ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

your

Y AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -your-, *your*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, Syn. Calm down!
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
your(det) ของคุณ, See also: ของท่าน, ของพวกท่าน
yours(pron) ของคุณ, See also: ของท่าน, สิ่งที่เป็นของคุณ, สิ่งที่เป็นของท่าน
yourself(pron) ตัวคุณเอง, See also: ตัวคุณ, ตัวท่าน, ตัวเอง, ตัวท่านเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
your(ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ
your'n(ยวน) =yours
yourn(ยวน) =yours
yours(ยัวร์ซ) pron. ของคุณ, ของท่าน
yours trulyn. วลีท้ายจดหมายโดยทั่วไป, ฉัน, ของฉัน
yourself(ยัวร์เซลฟฺ') n. คุณเอง, ท่านเอง, ตนเอง, ตัวเอง pl. yourselves
by-your-leaven. การขอขมาที่ไม่ได้ขออนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
your(adj) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ
yours(pro) สิ่งของของท่าน, สิ่งของของคุณ
yourself(pro) ตัวท่านเอง, ตัวคุณเอง
yourselves(pro pl ของ) yourself

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
yours sincerelyด้วยความจริงใจ, See also: yours truly, Syn. sincerely yours

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your dime.อ่อได้ Red Eye (2005)
Your profits?กำไรคุณเหรอ? Cheating Death (2008)
- Your money.-คุณค่ะ Batman: Under the Red Hood (2010)
Wipe your eyes.แหกตาดูดีๆ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, Your Majesty.ใช่มหาบพิตร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But, Your Majesty, the little Princess!แต่คุณสมเด็จเจ้าหญิงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, Your Majesty.ใช่มหาบพิตร Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Where's your mama and papa?ที่ไหนของแม่และพ่อของคุณ หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your mama and papa can't be far.แม่และพ่อของคุณไม่สามารถ จะห่างไกล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I beg of Your Highness, forgive me.ฉันขอให้สมเด็จของคุณยกโทษ ให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your сares fade awayคุณใส่ใจจางหายไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
your$100 will cover all your expenses for the trip.
yourAbide by your promise.
yourAbout all, take care of yourself.
yourAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
yourAbove all, be true to yourself.
yourAbove all, take care of yourself.
yourAbove all, watch your diet.
yourAbove all, you must take good care of yourself.
yourA boy your age ought to behave well.
yourA burglar broke into your house while you were away on vacation.
yourAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
yourAccrued interest will be paid into your account.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอแสดงความนับถือ(v) Yours truly, Example: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ
ฝ่าพระบาท(pron) Your Royal Highness, Example: หม่อมฉันไม่เห็นด้วยเลยที่ฝ่าพระบาทจะเสด็จไปในที่อันตรายเช่นนั้น, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 เมื่อพูดกับเจ้านาย แทนคำว่า ท่าน, Notes: (ราชา)
ใต้เท้า(pron) Your Excellency, See also: you, Example: เรื่องนี้แล้วแต่ใต้เท้าจะกรุณา, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยอย่างเคารพ
ใต้เท้ากรุณา(pron) Your Excellency, See also: you, Example: เรื่องนี้สุดแท้แต่ใต้เท้ากรุณาขอรับ, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้กับขุนนางที่มีศักดิ์สูง, Notes: (โบราณ)
ใต้ฝ่าพระบาท(pron) Your Highness, See also: you, Example: นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์มาบอกแก่ข้าพระพุทธเจ้าว่าใต้ฝ่าพระบาททรงรับเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา โครงการงานอนุสรณ์อยุธยาแล้ว, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้กับเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าและเจ้าฟ้า
ใต้ฝ่าละอองพระบาท(pron) Your Majesty, See also: you, Example: นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงนำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย, Thai Definition: สรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย ใช้กับพระอัครมเหสีที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชินีลงมาจนถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี
ปกเกล้าปกกระหม่อม(n) Your Majesty the King, See also: form of address used when speaking to the royalty, Example: ข้าแผ่นดินไทยที่เฝ้ารอพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมยังมีอีกมาก
มหาบพิตร(pron) Your Majesty, Syn. บรมบพิตร, Example: อาตมาขอถวายพระพรแด่มหาบพิตร, Thai Definition: เดิมเป็นคำพระสงฆ์ใช้สำหรับแทนพระนามพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรมบพิตร[børommabøphit] (pr) EN: Your Majesty
ช่วยตัวเอง[chūay tūa-ēng] (v, exp) EN: help oneself ; do it yourself  FR: se débrouiller tout seul
ด้วยความนับถือ[dūay khwām naptheū] (xp) EN: yours sincerily ; yours faithfully
จงระวังตัวให้ดี[jong rawang tūa hai dī] (x) EN: Take good care of yourself  FR: prenez bien soin de vous !
ขอให้สนุกกับวันหยุด[khø hai sanuk kap wanyut] (xp) EN: enjoy your holiday/vacation (Am.)  FR: bonnes vacances !
ขอแสดงความนับถือ[khø sadaēng khwām naptheū] (xp) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ขอโทษ[khøthōt] (v) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness  FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ก็ตามใจ[køtāmjai] (x) EN: please yourself
แล้วแต่[laēotāe] (xp) EN: up to (you) ; as (you) like ; do as (you) want ; have it (your) way  FR: ça dépend de vous
