ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tollgate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tollgate-, *tollgate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tollgate(n) ประตูเก็บค่าผ่านทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tollgate(โทล'เกท) n. ประตูที่จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่านเก็บค่าผ่านทาง[dān kep khā phān thāng] (n, exp) EN: tollgate  FR: poste de péage [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tollgate
tollgates

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mautschlagbaum { m } | Mautschlagbäume { pl }tollgate | tollgates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トールゲート[to-ruge-to] (n) tollgate [Add to Longdo]
料金所[りょうきんじょ;りょうきんしょ, ryoukinjo ; ryoukinsho] (n) tollgate; toll booth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tollgate \Toll"gate`\, n.
   A gate where toll is taken.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tollgate
   n 1: a gate or bar across a toll bridge or toll road which is
      lifted when the toll is paid [syn: {tollgate}, {tollbar}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top