Search result for

volunteer

(92 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volunteer-, *volunteer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
volunteer[N] อาสาสมัคร, See also: ผู้สมัคร, ผู้กระทำโดยใจสมัคร, ทหารอาสาสมัคร, ผู้กระทำโดยเจตนา, พืชตามธรรมชาติ, Ant. conscript
volunteer[VT] เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ, See also: รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร, Syn. offer
volunteer[VI] เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ, See also: รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร
volunteer[ADJ] อาสาสมัคร, See also: ใจสมัคร, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (พืช)
volunteer for[PHRV] อาสา, See also: สมัครใจทำ (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
volunteer(วอล'เลินเทียร์) n.,adj.,vt. อาสาสมัคร

English-Thai: Nontri Dictionary
volunteer(n) ทหารอาสา,อาสาสมัคร,ผู้สมัคร
volunteer(vi) อาสา,สมัคร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
volunteerผู้อาสาสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volunteer workers in agricultureอาสาสมัครในงานเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Volunteer workers in child welforeอาสาสมัครในงานสงเคราะห์เด็ก [TU Subject Heading]
Volunteer workers in community developmentอาสาสมัครในงานพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Volunteer workers in community health servicesอาสาสมัครในงานบริการอนามัยชุมชน [TU Subject Heading]
Volunteer workers in correctionsอาสาสมัครในงานทัณฑวิทยา [TU Subject Heading]
Volunteer workers in credit unionsอาสาสมัครในสถาบันการเงินเครดิตยูเนียน [TU Subject Heading]
Volunteer workers in criminal justice administrationอาสาสมัครในงานบริหารงานยุติธรรมทางอาญา [TU Subject Heading]
Volunteer workers in educationครูอาสาสมัคร [TU Subject Heading]
Volunteer workers in governmentอาสาสมัครในงานบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Volunteer workers in hospitalsอาสาสมัครในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shockingly, none of the nurses volunteered to administer yours.น่าตกใจมาก ไม่มีทั้งนางพยาบาล อาสาสมัคร สมัครกับคุณเลย Birthmarks (2008)
Then the band with its volunteer members.ไปจนถึงวงดนตรี Akai ito (2008)
We're going to take volunteers and choose.เรากำลังหาคนอาสาสมัครและเลือก Beethoven Virus (2008)
I'll volunteer... full on!ผมสมัครครับ... Beethoven Virus (2008)
- Hey, volunteer! - What!เฮ อาสาสมัคร Heartbreak Library (2008)
Do you know what a volunteer does?คุณรู้มั้ยอาสามสมัครต้องทำอะไร Heartbreak Library (2008)
But this isn't a volunteer's job.แต่นี่ เป็นงานของคนที่รับอาสาสมัคร Heartbreak Library (2008)
-I need a volunteer!- ฉันต้องการคนสมัครใจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We're all volunteers who around this time of year... bring in medical supplies, medical attention prayer books, and support for the Karen tribes people.เราเปนอาสาสมัคร ออกเดินทางในชวงนีของปี นำอุปกรณการแพทยและรักษาคนไข.. หนังสือสวดมนตและของใชไปใหชนเผากะเหรียง Rambo (2008)
I am a volunteer teacher for Sang Do Kindergarten, Min Hye Rin.ฉันเป็นครูอาสาฯของ โรงเรียน อนุบาลซางโด, มินเฮริน . Episode #1.8 (2008)
She volunteers at the day care as a teacher.เธออาสาสมัครเป็นครูที่โรงเรียนอนุบาล. Episode #1.9 (2008)
Wrote a column about looters. Wrote a column about volunteers.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับพวกฉกฉวย เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับอาสาสมัคร Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
volunteerHe devoted himself to the volunteer activity.
volunteerHe volunteered to help her.
volunteerI have a friend who works as a volunteer.
volunteerMrs. Smith is actively engaged in volunteer work.
volunteerOthers engage in volunteer work.
volunteerShe devoted herself to the volunteer activity.
volunteerShe is working as a volunteer interpreter at the international conference.
volunteerShe resolved to work as a volunteer.
volunteerShe volunteered to do the job.
volunteerSome continue to work part time, while others do volunteer work.
volunteerThe activities of the volunteer group covered half a century.
volunteerThe babies are taken care of by volunteers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับอาสา[V] volunteer, See also: step forward, offer, Syn. อาสา, Example: เขารับอาสาจะเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยในคดีนี้, Thai definition: รับทำโดยเต็มใจ
สมัคร[V] volunteer, See also: enlist
สมัครใจ[V] be willing to, See also: volunteer, like volunteer, Syn. เต็มใจ
อาสาสมัคร[N] volunteer, Example: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอาสาสมัครเป็นจำนวนมากผลัดกันมาช่วยทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อส่วนรวม
อาสา[V] volunteer, Syn. สมัครใจ, Example: เพื่อนผมอาสาเข้าไปเป็นนักกฎหมายให้กับคนงานผู้หญิงที่ถูกหลอกไปขายแรงงาน, Thai definition: รับทำโดยเต็มใจ
ขันอาสา[V] volunteer, Syn. อาสา, อาสาสมัคร, Example: ฉันรีบขันอาสาเจ้านายรับผิดชอบโครงงานใหม่ทันที, Thai definition: เสนอตัวเข้ารับทำโดยเต็มใจ
ค่ายอาสาพัฒนา[N] volunteer for rural development camp, Example: ปีนี้นักศึกษาไปออกค่ายอาสาพัฒนาที่พะเยา, Count unit: ค่าย, Thai definition: ค่ายเยาวชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือฝึกฝนให้เยาวชนได้ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ชุมชน
