ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dilation

D AY2 L EY1 SH AH0 N   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dilation-, *dilation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilation[N] การทำให้กว้างขึ้น, See also: การทำให้ใหญ่ขึ้น, การขยายออก, Syn. expansion, extension, distention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilationn. ดูdilatation

English-Thai: Nontri Dictionary
dilation(n) การพองออก,การขยายตัว,การขยายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dilationการเปลี่ยนขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dilation; dilatationการขยายขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did a search of past cases involving pupil dilation and forced blindness.That name rings a bell. Just give me a little more time on this. Power Trip (2008)
Pupil dilation is consistent, repeated electrical burns.I know I'm new, but I have to say I think this guy is escalating. Power Trip (2008)
Portal dilation will commence in T-minus five...ประตูผ่านจะเริ่มเปิดออก นับถอยหลัง 5... .. Genesis: Part 1 (2011)
Well, there's usually dilation after death, but I've never seen anything like this before.ตามปกติหลังเสียชีวิต ม่านตาจะขยาย แต่ฉันไม่เคยเห็น อะไรแบบนี้มาก่อน Lonelyhearts (2011)
Dilation indicator, Category 4.ขนาดที่พบ อยู่ที่ระดับ 4 Pacific Rim (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DILATION D AY2 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dilation (n) dˈaɪlˈɛɪʃən (d ai1 l ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erweiterung {f} | Erweiterungen {pl}dilation | dilations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胃拡張[いかくちょう, ikakuchou] (n) gastric dilation; dilation of stomach [Add to Longdo]
散大[さんだい, sandai] (n,vs) dilation (of the pupil) [Add to Longdo]
瞳孔拡張[どうこうかくちょう, doukoukakuchou] (n) (See 瞳孔散大) pupil dilation [Add to Longdo]
瞳孔散大[どうこうさんだい, doukousandai] (n) dilation of the pupil; mydriasis [Add to Longdo]
膨張度[ぼうちょうど, bouchoudo] (n) dilation (of a sound wave in acoustics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dilation \Di*la"tion\, n. [L. dilatio. See {Dilatory}.]
   Delay. [Obs.] --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dilation \Di*la"tion\, n. [From dilate, v., cf. {Dilatation},
   {Dilator}.]
   The act of dilating, or the state of being dilated;
   expansion; dilatation. --Mrs. Browning.
   [1913 Webster]
 
      At first her eye with slow dilation rolled. --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      A gigantic dilation of the hateful figure. --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dilation
   n 1: a lengthy discussion (spoken or written) on a particular
      topic
   2: the act of expanding an aperture; "the dilation of the pupil
     of the eye" [syn: {dilation}, {dilatation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top