ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subcommittee

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subcommittee-, *subcommittee*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subcommittee(n) คณะอนุกรรมการ

English-Thai: Nontri Dictionary
subcommittee(n) อนุกรรมการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subcommitteeคณะอนุกรรมการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subcommittee on Neighbouring Countries Economic Development Cooperationคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2546 ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (อพบ.) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้มีคำสั่งที่ 4 / 2547 เมื่อ 6 พฤษภาคม 2547 จัดตั้ง อพบ. แล้ว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนเป็นอนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับกรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ อพบ. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเสนอแนะนโยบาย แผนงานและโครงการตามแผนงานการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการพัฒนาความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน ACMECS ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของ ACMECS มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วย งานหลักในการประสานกับหน่วยงานภายในของไทยให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ และกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับประเทศ สมาชิก ACMECS [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The subcommittee has questions about the detention...คณะอนุกรรมการของสภาสงสัย 24: Redemption (2008)
But you and I both know that Starkwood cannot survive an all-out war against the subcommittee.แต่เราทั้งคู่ต่างก็รู้ ว่าสตาร์วูดไม่อาจต่อสู้กับ สงครามทุกรูปแบบ กับคณะกรรมการได้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Renee, Jack Bauer is about to be strung up by a senate subcommittee, and you are following his playbook.เรเน่ ตอนนี้แจ็คกำลังตกอยู่ใน การสอบสวนของอนุกรรมการของ สว. อยู่ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
January '02. classified hearing with the subcommittee On defense and homeland security.มกราคม2002 ความลับทางราชการเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ Amplification (2009)
He asked me to serve on the finance subcommittee.เค้าชวนผมให้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการการเงิน The Debarted (2009)
I'm on a subcommittee overseeing the agencies involved.ฉันอยู่ในคณะกรรมการ ที่ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Green Lantern (2011)
It's from the internal subcommittee that Bernard chaired.มาจากคณะอนุกรรมการภายใน ที่เบอร์นาร์ดเคยดำรงตำแหน่ง And Then There Were More (2011)
- The subcommittee report came out a couple weeks ago on his death.- ให้ตายสิ - รายงานคณะอนุกรรมการ เรื่องสาเหตุการตายของเขาเพิ่งจะออกมา Beirut Is Back (2012)
You'd think if there were any evidence of judicial impropriety, that the Senate subcommittee would've found it by now.คุณคิดว่าอาจจะมี หลักฐานที่บอกถึงการตัดสินคดีที่ผิดพลาด ที่คณะอนุกรรมการ น่าจะค้นเจอแล้ว Power (2013)
Did Saul Berenson know when he testified before the Senate subcommittee?ซอล เบอเรนสันรู้รึเปล่า เมื่อเขาเบิกความ ก่อนที่คณะอนุกรรมการวุฒิสภา? Uh... Oh... Ah... (2013)
Edmund Muskie of Maine was the chairman of the senate subcommittee on air and water pollution.เอ๊ดมันด์ปลาชนิดหนึ่ง เมนเป็นประธาน ของคณะอนุกรรมการวุฒิสภา ในอากาศและมลพิษทางน้ำ The Clean Room (2014)
My brother-in-law is a member of the Senate subcommittee on immigration.พี่เขยของฉัน เป็นหนึ่งในอนุคณะกรรมการการอพยพค่ะ Blood and Fear (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subcommitteeFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
subcommitteeThere will be an in-person meeting of the marketing subcommittee on Tuesday afternoon of Jan 27, 1999 at the San Francisco CA Airport Marriott.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุกรรมการ(n) subcommittee, Example: ปัญหานี้จะต้องตั้งอนุกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง, Count Unit: ชุด, คณะ, Thai Definition: กรรมการสาขาของคณะกรรมการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะกรรมการชุดย่อย[khanakammakān chut yǿi] (n, exp) EN: subcommittee

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
subcommittee
subcommittees
subcommittee's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subcommittee
subcommittees

WordNet (3.0)
subcommittee(n) a subset of committee members organized for a specific purpose

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Subcommittee

n. An under committee; a part or division of a committee. [ 1913 Webster ]

Yet by their sequestrators and subcommittees abroad . . . those orders were commonly disobeyed. Milton. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小组委员会[xiǎo zǔ wěi yuán huì, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ,      /     ] subcommittee [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterausschuss { m } | Unterausschüsse { pl }subcommittee | subcommittees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小委[しょうい, shoui] (n) subcommittee [Add to Longdo]
小委員会[しょういいんかい, shouiinkai] (n) subcommittee [Add to Longdo]
分科会[ぶんかかい, bunkakai] (n) subcommittee; subworking group; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top