สมัครใจ[V] volunteer, See also: be willing to, Syn. เต็มใจ, ยินยอม, Ant. บังคับ, Example: พม่ามุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งสมัครใจตั้งรกรากอยู่ในบังกลาเทศต่อไป, Thai definition: ยินดีที่จะทำเอง ไม่มีใครขอร้องหรือบังคับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อาสาสมัคร[v.] (āsāsamak) EN: volunteer   FR: se porter volontaire
ผู้อาสาสมัคร[n. exp.] (phū āsāsamak) EN: volunteer   FR: volontaire [m]
ผู้สมัคร[n.] (phūsamak) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer   FR: candidat [m] ; candidate [f] ; volontaire [m, f] ; postulant [m] ; postulante [f]
รับอาสา[v.] (rap-āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLUNTEER    V AA2 L AH0 N T IH1 R
VOLUNTEERS    V AA2 L AH0 N T IH1 R Z
VOLUNTEERED    V AA2 L AH0 N T IH1 R D
VOLUNTEERING    V AO2 L AH0 N T IH1 R IH0 NG
VOLUNTEERISM    V AO2 L AH0 N T IH1 R IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
volunteer    (v) (v o2 l @ n t i@1 r)
volunteers    (v) (v o2 l @ n t i@1 z)
volunteered    (v) (v o2 l @ n t i@1 d)
volunteering    (v) (v o2 l @ n t i@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiwillige {m,f}; Freiwilliger | Freiwilligen {pl}; Freiwilligevolunteer | volunteers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シルバーボランティア[, shiruba-boranteia] (n) silver volunteer [Add to Longdo]
ボランティア(P);ボランテァ;バランティア[, boranteia (P); borantea ; baranteia] (n,vs) volunteer; (P) [Add to Longdo]
ボランティア活動[ボランティアかつどう, boranteia katsudou] (n) volunteer activities; volunteerism [Add to Longdo]
義勇軍[ぎゆうぐん, giyuugun] (n) volunteer army [Add to Longdo]
義勇兵[ぎゆうへい, giyuuhei] (n) volunteer soldier [Add to Longdo]
志願[しがん, shigan] (n,vs,adj-no) aspiration; volunteering; desire; application; (P) [Add to Longdo]
志願兵[しがんへい, shiganhei] (n) volunteer soldier [Add to Longdo]
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women) [Add to Longdo]
進み出る[すすみでる, susumideru] (v1,vi) to step forward; to volunteer [Add to Longdo]
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
志工[zhì gōng, ㄓˋ ㄍㄨㄥ, ] volunteer [Add to Longdo]
志愿者[zhì yuàn zhě, ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] volunteer [Add to Longdo]
志愿军[zhì yuàn jūn, ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] volunteer army [Add to Longdo]
义勇军[yì yǒng jūn, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ, / ] volunteer army [Add to Longdo]
义务[yì wù, ㄧˋ ˋ, / ] volunteer; voluntary; duty; obligation [Add to Longdo]
义工[yì gōng, ㄧˋ ㄍㄨㄥ, / ] volunteer worker [Add to Longdo]
义军[yì jūn, ㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] volunteer army [Add to Longdo]
自告奋勇[zì gào fèn yǒng, ㄗˋ ㄍㄠˋ ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, / ] volunteer for; offer to undertake [Add to Longdo]
自愿者[zì yuàn zhě, ㄗˋ ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] volunteer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volunteer \Vol`un*teer"\, n. [F. volontaire. See {Voluntary},
   a.]
   1. One who enters into, or offers for, any service of his own
    free will.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) One who enters into service voluntarily, but who,
    when in service, is subject to discipline and regulations
    like other soldiers; -- opposed to {conscript};
    specifically, a voluntary member of the organized militia
    of a country as distinguished from the standing army.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A grantee in a voluntary conveyance; one to whom a
    conveyance is made without valuable consideration; a
    party, other than a wife or child of the grantor, to whom,
    or for whose benefit, a voluntary conveyance is made.
    --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   4. A plant, especially a flowering plant in a garden, that
    appears spontaneously without having been intentionally
    planted.
    [RDH]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volunteer \Vol`un*teer"\, a.
   Of or pertaining to a volunteer or volunteers; consisting of
   volunteers; voluntary; as, volunteer companies; volunteer
   advice.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volunteer \Vol`un*teer"\, v. t. [imp. & p. p. {Volunteered}; p.
   pr. & vb. n. {Volunteering}.]
   To offer or bestow voluntarily, or without solicitation or
   compulsion; as, to volunteer one's services.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volunteer \Vol`un*teer"\, v. i.
   To enter into, or offer for, any service of one's own free
   will, without solicitation or compulsion; as, he volunteered
   in that undertaking.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 volunteer
   adj 1: without payment; "the soup kitchen was run primarily by
       unpaid helpers"; "a volunteer fire department" [syn:
       {unpaid}, {volunteer(a)}]
   n 1: (military) a person who freely enlists for service [syn:
      {volunteer}, {military volunteer}, {voluntary}] [ant:
      {conscript}, {draftee}, {inductee}]
   2: a person who performs voluntary work [syn: {volunteer},
     {unpaid worker}]
   3: a native or resident of Tennessee [syn: {Tennessean},
     {Volunteer}]
   v 1: tell voluntarily; "He volunteered the information"
   2: agree freely; "She volunteered to drive the old lady home";
     "I offered to help with the dishes but the hostess would not
     hear of it" [syn: {volunteer}, {offer}]
   3: do volunteer work

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vol.
 
 1. (kıs.) volcano, volume, volunteer.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top