ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noncommittal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noncommittal-, *noncommittal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noncommittal(adj) ซึ่งไม่แสดงความคิดเห็นหรือเข้าข้าง, See also: ซึ่งไม่เปิดเผยความคิดหรือความรู้สึก, ซึ่งระมัดระวัง, Syn. cautious, wary
noncommittally(adv) อย่างไม่แสดงความคิดเห็น, See also: อย่างไม่เข้าข้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noncommittal(นอนคะมิท'เทิล) adj. ซึ่งไม่ผูกมัดตัวเอง, ซึ่งบอกปัด., Syn. neutral

English-Thai: Nontri Dictionary
noncommittal(adj) ซึ่งบอกปัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Noncommittal as everตอบแบบเลี่ยง ๆ อีกตามเคย Bobby Z (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
อมยิ้ม[omyim] (v) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself
สงวนท่าที[sa-ngūan thāthī] (adj) EN: noncommittal ; guarded ; reserved

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NONCOMMITTAL

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noncommittal

Japanese-English: EDICT Dictionary
適当[てきとう, tekitou] (adj-na, n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P) #4,508 [Add to Longdo]
あっそ[asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
当たらず障らず[あたらずさわらず, atarazusawarazu] (exp) avoiding to commit oneself; (being) noncommittal [Add to Longdo]
当たり障らず[あたりさわらず, atarisawarazu] (exp) avoiding committing oneself; noncommittal [Add to Longdo]
不即不離[ふそくふり, fusokufuri] (n) neutral; noncommittal [Add to Longdo]
不得要領[ふとくようりょう, futokuyouryou] (adj-na, n) vague; ambiguous; noncommittal; off-point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noncommittal \Non`com*mit"tal\, n.
   A state of not being committed or pledged; forbearance or
   refusal to commit one's self. Also used adjectively.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noncommittal
   adj 1: refusing to bind oneself to a particular course of action
       or view or the like; "her boyfriend was noncommittal
       about their future together"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top