ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yours

Y UH1 R Z   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yours-, *yours*, your
English-Thai: Longdo Dictionary
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yours[PRON] ของคุณ, See also: ของท่าน, สิ่งที่เป็นของคุณ, สิ่งที่เป็นของท่าน
yourself[PRON] ตัวคุณเอง, See also: ตัวคุณ, ตัวท่าน, ตัวเอง, ตัวท่านเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yours(ยัวร์ซ) pron. ของคุณ,ของท่าน
yours trulyn. วลีท้ายจดหมายโดยทั่วไป,ฉัน,ของฉัน
yourself(ยัวร์เซลฟฺ') n. คุณเอง,ท่านเอง,ตนเอง,ตัวเอง pl. yourselves

English-Thai: Nontri Dictionary
yours(pro) สิ่งของของท่าน,สิ่งของของคุณ
yourself(pro) ตัวท่านเอง,ตัวคุณเอง
yourselves(pro) pl ของ yourself

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
yours sincerely ( ) ด้วยความจริงใจ
See also: S. sincerely yours, yours truly,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation?เเล้วคุณเป็นเพื่อนหรือว่าญาติ ของคุณนายแวน ฮอปเปอร์ล่ะครับ Rebecca (1940)
That temper of yours will do you in yet, Max.อารมณ์ร้อนของนายจะฆ่าตัวนายเองได้นะ เเม็กซ์ Rebecca (1940)
Yours sincerely, wasting awayขอแสดงความนับถือเสียออกไป Yellow Submarine (1968)
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Mike, that tall man of yours did not take Jody away.ไมค์ ไอ้โย่งอะไรของนายน่ะไม่ได้ฆ่าโจดี้นะ Phantasm (1979)
Tell me, son...this machine of yours it can take two, can it?บอกหน่อยซิ ไอ้เครื่องเหาะนี่น่ะ... ...นั่งสองคนได้มั้ย The Road Warrior (1981)
So, once again, what was briefly yours is now mine.ดังนั้น, อีกครั้ง, อะไรที่เป็นของคุณ ชั่วคราว ตอนนี้ เป็นของผม. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Garry, plant yours in the old storage room.Yeah, fuck you too! The Thing (1982)
Dead like mine. Yours dead.ตายเหมืองเช่น ขอแสดงความตาย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That fat aunt of yours in Baltimore is missing you, I understand.นั่นป้าอ้วนของคุณในบัลติมอร์ จะหายไปคุณฉันเข้าใจ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Keep it up, and I'll shove that bottle of yours right up your wise ass.แดกเข้าไปเหอะ เดี๋ยวฉันจะเอาขวดเหล้ายัดตูดแก Day of the Dead (1985)
Yours are all right.เธอไม่เป็นไรหรอก An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yoursAbout all, take care of yourself.
yoursAbove all, be true to yourself.
yoursAbove all, take care of yourself.
yoursAbove all, you must take good care of yourself.
yoursAll my efforts are nothing in comparison with yours.
yoursAll the compositions were good except yours.
yoursAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
yoursAll you have to do is to take care of yourself.
yoursAlways be true to yourself.
yoursAn accomplishment cannot be looked upon as yours unless you paddle your own canoe.
yoursApply yourself to your own work.
yoursAre all these books yours?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอแสดงความนับถือ[V] Yours truly, Example: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām naptheū) EN: yours sincerily ; yours faithfully   
จงระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang tūa hai dī) EN: Take good care of yourself   FR: prenez bien soin de vous !
ขอแสดงความนับถือ[xp] (khø sadaēng khwām naptheū) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ก็ตามใจ[X] (køtāmjai) EN: please yourself   
รักษาตัวเอง(นะ)[xp] (raksā tūa-ēng (na)) EN: take care of yourself   FR: prenez-bien soin de vous ; prends bien soin de toi
รถเช่า[n. exp.] (rot chao) EN: rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car   FR: voiture de location [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YOURS Y UH1 R Z
YOURS Y AO1 R Z
YOURS(2) Y ER0 Z
YOURSELF Y ER0 S EH1 L F
YOURSELF Y UH0 R S EH1 L F
YOURSELVES Y UH0 R S EH1 L V Z
YOURSELFER Y AO2 R S EH1 L F ER0
YOURSELVES Y AO1 R S EH0 L V Z
YOURSELFERS Y AO2 R S EH1 L F ER0 Z
YOURSELF(2) Y AO1 R S EH0 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yours (j) jɔːz (y oo z)
yourself (prp) jˈɔːsˈɛlf (y oo1 s e1 l f)
yourselves (prp) jˈɔːsˈɛlvz (y oo1 s e1 l v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
你自己[nǐ zì jǐ, ㄋㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] yourself [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit besten Grüßen; mit freundlichen GrüßenYours sincerely; With kind regards; With best regards; Kindest regards [Add to Longdo]
dein; deine | zu deinem | deinyours | to your | thine; thy [obs.] [Add to Longdo]
HochachtungsvollYours respectfully [Add to Longdo]
HochachtungsvollYours sincerely [Add to Longdo]
HochachtungsvollYours truly [Add to Longdo]
MfG : Mit freundlichen Grüßen,Yours sincerely, [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
くそ食らえ;糞食らえ[くそくらえ, kusokurae] (exp) (uk) fuck off!; eat shit; up yours!; up your arse (ass) [Add to Longdo]
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei [Add to Longdo]
ドイト[, doito] (n) (abbr) a do-it-yourself store [Add to Longdo]
ドゥーイットユアセルフ(P);ドゥイットユアセルフ[, dou-ittoyuaserufu (P); douittoyuaserufu] (n) do-it-yourself; (P) [Add to Longdo]
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
丸投げ[まるなげ, marunage] (n) Passing a whole task onto someone else, doing nothing by yourself [Add to Longdo]
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 thou \thou\ ([th]ou), pron. [Sing.: nom. {Thou}; poss. {Thy}
   ([th][imac]) or {Thine} ([th][imac]n); obj. {Thee}
   ([th][=e]). Pl.: nom. {You} (y[=oo]); poss. {Your} (y[=oo]r)
   or {Yours} (y[=oo]rz); obj. {You}.] [OE. thou, [thorn]u, AS.
   [eth][=u], [eth]u; akin to OS. & OFries. thu, G., Dan. & Sw.
   du, Icel. [thorn][=u], Goth. [thorn]u, Russ. tui, Ir. & Gael.
   tu, W. ti, L. tu, Gr. sy`, Dor. ty`, Skr. tvam. [root]185.
   Cf. {Thee}, {Thine}, {Te Deum}.]
   The second personal pronoun, in the singular number, denoting
   the person addressed; thyself; the pronoun which is used in
   addressing persons in the solemn or poetical style.
   [1913 Webster]
 
