ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weak point

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weak point-, *weak point*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You were holding onto my weak points all this time?พี่เล่นกับจุดอ่อนของผมมาตลอดเลยเหรอ? Oh! My Lady (2010)
He has the same weak points as a human being.มันก็มีจุดอ่อนเหมือนมนุษย์ Batman: Under the Red Hood (2010)
[\All right, ]There's a weak point in the shield that Todo should be able to break through.มีจุดอ่อนอยู่ที่เกราะ ซึ่งโทโดสามารถทำลายมันได้ Holocron Heist (2009)
I figured they were Ishigaki's weak point through their vague association with you.ผมรู้มาว่านี่เป็นจุดอ่อนของคุณ เพราะว่าพวกนั้นครอบคลุมบริษัทของคุณอยู่ Eiga: Kurosagi (2008)
But it's your weak points we're interested in.แต่เรื่องที่เราสนใจ ไม่ได้เกี่ยวกับจุดอ่อนนั่น Pan's Labyrinth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weak pointEvery man has his weak points.
weak pointEveryone has both strong and weak points.
weak pointEvery one has own strong and weak points.
weak pointHe was not conscious of his weak point.
weak pointLaziness is my weak point.
weak pointMathematics is her weak point.
weak pointThere is no man but has his weak points.
weak pointThe weak point of this book is that it's less than persuasive when the married author recommending not being married.
weak pointThis is her weak point.
weak pointYou won't find my weak point.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมด้อย[N] inferiority complex, See also: weak point, Syn. ลักษณะด้อย, Ant. ปมเด่น, Example: ลูกของหญิงโสเภณีมักมีปมด้อยเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็ก, Thai definition: ลักษณะความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือการกระทำของบุคคล ที่แสดงออกถึงความต่ำต้อยกว่าผู้อื่น
จุดอ่อน[N] weakness, See also: weak point, fault, demerit, Syn. ข้อด้อย, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง, Ant. จุดแข็ง, ข้อดี, ข้อเด่น, Example: จุดอ่อนของเขาอยู่ที่ความใจอ่อน, Thai definition: จุดที่ฝ่ายตรงข้ามจะเอาชนะได้โดยง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดด้อย[n. exp.] (jut døi) EN: defect ; weak point   FR: point faible [m]
จุดอ่อน[n. exp.] (jut øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit   FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]
ปมด้อย[n.] (pomdǿi) EN: inferiority complex ; weak point   FR: complexe d'infériorité [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺点[quē diǎn, ㄑㄩㄝ ㄉㄧㄢˇ, / ] weak point; fault; shortcoming, #4,472 [Add to Longdo]
弱点[ruò diǎn, ㄖㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] weak point; failing, #9,821 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィークポイント;ウイークポイント[, ui-kupointo ; ui-kupointo] (n) weak point [Add to Longdo]
泣き所;泣き処;泣きどころ[なきどころ, nakidokoro] (n) weak point; vulnerable point; Achilles' heel [Add to Longdo]
弱点[じゃくてん, jakuten] (n) weak point; weakness; (P) [Add to Longdo]
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) [Add to Longdo]
[みじか, mijika] (n) (1) (See 長・ちょう・2) fault; defect; weak point; (2) (See 長・ちょう・4) minor (music) [Add to Longdo]
長短[ちょうたん, choutan] (n) (1) length; (2) long and short; advantages and disadvantages; pluses and minuses; strong and weak points; merits and demerits; (P) [Add to Longdo]
頭隠して尻隠さず[あたまかくしてしりかくさず, atamakakushiteshirikakusazu] (exp) don't cover your head and leave your bottom exposed; you have to be careful not to expose your weak point while attempting to protect yourself [Add to Longdo]
得手不得手[えてふえて, etefuete] (n) strong and weak points; likes and dislikes; strengths and weaknesses [Add to Longdo]
不得意[ふとくい, futokui] (adj-na,n) one's weak point; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weak point
   n 1: an attribute that is inadequate or deficient [ant: {forte},
      {long suit}, {metier}, {speciality}, {specialty},
      {strength}, {strong point}, {strong suit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top