหม สกีเตอร์ ฉันเริ่มจำได้ลางๆแล้ว เรื่องที่เคยพูดกับพ่อเธอเอาไว้ Bedtime Stories (2008)
It was some sort of false recollection.มันเป็นเหมือนว่าความจำแบบผิดๆ The Fourth Kind (2009)
But had no recollection of the ambush at the warehouse.ฉันอยากรู้ว่าคืนนี้ จะมีภัยร้ายต่อพวกเราอีกรึเปล่า V (2009)
Why is everything in your recollection so hazy and disjointed?ทำไมทุกสิ่งทุกอย่าง ในภาพความทรงจำของคุณ ถึงได้พร่ามัวและ ไม่ประติดประต่อกัน Gimme Some Truth (2009)
I have no recollection at all that Mom was buried here. I don't even remember her face.ผมไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าคุณแม่ถูกฝังไว้ที่นี่ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
She has no recollection of how she ended up there.เธอจำอะไรไม่ได้เลยว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง Frankie & Alice (2010)
I got some vague recollection of that.I got some vague recollection of that. Hot Tub Time Machine (2010)
I actually have no recollection of how I got there. I just remember the feeling of waking up trapped.ฉันต้องดันตะขอสองอันเข้าไปในกล้ามเนื้อหน้าอก Saw 3D: The Final Chapter (2010)
- What on earth do you mean? - Your first recollection.หมอบอกว่ามันจะทำให้ผ่อนคลายช่องคอ The King's Speech (2010)
A thousand recollections crowd on me in my own secret alphabet.ความทรงจำนับพันเบียดเสียดวนเวียน อยู่ในบันทึกลับของฉัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
He had no recollection of changing them.เขากลับจำสิ่งที่ทำไม่ได้เลย Miss Mystic Falls (2010)
He regained recollections of the accident, but lost all memory of his life after it.เขาสูญเสียความทรงจำของช่วงเหตุการณ์หลังอุบัติเหตุอาย 21 ไปทั้งหมด Episode #1.18 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recollectCan you recollect his name?
recollectHis remark made my recollect my schooldays.
recollectI can't recollect her name.
recollectI can't recollect his explanation.
recollectI can't recollect how to do it.
recollectI can't recollect the exact words.
recollectI have a faint recollection of the event.
recollectI have no recollection of seeing the man.
recollectI recollect his saying so.
recollectRecollect my mother holding me tight.
recollectShe recollected the first day when she went to school.
recollectThat is in my recollections.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รำลึก[V] recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึก, คิดถึง, คำนึง, Example: จิตแพทย์ปล่อยให้ผู้ป่วยได้รำลึกและระบายความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเองโดยอิสระเสรี, Thai definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
รำลึกถึง[V] recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึกถึง, Example: คนแก่คนเฒ่ายังรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดี, Thai definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ฟื้นความจำ[V] recall, See also: recollect, bring to mind, Syn. ฟื้นความหลัง, ฟื้นความทรงจำ, Example: คุณปู่ฟื้นความจำสมัยที่หัวหินเป็นที่หลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้หลานๆ ฟัง, Thai definition: ระลึกความทรงจำให้กลับคืนมาใหม่
คิดออก[V] remember, See also: recollect, recall, Syn. นึกออก, จำได้, Ant. คิดไม่ออก, ลืม, Example: ลุงเหลิมนั่งทบทวนเหตุการณ์เมื่อวาน แล้วก็คิดออกว่าเจ้าแดงนั่นเองพามากินเหล้าที่หลังสวน
จำได้[V] remember, See also: recollect, recall, Syn. ระลึกได้, จดจำ, นึกออก, คิดออก, Ant. ลืม, Example: ท่านมีความจำดีเยี่ยมอ่านเรื่องอะไรแล้วจะสามารถจำได้อย่างรวดเร็ว
นึกย้อน[V] recall, See also: recollect, bring to mind, bring back, Syn. คิดย้อน, รำลึก, หวนคิด, Example: ตัวละครนึกย้อนกลับไปสมัยที่เป็นเด็กซนอยู่ในสวน
นึกออก[V] recall, See also: recollect, remember, recognize, Syn. นึกได้, คิดได้, จำได้, Example: เขาเพิ่งนึกออกว่าเขาเคยมาที่นี่กับใครเมื่อ 10 ปีก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
ฟื้นความจำ[v. exp.] (feūn khwāmjam) EN: recall ; recollect ; bring to mind   
หวนคิด[v. exp.] (huan khit) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back   
หวนนึก[v. exp.] (huan neuk) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember   
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory   FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
ความจำ[n.] (khwāmjam) EN: memory ; remembrance ; recollection ; commemoration   FR: mémoire [f] ; souvenir [m]
นึกได้[v. exp.] (neuk dāi) EN: recall ; remember ; recollect ; bring to mind ; bring back   
นึกออก[v. exp.] (neuk øk) EN: recall ; recollect ; remember ; recognize   FR: se rappeler ; se souvenir
นึกย้อน[v. exp.] (neuk yøn) EN: recall ; recollect ; bring to mind ; bring back   
ระลึก[v.] (raleuk) EN: remember ; recall ; think of ; recollect ; be reminded of ; think back   FR: se souvenir de ; évoquer ; se remémorer

