ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ream

R IY1 M   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ream-, *ream*
Possible hiragana form: れあん
English-Thai: Longdo Dictionary
upstream steel(n) เหล็กต้นน้ำ
whip cream(n) ครีมที่ตีจนขึ้นแข็ง ใช้สำหรับแต่งหน้าไอศครีม หรือกาแฟ เช่น Did you eat the whip cream from the fridge without asking me?, S. whipped cream

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ream[N] จำนวนกระดาษ 500 แผ่น
ream[N] คว้านเป็นรู, Syn. enlarge a hole
ream[VT] คั้นน้ำผลไม้, See also: คั้น, Syn. squeeze
reamer[N] เครื่องคว้านรู, See also: เครื่องทำให้รูกว้างขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ream(รีม) n. จำนวนมาตรฐานของกระดาษที่ประกอบด้วย500แผ่น (เมื่อก่อน480แผ่น) หรือ516แผ่น (printer'sream,perfect ream) ,หนึ่งรีม,จำนวนมาก,=20 quires
reamer(รีม'เมอะ) n. เครื่องคว้านรู
bream(บรีม) n. ปลาน้ำจืด ซึ่งคล้ายปลาตะเพียน
cold creamn. ครีมทาผิวหนังชนิดหนึ่ง
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
cream of tartarn. เป็นส่วนประกอบของแป้งทำให้ขนมฟู potassium bitartrate,potasium acid tartrate
cream sodan. ครื่องดื่มรสวานิลาที่ใส่น้ำโซดา
creamer(ครีม'เมอะ) n. ภาชนะที่ใส่ครีม,ตู้เย็นที่ช่วยเร่งการเกิดครีม
creamery(ครี'เมอรี) n. สถานที่ทำครีม เนยแข็งและเนยเหลว,สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม,สถานที่เก็บนมให้เกิดครีม
creamy(ครีม'มี) adj. คล้ายครีม,สีครีม., See also: creaminess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ream(n) หน่วยนับกระดาษเป็นรีม
ream(vt) คว้านให้เป็นรู,เจาะรู
reamer(n) เครื่องคว้าน,สว่าน
bloodstream(n) กระแสเลือด
cream(n) ครีม,นมข้น,หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด
creamery(n) ร้านขายนม
creamy(adj) เหมือนครีม,เหมือนน้ำนม
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
daydream(vi) ฝันกลางวัน,ฝันหวาน,คิดฝัน
downstream(adv) ตามน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reamerเครื่องคว้านคลองรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna ream her, aren't you?คุณจะบีบเธอ ใช่มั้ย There's Something About Harry (2007)
You can ream her yourself.คุณบีบเธอเองยังได้ There's Something About Harry (2007)
So a reaming will be good practice for you after I'm gone.การฝึกคาดคั้นลากัวร์ต้าจะเป็น ผลดีกับคุณหลังจากผมไปแล้ว There's Something About Harry (2007)
I saw this big ream of paper in front of me.ผมเห็นกระดาษปึกใหญ่อยู่เบื้องหน้า It Might Get Loud (2008)
You're not the one she's gonna ream.นายไม่ใช่คนที่เธอจะเชือด Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Reamus and I... All right then, time for a cozy catch up later. We've got to get the hell out of here.ว้ค่อยสังสรรกับเพื่อนๆ ทีหลังดีกว่า เราต้องรีบออกไปจากที่นี่ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Just got reamed. I mean, I got the rooms."แต่หัดขึ้นบันไดให้เหมือนแครี่ แกรนท์" Just Go with It (2011)
- I just got reamed for lying to a client, and if they find out that I lied about you going to Harvard, they'll take away my license.- ผมโดนเล่นงาน เรื่องโกหกลูกความ ถ้าพวกเขารู้ว่าผมโกหก Pilot (2011)
I can still hear Hardman reaming me out for losing that Dunridge file.ฉันยังได้ยินเสียงฮาร์ดแมน คว้านเนื้อฉันอยู่เลย ที่แพ้คดีดันดริจด์น่ะ Meet the New Boss (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิก[V] widen, See also: ream, dilate, Syn. ทำให้กว้าง, เผย, Example: พลั่วเหล็กเบิกปากรูตะปูให้กว้าง
การคว้าน[N] coring, See also: reaming, Syn. การแขวะ, Example: คนญี่ปุ่นนิยมการฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอศกรีม [n.] (aisakrīm) EN: ice cream   FR: glace [f]
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream   FR: glace [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; ream ; dilate   
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ใฝ่ฝัน[v.] (faifan) EN: dream ; fancy   FR: rêver de ; brûler de
ใฝ่ฝันถึง[v. exp.] (faifan theung) EN: dream of   
ฝัน[n.] (fan) EN: dream   FR: rêve [m]
ฝัน[v.] (fan) EN: dream   FR: rêver