      Art thou he that should come?      --Matt. xi. 3.
   [1913 Webster]
 
   Note: "In Old English, generally, thou is the language of a
      lord to a servant, of an equal to an equal, and
      expresses also companionship, love, permission,
      defiance, scorn, threatening: whilst ye is the language
      of a servant to a lord, and of compliment, and further
      expresses honor, submission, or entreaty." --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   Note: Thou is now sometimes used by the Friends, or Quakers,
      in familiar discourse, though most of them corruptly
      say thee instead of thou.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 You \You\ ([=u]), pron. [Possess. {Your} ([=u]r) or {Yours}
   ([=u]rz); dat. & obj. {You}.] [OE. you, eou, eow, dat. &
   acc., AS. e['o]w, used as dat. & acc. of ge, g[=e], ye; akin
   to OFries. iu, io, D. u, G. euch, OHG. iu, dat., iuwih, acc.,
   Icel. y[eth]r, dat. & acc., Goth. izwis; of uncertain origin.
   [root]189. Cf. {Your}.]
   The pronoun of the second person, in the nominative, dative,
   and objective case, indicating the person or persons
   addressed. See the Note under {Ye}.
   [1913 Webster]
 
      Ye go to Canterbury; God you speed.   --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Good sir, I do in friendship counsel you
      To leave this place.           --Shak.
   [1913 Webster]
 
      In vain you tell your parting lover
      You wish fair winds may waft him over.  --Prior.
   [1913 Webster]
 
   Note: Though you is properly a plural, it is in all ordinary
      discourse used also in addressing a single person, yet
      properly always with a plural verb. "Are you he that
      hangs the verses on the trees, wherein Rosalind is so
      admired ?" --Shak. You and your are sometimes used
      indefinitely, like we, they, one, to express persons
      not specified. "The looks at a distance like a
      new-plowed land; but as you come near it, you see
      nothing but a long heap of heavy, disjointed clods."
      --Addison. "Your medalist and critic are much nearer
      related than the world imagine." --Addison. "It is
      always pleasant to be forced to do what you wish to do,
      but what, until pressed, you dare not attempt." --Hook.
      You is often used reflexively for yourself of
      yourselves. "Your highness shall repose you at the
      tower." --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yours \Yours\ (["u]rz), pron.
   See the Note under {Your}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top