Search result for

committee

(89 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -committee-, *committee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
committee[N] คณะกรรมการ, Syn. board, council
committeeman[N] กรรมการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
committee(คะมิท'ที) n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนุบาล, See also: committeeship n.
committeeman(คะมิท'ทีเมิน) n. กรรมการ กรรมาธิการ,หัวหน้าพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้ง -pl. committeemen
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
committee(n) คณะกรรมการ,ผู้อนุบาล,ผู้ปกครอง
subcommittee(n) อนุกรรมการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
committee๑. คณะกรรมการ๒. คณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committeeคณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee clerk; clerk, committeeหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee of Lloyd'sคณะกรรมการแห่งลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee of public account (E.); committee on accounts (A.)คณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee of the wholeคณะกรรมาธิการเต็มสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee of the whole (House)กรรมาธิการเต็มสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee of the whole (House)กรรมาธิการเต็มสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Committee of Ways and Meansคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ (ของสภานิติบัญญัติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
committee officeสำนักงานคณะกรรมาธิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Committee of Permanent Representativesคณะกรรมการในกรอบสหภาพยุโรป ประกอบด้วยผู้แทนถาวรประจำสหภาพยุโรปของประเทศสมาชิก [การทูต]
Committee of Permanent Representatives to ASEANคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนถาวร (ระดับเอกอัครราชทูต) ประจำอาเซียนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับสำนัก เลขาธิการอาเซียนสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนรวมทั้งองค์กร ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาต่าง ๆ [การทูต]
Committee on Social Developmentคณะกรรมการอาเซียนด้านการพัฒนาสังคม [การทูต]
Committee on the Peaceful Uses of Outer Spaceคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ [การทูต]
Committeesคณะกรรมาธิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tomorrow, the committee will decide whether to suspend or expel you idiots.พรุ่งนี้, คณะกรรมการจะพิจารณา ว่าจะพักการเรียนหรือไล่พวกนายออก Baby and I (2008)
Might it not be prudent to get the committee to consider issuing a "D notice"?มันอาจจะไม่ฉลาดนักที่จะให้คณะกรรมการ มาแก้ต่างให้เพื่อปกป้องความลับของชาติ The Bank Job (2008)
And the committee having done the works to issue a "D-notice" on the whole business.แล้วคณะกรรมการก็กำลังทำงาน เพื่อปกป้องความลับของธุรกิจทั้งหมด The Bank Job (2008)
This committee has now heard all of the testimony, and, in light of the facts presented, we recommend that the suspension of Captain Jones be made permanent;คณะกรรมการชุดนี้ได้รับฟัง การสืบพยาน และพิจารณา พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ขอตัดสินให้พักงานผู้กองโจนส์ Changeling (2008)
finally, restoration of public confidence in the police department can only be achieved by the removal of its chief of police, and this committee so recommends;ประการสุดท้าย, การฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกรมตำรวจ จะสำเร็จได้ ก็โดยการโยกย้าย ตำแหน่งหัวหน้าในกรมตำรวจ Changeling (2008)
A man arrested trying to bug the offices of the Democratic National Committee in Washington turns out to be an employee of President Richard Nixon's re-election campaign committee.ชายคนที่โดนจับ พยายามดักฟังเสียง สนง. พรรคแดโมแครตในกรุงวอร์ชิงตัน กลายเป็นลูกจ้าง Frost/Nixon (2008)
He is one of five persons surprised and arrested yesterday inside the headquarters of the Democratic National Committee in Washington.เขาเป็น1/5ของคนที่โดนจับกุมเมื่อวานนี้ ภายในสนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต ในกรุงวอร์ชิงตัน Frost/Nixon (2008)
A consultant of President Richard Nixon's re-election campaign committee.เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน ในส่วนกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง Frost/Nixon (2008)
We stayed up and, like everyone else, I'd been glued to the Select and Judiciary Committee hearings night after night.เราอยู่ด้วยตอนนั้น เช่นเดียวกับคนอื่น ผมสงสัยว่า ทางคณะผู้พิพากษา ได้ฟังคืนแล้วคืนเล่า Frost/Nixon (2008)
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง Frost/Nixon (2008)
Because David had succeeded on that final day in getting, for a fleeting moment, what no investigative journalist, no state prosecutor, no judiciary committee or political enemy had managed to get.เพราะว่า เดวิดได้ประสบความสำเร็จ ในวันสุดท้ัายวันนั้น ในช่วงเวลาเสี้ยวหนึ่ง ที่เขาได้ทำ ในสิ่งที่ไม่เคยมีนักข่าวคนไหน Frost/Nixon (2008)
Senior trip committee meets tomorrow and reports Thursday to prom committee, headed by Martha.คณะกรรมการรุ่นเจอกันพรุ่งนี้ และข่าวงานพรอม High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
committeeA committee has been set up to investigate the problem.
committeeA committee should apply the focus to the more concrete problem.
committeeA committee was constituted to investigate prices.
committeeA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
committeeAll the members of the committee consented to my proposal.
committeeAll the members of the committee hate one another.
committeeAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
committeeAre you on the committee?
committeeAt school I am on the Newspaper Committee.
committeeBut the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.
committeeHe complained that he had not been informed of the committee's decision.
committeeHe has been asked to sit on the committee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กก.[N] committee, Syn. กรรมการ
คณะกรรมการ[N] committee, See also: council, commission, board, Example: คณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่า ให้ลงโทษนักกีฬาเขต 10, Count unit: คน, คณะ, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นคณะร่วมกันทำงานหรือกระทำกิจการบางอย่างซึ่งได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ[N] committee chairman, See also: chairman of the board, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการกสช. ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด, Count unit: คน
กรรมการ[N] committee, See also: committee member, commission, board, Syn. คณะกรรมการ, Example: อาภัสราเป็นกรรมการคนหนึ่งในการประกวดนางสาวไทยปีนี้, Count unit: คน, คณะ, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้งข้าเป็นคณะร่วมกันทำงานหรือกระทำกิจการบางอย่าง ซึ่งได้รับมอบหมาย เมื่อรวมกันเป็นคณะเรียกว่าคณะกรรมการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān klāng) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee   
กรรมการิณี[n.] (kammakārinī) EN: female committee   
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: commission ; Board of Commissioner ; committee   FR: comité [m] ; commission [f]
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
คณะ[n.] (khana) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe   FR: groupe [m] ; troupe [f] ; formation [f] ; contingent [m] ; comité [m]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammakān) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council   FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการอำนวยการ[n. exp.] (khanakammakān amnūaykān) EN: organizing committee ; steering committee   
คณะกรรมการเฉพาะกิจ[n. exp.] (khanakammakān chaphǿkit) EN: ad hoc committee   
คณะกรรมการชุดย่อย[n. exp.] (khanakammakān chut yǿi) EN: subcommittee   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMITTEE    K AH0 M IH1 T IY0
COMMITTEES    K AH0 M IH1 T IY0 Z
COMMITTEE'S    K AH0 M IH1 T IY0 Z
COMMITTEES'    K AH0 M IH1 T IY0 Z
COMMITTEEMAN    K AH0 M IH1 T IY0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
committee    (n) (k @1 m i1 t ii)
committees    (n) (k @1 m i1 t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
委员[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]
委员会会议[wěi yuán huì huì yì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] committee meeting [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschuss {m}; Ausschuß {m} [alt] | in einem Ausschuss sein | ständiger Ausschusscommittee | to be on a committee | standing committee [Add to Longdo]
Sachvertändigenausschuss {m}committee of experts [Add to Longdo]
Untersuchungsausschuss {m}committee of inquiry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ココム[, kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P) [Add to Longdo]
コミッティー[, komittei-] (n) committee [Add to Longdo]
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[, sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee [Add to Longdo]
ステコミ[, sutekomi] (n) (abbr) (See ステアリングコミッティー) steering committee [Add to Longdo]
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck [Add to Longdo]
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] (n) {comp} Unicode Technical Committee; UTC [Add to Longdo]
委員[いいん, iin] (n) committee member; (P) [Add to Longdo]
委員会[いいんかい, iinkai] (n) committee; commission; board; panel; committee meeting; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF) [Add to Longdo]
技術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Committee \Com`mit*tee"\, n. [From {Commit}, v. t.] (Law)
   One to whom the charge of the person or estate of another, as
   of a lunatic, is committed by suitable authority; a guardian.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Committee \Com*mit"tee\, n. [Cf. OF. comit['e] company, and LL.
   comitatus jurisdiction or territory of a count, county,
   assize, army. The word was apparently influenced by the verb
   commit, but not directly formed from it. Cf. {County}.]
   One or more persons elected or appointed, to whom any matter
   or business is referred, either by a legislative body, or by
   a court, or by any collective body of men acting together.
   [1913 Webster]
 
   {Committee of the whole [house]}, a committee, embracing all
    the members present, into which a legislative or
    deliberative body sometimes resolves itself, for the
    purpose of considering a particular measure under the
    operation of different rules from those governing the
    general legislative proceedings. The committee of the
    whole has its own chairman, and reports its action in the
    form of recommendations.
 
   {Standing committee}. See under {Standing}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 committee
   n 1: a special group delegated to consider some matter; "a
      committee is a group that keeps minutes and loses hours" -
      Milton Berle [syn: {committee}, {commission}]
   2: a self-constituted organization to promote something [syn:
     {committee}, {citizens committee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top