CMU English Pronouncing Dictionary
REAM    R IY1 M
REAMS    R IY1 M Z
REAMY    R IY1 M IY0
REAMER    R IY1 M ER0
REAMES    R IY1 M Z
REAMERS    R IY1 M ER0 Z
REAMER'S    R IY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ream    (n) rˈiːm (r ii1 m)
reams    (n) rˈiːmz (r ii1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっぱいアイス[, oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon [Add to Longdo]
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
きゃっ;キャッ[, kyatsu ; kyatsu] (int) shriek; scream [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
ぎゃあぎゃあ[, gyaagyaa] (adv,n) scream; squawk; squeal [Add to Longdo]
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
せせらぎ[, seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
せせらぐ[, seseragu] (v5g) to babble (stream) [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
どくどく[, dokudoku] (adv,adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
ジョブストリーム[じょぶすとりーむ, jobusutori-mu] job stream [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーム[すとりーむ, sutori-mu] stream [Add to Longdo]
テープストリーマ[てーぷすとりーま, te-pusutori-ma] tape streamer [Add to Longdo]
パルス列[パルスれつ, parusu retsu] pulse stream (train, string) [Add to Longdo]
ビットストリーム[びっとすとりーむ, bittosutori-mu] bitstream [Add to Longdo]
ビット列[ビットれつ, bitto retsu] bit stream, binary digit string [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ream \Ream\, v. t. [imp. & p. p. {Reamed} (r[=e]md); p. pr. &
   vb. n. {Reaming}.] [Cf. G. r[aum]umen to remove, to clear
   away, fr. raum room. See {Room}.]
   To bevel out, as the mouth of a hole in wood or metal; in
   modern usage, to enlarge or dress out, as a hole, with a
   reamer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ream \Ream\ (r[=e]m), n. [AS. re['a]m, akin to G. rahm.]
   Cream; also, the cream or froth on ale. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ream \Ream\, v. i.
   To cream; to mantle. [Scot.]
   [1913 Webster]
 
      A huge pewter measuring pot which, in the language of
      the hostess, reamed with excellent claret. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ream \Ream\, v. t. [Cf. {Reim}.]
   To stretch out; to draw out into thongs, threads, or
   filaments.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ream \Ream\, n. [OE. reme, OF. rayme, F. rame (cf. Sp. resma),
   fr. Ar. rizma a bundle, especially of paper.]
   A bundle, package, or quantity of paper, usually consisting
   of twenty quires or 480 sheets.
   [1913 Webster]
 
   {Printer's ream}, twenty-one and a half quires. [Eng.] A
    common practice is now to count five hundred sheets to the
    ream. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ream
   n 1: a large quantity of written matter; "he wrote reams and
      reams"
   2: a quantity of paper; 480 or 500 sheets; one ream equals 20
     quires
   v 1: squeeze the juice out (of a fruit) with a reamer; "ream
      oranges"
   2: remove by making a hole or by boring; "the dentist reamed out
     the debris in the course of the root canal treatment"
   3: enlarge with a reamer; "ream a hole"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top