Search result for

ผิดธรรมดา

(36 entries)
(0.0429 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิดธรรมดา-, *ผิดธรรมดา*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anomalousผิดธรรมดา, วิกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is one in particular that may buy us some time.การมีชีวิตผิดธรรมดา อาจซื้อ เวลาเพิ่มเติมให้เราได้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Bitch.พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดธรรมดา หมา Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
But on this particular day,แต่ในวันที่ผิดธรรมดานี้ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
While Chloe's blood continues to show atypical antibiotic properties...ในขณะที่เลือดของโคลอี้นั่น แสดงผล คุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพชนิดผิดธรรมดา Trial and Error (2010)
And like most ordinary women, she had an extraordinary dream.ดูเหมือนจะธรรมดามากๆซะด้วย เธอมีความฝันที่ผิดธรรมดา Let Me Entertain You (2010)
quite extraordinary in that laboratory of his.ที่ผิดธรรมดาใน ห้องทดลองของเขา The Name Game (2013)
I'll admit the method here is a little unconventional, but it didn't hurt a guest.ผมจะยอมรับขันตอนนี้ แต่นี้ แต่นี้มันผิดธรรมดาไปหน่อย แต่มันก็ไม่ได้ทำอะไร ลูกค้า The Original (2016)
His passion will strike you as somewhat unusualกิเลสของเขา .จะสะดุดใจ you as ผิดธรรมดาค่อนข้าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong, so you could've put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you, so I can clearly not choose the wine in front of you.นายเอาชนะเจ้ายักษ์ของฉัน นั่นก็หมายความว่านายแข็งแกร่งผิดธรรมดา.. ฉะนั้น นายน่าจะวางยาพิษไว้ในถ้วยของนายเอง... The Princess Bride (1987)
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก Aladdin (1992)
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal.ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา Unbreakable (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดธรรมดา[adj.] (phitthammadā) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous   FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnormal[ADJ] ผิดปกติ, See also: ผิดธรรมดา, ผิดวิสัย, ผิดแปลก, แปลก, Syn. deviant, unnatural
extraordinary[ADJ] เกินธรรมดา, See also: ผิดธรรมดา, เกินปกติ, Syn. uncommon, unusual
particular[ADJ] ซึ่งไม่ธรรมดา, See also: ผิดธรรมดา, พิเศษ, Syn. individual, unique, Ant. indefinite
preternatural[ADJ] ผิดปกติ, See also: ผิดธรรมดา, ผิดธรรมชาติ, Syn. supernatural, unearthly, Ant. earthly, terrestrial
unwonted[ADJ] ผิดปกติ, See also: ผิดธรรมดา, Syn. unusual, uncommon, Ant. usual, common

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curiosity(คิวริออส'ซิที) n. ความอยากรู้อยากเห็น,ของหายาก,ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ,ความผิดธรรมดา,ความแปลก, Syn. novelty
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ -miss
exotic(อิกซอท'ทิด) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,ผิดธรรมดา,ประหลาด. n. สิ่งที่มาจากต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา., See also: exotically adv., Syn. alien
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing
extreme(อิคซฺทรีม') adj.,n. (ความ) สุด,ปลายสุด,สุดขีด,จัด,เกินไป,เกินขอบเขต,ไกลสุด,หนักที่สุด,สุดท้าย,ผิดธรรมดาที่สุด, See also: extremeness n., Syn. final
hypersensitiveadj. ซึ่งมีความรู้สึกไวเกินไป,ไวผิดธรรมดาที่มีต่อสิ่งกระตุ้นใด ๆ, See also: hypersensitivity n.
offbeatadj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดมาตรฐาน
preternatural(พรีเทอแนช'เชอเริล) adj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดธรรมชาติ,วิเศษ,กาย-สิทธิ,มหัศจรรย์., See also: preternaturalism,preternaturality,preternaluralism n., Syn. exceptional
unusual(อันยู'?วล) adj. ผิดธรรมดา,เป็นข้อยกเว้น., See also: unusually adv. unusualness n., Syn. odd,rare,alien

English-Thai: Nontri Dictionary
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
exotic(n) ของต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
preternatural(adj) ผิดธรรมชาติ,ผิดธรรมดา,กายสิทธิ์,วิเศษ,มหัศจรรย์
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น
unwonted(adj) ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,ผิดธรรมดา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top