แล้วแต่จะโปรด[laēotāe ja prōt] (xp) EN: as it may please the court ; as it may please your Majesty  FR: comme il siéra à votre honneur (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
YOUR Y AO1 R
YOUR Y UH1 R
YOURS Y AO1 R Z
YOURS Y UH1 R Z
YOURI Y UH1 R IY0
YOUREE Y AO0 R IY1
YOURS(2) Y ER0 Z
YOURSELF Y ER0 S EH1 L F
YOURSELF Y UH0 R S EH1 L F
YOURSELVES Y AO1 R S EH0 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
your (j) jˈɔːr (y oo1 r)
yours (j) jɔːz (y oo z)
yourself (prp) jˈɔːsˈɛlf (y oo1 s e1 l f)
yourselves (prp) jˈɔːsˈɛlvz (y oo1 s e1 l v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陛下[bì xià, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, ] Your Majesty; His or Her Majesty #7,953 [Add to Longdo]
阁下[gé xià, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] Your Majesty; Sire #9,841 [Add to Longdo]
贵公司[guì gōng sī, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] your company #24,111 [Add to Longdo]
华诞[huá dàn, ㄏㄨㄚˊ ㄉㄢˋ, / ] your birthday (honorific) #39,060 [Add to Longdo]
鄙人[bǐ rén, ㄅㄧˇ ㄖㄣˊ, ] your humble servant; I #39,241 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] your daughter (honorific) #40,725 [Add to Longdo]
驾临[jià lín, ㄐㄧㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] your arrival (honorific); your esteemed presence; you favor us by coming #51,744 [Add to Longdo]
惠顾[huì gù, ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨˋ, / ] your patronage #51,811 [Add to Longdo]
尊容[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] your face (usually mocking) #64,949 [Add to Longdo]
兰玉[lán yù, ㄌㄢˊ ㄩˋ, / ] your son (honorific) #171,783 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ヨーロッパ[ようろっぱ, youroppa] (n) ยุโรป, See also: 欧州
容量[ようりょう, youryou] (n) ความจุ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
deinesgleichenyour equals [Add to Longdo]
Deine Arbeit lässt viel zu wünschen übrig.Your work leaves a lot to be desired. [Add to Longdo]
Ihre Nachricht wurde versendet.Your message was sent. [Add to Longdo]
Ich bin über dein Benehmen entsetzt!Your behaviour appalls me! [Add to Longdo]
Ihre Chancen sind gering.Your chances are small. [Add to Longdo]
Ihre Hilfe ist nicht mit Gold zu bezahlen.Your help is beyond price. [Add to Longdo]
Ihre Hilfe ist sehr willkommen.Your help is greatly appreciated. [Add to Longdo]
Ihre Pläne haben weder Hand noch Fuß.Your plan doesn't make any sense at all. [Add to Longdo]
Was nicht ist, kann noch werden.Your day may come. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自分[じぶん, jibun] (pn, adj-no) (1) myself; yourself; oneself; himself; herself; (2) I; me; (P) #413 [Add to Longdo]
協力(P);共力(iK)[きょうりょく, kyouryoku] (n, vs, adj-no) (See ご協力) cooperation; collaboration; (P) #691 [Add to Longdo]
料理[りょうり, ryouri] (n, vs) (1) cooking; cookery; cuisine; (2) (nuance of doing it easily) dealing with something; handling; administration; management; (P) #1,438 [Add to Longdo]
評論[ひょうろん, hyouron] (n, vs) criticism; critique; (P) #2,417 [Add to Longdo]
柳(P);楊;楊柳[やなぎ(P);ようりゅう(楊柳), yanagi (P); youryuu ( you yanagi )] (n) (1) willow (any tree of genus Salix); (2) (やなぎ only) (See 枝垂れ柳) weeping willow (Salix babylonica); (P) #3,600 [Add to Longdo]
貴方[きほう, kihou] (n) (1) (hon) your home; your residence; (pn, adj-no) (2) (hon) you (referring to one's equal; epistolary style) #3,704 [Add to Longdo]
東西[とうざい, touzai] (n, adj-no) (1) east and west; (2) Orient and Occident; East and West; (exp) (3) (abbr) (See 東西東西) Ladies and Gentlemen!; Your attention, please!; roll-up, roll-up; (P) #4,156 [Add to Longdo]
強力[きょうりょく, kyouryoku] (adj-na, n) powerful; strong; (P) #4,423 [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] (n) capacity; electrical capacitance; (P) #4,798 [Add to Longdo]
橋梁[きょうりょう, kyouryou] (n) bridge #5,346 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity [Add to Longdo]
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity [Add to Longdo]
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity [Add to Longdo]
ゼロ行列[ゼロぎょうれつ, zero gyouretsu] zero matrix [Add to Longdo]
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity [Add to Longdo]
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix [Add to Longdo]
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix [Add to Longdo]
メモリ容量[めもりようりょう, memoriyouryou] memory capacity [Add to Longdo]
ヨードン[よーどん, yo-don] Yourdon [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
容量[ようりょう, youryou] Kapazitaet, Aufnahmefaehigkeit [Add to Longdo]
擁立[ようりつ, youritsu] unterstuetzen, -helfen [Add to Longdo]
葉緑素[ようりょくそ, youryokuso] Blattgruen, Chlorophyll [Add to Longdo]
養老院[ようろういん, yourouin] Altenpflegeheim [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 thou \thou\ ([th]ou), pron. [Sing.: nom. {Thou}; poss. {Thy}
   ([th][imac]) or {Thine} ([th][imac]n); obj. {Thee}
   ([th][=e]). Pl.: nom. {You} (y[=oo]); poss. {Your} (y[=oo]r)
   or {Yours} (y[=oo]rz); obj. {You}.] [OE. thou, [thorn]u, AS.
   [eth][=u], [eth]u; akin to OS. & OFries. thu, G., Dan. & Sw.
   du, Icel. [thorn][=u], Goth. [thorn]u, Russ. tui, Ir. & Gael.
   tu, W. ti, L. tu, Gr. sy`, Dor. ty`, Skr. tvam. [root]185.
   Cf. {Thee}, {Thine}, {Te Deum}.]
   The second personal pronoun, in the singular number, denoting
   the person addressed; thyself; the pronoun which is used in
   addressing persons in the solemn or poetical style.
   [1913 Webster]
 
