Search result for

yourself

(51 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yourself-, *yourself*
English-Thai: Longdo Dictionary
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yourself[PRON] ตัวคุณเอง, See also: ตัวคุณ, ตัวท่าน, ตัวเอง, ตัวท่านเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yourself(ยัวร์เซลฟฺ') n. คุณเอง,ท่านเอง,ตนเอง,ตัวเอง pl. yourselves

English-Thai: Nontri Dictionary
yourself(pro) ตัวท่านเอง,ตัวคุณเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You handle yourself very professionally.ลูกทำมันได้ดี เป็นมืออาชีพมาก New Haven Can Wait (2008)
Why don't you just be yourself? Okay.ทำไมเธอไม่ทำตัวให้เป็นตัวของตัวเองล่ะ? New Haven Can Wait (2008)
You staying by yourself? Isn't that kind of lonelเธอกำลังบอกว่าเธออยู่คนเดียว มันไม่เหงาไปหน่อยหรอ Chuck in Real Life (2008)
Try saving yourself first, kid.ปกป้องตัวเองก่อนเถอะ Chuck in Real Life (2008)
Uh, almost forgot-- make yourself at home.เอ่ออ เกือบลืมไป ทำตัวตามสบายนะ Chuck in Real Life (2008)
Fine, then you can be the one to tell eleanor that yourself.ได้ งั้นเธอก็อยู่บอกเอเลนอร์เองแล้วกัน Pret-a-Poor-J (2008)
-I have--i have to go. -all right, suit yourself.ฉันต้องไปแล้ว เปลี่ยนชุดคืนเถอะ Pret-a-Poor-J (2008)
Hope you don't mind, but we've,we've got a lodger.Make yourself at home.หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะ ถ้าจะเรามี.. มี... มีคนมาอยู่ด้วยใหม่ There Might be Blood (2008)
Looks like you've just hooked yourself a bass.ดุเหมือนเธอจะติดกับแบสซะแล้ว There Might be Blood (2008)
Vanessa. I hope you're proud of yourselfวาเนสซ่า พ่อหวังว่าหนูจะภูมิใจตัวเองนะเจนนี่ There Might be Blood (2008)
Lois, don't you think you might want to pace yourself?ลอีส, เธอไม่คิดจะเดินกลับบ้านเองใช่มั๊ยเนี่ย? Committed (2008)
Oh, well, I still hope you enjoyed yourself tonight.หวังว่าคืนนี้คุณคงมีความสุขนะ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yourselfHelp yourself to the cake, please.
yourselfRespect yourself.
yourselfAre not you ashamed of yourself?
yourselfBehave yourself, or you'll have to leave the room.
yourselfAbove all, be true to yourself.
yourselfYou have to pace yourself or you'll choke halfway through.
yourselfYou must bind yourself to keep promise.
yourselfYou must know yourself.
yourselfPlease take good care of yourself.
yourselfYou should exert yourself to get better results.
yourselfNever surrender yourself to despair.
yourselfCan you express yourself in English?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul
จงระวังตัวให้ดี[X] (jong rawang tūa hai dī) EN: Take good care of yourself   FR: prenez bien soin de vous !
ก็ตามใจ[X] (køtāmjai) EN: please yourself   
รักษาตัวเอง(นะ)[xp] (raksā tūa-ēng (na)) EN: take care of yourself   FR: prenez-bien soin de vous ; prends bien soin de toi
รถเช่า[n. exp.] (rot chao) EN: rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car   FR: voiture de location [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YOURSELF    Y ER0 S EH1 L F
YOURSELF    Y UH0 R S EH1 L F
YOURSELF    Y AO1 R S EH0 L F
YOURSELFER    Y AO2 R S EH1 L F ER0
YOURSELFERS    Y AO2 R S EH1 L F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yourself    (prp) (y oo1 s e1 l f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
インキー[, inki-] (vs) shutting yourself out of your car with the key left inside (wasei [Add to Longdo]
ドイト[, doito] (n) (abbr) a do-it-yourself store [Add to Longdo]
ドゥーイットユアセルフ(P);ドゥイットユアセルフ[, dou-ittoyuaserufu (P); douittoyuaserufu] (n) do-it-yourself; (P) [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
丸投げ[まるなげ, marunage] (n) Passing a whole task onto someone else, doing nothing by yourself [Add to Longdo]
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself [Add to Longdo]
教うるは学ぶの半ばなり[おしうるはまなぶのなかばなり, oshiuruhamanabunonakabanari] (exp) (arch) Teaching others teaches yourself [Add to Longdo]
元い[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See 元へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
你自己[nǐ zì jǐ, ㄋㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] yourself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yourself \Your*self"\, pron.; pl. {Yourselves}. [Your + self.]
   An emphasized or reflexive form of the pronoun of the second
   person; -- used as a subject commonly with you; as, you
   yourself shall see it; also, alone in the predicate, either
   in the nominative or objective case; as, you have injured
   yourself.
   [1913 Webster]
 
      Of which right now ye han yourselve heard. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      If yourselves are old, make it your cause. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Why should you be so cruel to yourself ? --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The religious movement which you yourself, as well as
      I, so faithfully followed from first to last. --J. H.
                          Newman.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top