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOLLECT    R EH2 K AH0 L EH1 K T
RECOLLECT    R IY2 K AH0 L EH1 K T
RECOLLECTS    R EH2 K AH0 L EH1 K T S
RECOLLECTS    R IY2 K AH0 L EH1 K T S
RECOLLECTED    R IY2 K AH0 L EH1 K T AH0 D
RECOLLECTED    R EH2 K AH0 L EH1 K T AH0 D
RECOLLECTING    R EH2 K AH0 L EH1 K T IH0 NG
RECOLLECTION    R EH2 K AH0 L EH1 K SH AH0 N
RECOLLECTING    R IY2 K AH0 L EH1 K T IH0 NG
RECOLLECTIONS    R EH2 K AH0 L EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recollect    (v) (r e2 k @ l e1 k t)
recollects    (v) (r e2 k @ l e1 k t s)
recollected    (v) (r e2 k @ l e1 k t i d)
recollecting    (v) (r e2 k @ l e1 k t i ng)
recollection    (n) (r e2 k @ l e1 k sh @ n)
recollections    (n) (r e2 k @ l e1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
回顧[かいこ, kaiko] (n,vs,adj-no) recollection; (P) [Add to Longdo]
記憶[きおく, kioku] (n,vs) (1) memory; recollection; remembrance; (2) storage; (P) [Add to Longdo]
見覚え(P);見憶え[みおぼえ, mioboe] (n) remembrance; recollection; recognition; (P) [Add to Longdo]
見覚える[みおぼえる, mioboeru] (v1,vt) to remember; to recollect; to recognize; to recognise [Add to Longdo]
呼起[こき, koki] (n,vs) (See 呼び起こす・よびおこす・2) recollection; something called to mind [Add to Longdo]
思い出(P);想い出;思いで;想いで;思出[おもいで, omoide] (n) memories; recollections; reminiscence; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追述[zhuī shù, ㄓㄨㄟ ㄕㄨˋ, ] recollections; to relate (past events), #67,212 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recollect \Rec"ol*lect\ (r[e^]k"[o^]l*l[e^]kt), n. [See
   {Recollet}.] (Eccl.)
   A friar of the Strict Observance, -- an order of Franciscans.
   [Written also {Recollet}.] --Addis & Arnold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-collect \Re`-col*lect"\ (r[=e]`k[o^]l*l[e^]kt"), v. t. [Pref.
   re- + collect.]
   To collect again; to gather what has been scattered; as, to
   re-collect routed troops.
   [1913 Webster]
 
      God will one day raise the dead, re-collecting our
      scattered dust.             --Barrow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recollect \Rec`ol*lect"\ (r[e^]k`[o^]l*l[e^]kt"), v. t. [imp. &
   p. p. {Recollected}; p. pr. & vb. n. {Recollecting}.] [Pref.
   re- + collect: cf. L. recolligere, recollectum, to collect.
   Cf. {Recollet}.]
   [1913 Webster]
   1. To recover or recall the knowledge of; to bring back to
    the mind or memory; to remember.
    [1913 Webster]
 
   2. Reflexively, to compose one's self; to recover
    self-command; as, to recollect one's self after a burst of
    anger; -- sometimes, formerly, in the perfect participle.
    [1913 Webster]
 
       The Tyrian queen . . .
       Admired his fortunes, more admired the man;
       Then recollected stood.        --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recollect
   v 1: recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't
      remember saying any such thing"; "I can't think what her
      last name was"; "can you remember her phone number?"; "Do
      you remember that he once loved you?"; "call up memories"
      [syn: {remember}, {retrieve}, {recall}, {call back}, {call
      up}, {recollect}, {think}] [ant: {blank out}, {block},
      {draw a blank}, {forget}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top