ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tumultuously

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tumultuously-, *tumultuously*, tumultuous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tumultuously[ADV] อย่างอึกทึกครึกโครม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระงม[ADV] tumultuously, See also: loudly, in noisy disorder, uproariously, Example: เสียงจิ้งหรีดเรไรร้องระงมกล่อมหนุ่มสาวบนเรือนให้นอนหลับฝันดี, Thai definition: เสียงร้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจของคนเป็นจำนวนมาก
กริวกราว[ADV] tumultuously, See also: riotously, boisterously, uproariously, Syn. อึกทึก, ครึกโครม, Example: ทหารยกทัพมาโห่เสียงกริวกราว, Thai definition: ดังเพราะเสียงโห่, เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง
ดังระงม[ADV] loud, See also: tumultuously, noisily, uproariously, Syn. อื้ออึง, เซ็งแซ่, Example: เสียงลูกนกแหกปากร้องดังระงมลงมาจากซุ้มกระดังงา, Thai definition: อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tumultuously    (a) tjˈuːmˈʌltʃuəʴsliː (t y uu1 m uh1 l ch u@ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tumultuous \Tu*mul"tu*ous\ (t[-u]*m[u^]l"t[-u]*[u^]s), a. [L.
   tumultuosus: cf. F. tumultueux.]
   1. Full of tumult; characterized by tumult; disorderly;
    turbulent.
    [1913 Webster]
 
       The flight became wild and tumultuous. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Conducted with disorder; noisy; confused; boisterous;
    disorderly; as, a tumultuous assembly or meeting.
    [1913 Webster]
 
   3. Agitated, as with conflicting passions; disturbed.
    [1913 Webster]
 
       His dire attempt, which, nigh the birth
       Now rolling, boils in his tumultuous breast.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Turbulent; violent; as, a tumultuous speech.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disorderly; irregular; noisy; confused; turbulent;
     violent; agitated; disturbed; boisterous; lawless;
     riotous; seditious.
     [1913 Webster] -- {Tu*mul"tu*ous*ly}, adv. --
     {Tu*mul"tu*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tumultuously
   adv 1: in a tumultuous and riotous manner; "the crowd was
       demonstrating tumultuously" [syn: {tumultuously},
       {riotously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top