      Art thou he that should come?      --Matt. xi. 3.
   [1913 Webster]
 
   Note: "In Old English, generally, thou is the language of a
      lord to a servant, of an equal to an equal, and
      expresses also companionship, love, permission,
      defiance, scorn, threatening: whilst ye is the language
      of a servant to a lord, and of compliment, and further
      expresses honor, submission, or entreaty." --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   Note: Thou is now sometimes used by the Friends, or Quakers,
      in familiar discourse, though most of them corruptly
      say thee instead of thou.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 You \You\ ([=u]), pron. [Possess. {Your} ([=u]r) or {Yours}
   ([=u]rz); dat. & obj. {You}.] [OE. you, eou, eow, dat. &
   acc., AS. e['o]w, used as dat. & acc. of ge, g[=e], ye; akin
   to OFries. iu, io, D. u, G. euch, OHG. iu, dat., iuwih, acc.,
   Icel. y[eth]r, dat. & acc., Goth. izwis; of uncertain origin.
   [root]189. Cf. {Your}.]
   The pronoun of the second person, in the nominative, dative,
   and objective case, indicating the person or persons
   addressed. See the Note under {Ye}.
   [1913 Webster]
 
      Ye go to Canterbury; God you speed.   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Good sir, I do in friendship counsel you
      To leave this place.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
      In vain you tell your parting lover
      You wish fair winds may waft him over.  --Prior.
   [1913 Webster]
 
   Note: Though you is properly a plural, it is in all ordinary
      discourse used also in addressing a single person, yet
      properly always with a plural verb. "Are you he that
      hangs the verses on the trees, wherein Rosalind is so
      admired ?" --Shak. You and your are sometimes used
      indefinitely, like we, they, one, to express persons
      not specified. "The looks at a distance like a
      new-plowed land; but as you come near it, you see
      nothing but a long heap of heavy, disjointed clods."
      --Addison. "Your medalist and critic are much nearer
      related than the world imagine." --Addison. "It is
      always pleasant to be forced to do what you wish to do,
      but what, until pressed, you dare not attempt." --Hook.
      You is often used reflexively for yourself of
      yourselves. "Your highness shall repose you at the
      tower." --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Your \Your\ ([=u]r), pron. & a. [OE. your, [yogh]our, eowr,
   eower, AS. e['o]wer, originally used as the gen. of ge,
   g[=e], ye; akin to OFries. iuwer your, OS. iuwar, D. uw, OHG.
   iuw[=e]r, G. euer, Icel. y[eth]ar, Goth. izwara, izwar, and
   E. you. [root]189. See {You}.]
   The form of the possessive case of the personal pronoun you.
   [1913 Webster]
 
   Note: The possessive takes the form yours when the noun to
      which it refers is not expressed, but implied; as, this
      book is yours. "An old fellow of yours." --Chaucer.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top