ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comparative

K AH0 M P AE1 R AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comparative-, *comparative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comparative(adj) ที่เปรียบเทียบกัน, Syn. camparable, correlative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ, ซึ่งเทียบเคียง, พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative

English-Thai: Nontri Dictionary
comparative(adj) เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ, พอเปรียบได้, พอเทียบได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comparative density indexดัชนีความหนาแน่นเปรียบเทียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
comparative lawกฎหมายเปรียบเทียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comparative literatureวรรณคดีเปรียบเทียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comparative mortality figureตัวเลขแสดงภาวะการตายเปรียบเทียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
comparative mortality indexดัชนีภาวะการตายเปรียบเทียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
comparative pathologyพยาธิวิทยาเปรียบเทียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comparative politicsการเมืองเปรียบเทียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comparative accountingการบัญชีเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Comparative advantageความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ [เศรษฐศาสตร์]
Comparative advantage (International trade)ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (การค้าระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Comparative Advantage, Theory ofทฤษฎีว่าด้วยการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ, Example: ทฤษฎีที่นำเสนอโดยนักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิกชาว อังกฤษ ชื่อ เดวิด ริคาร์โด (ดู Ricardo, David) เมื่อ พ.ศ. 2360 มีสาระสำคัญว่าการที่แต่ละประเทศมีต้นทุนเปรียบเทียบแตกต่างกัน ทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ โดยแต่ละประเทศจะผลิตสินค้า ที่มีต้นทุนเปรียบเทียบต่ำที่สุด ทฤษฎีนี้แตกต่างกับทฤษฎีความได้เปรียบสมบูรณ์ (ดู Absolute Advantage, Theory of) ในแง่ที่มีกำหนดว่าประเทศคู่ค่าใดควรจะผลิตสินค้าใดนั้น ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการที่ประเทศนั้นต้องมีความได้เปรียบสมบูรณ์เสมอไป ประเทศนั้นยังคงสามารถผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีความเสียเปรียบสมบูรณ์น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าชนิดอื่นๆ ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Comparative civilizationอารยธรรมเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Comparative Density Indexดัชนีความหนาแน่นเปรียบเทียบ, Example: เป็นดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบแบบแผนการ ตั้งถิ่นฐานของประชากรหลายกลุ่ม ดัชนีนี้มีหลายตัว เช่น ความหนาแน่นของ ประชากรต่อหน่วยพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกได้ (density of population per unit of cultivable area) ความหนาแน่นของเกษตรกรต่อพื้นที่ที่สามารถ เพาะปลูกได้ (Density of agricultural popultion per cultivable area) [สิ่งแวดล้อม]
Comparative economicsเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ [เศรษฐศาสตร์]
Comparative economicsเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Comparative education ; Comparative studiesการศึกษาเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Comparative financial statementงบการเงินเปรียบเทียบ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it must be a comparative term.ผมว่า มันคงต้องมีอะไรเปรียบเทียบ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I was a comparative lit major.ฉันว่าน่าจะ เป็นหนังสือที่สำคัญมาก Do It, Monkey (2009)
Comparative folklore.ความเชื่อประเพณีชาวบ้าน Bad Moon Rising (2010)
We've run a series of comparative blood tests using various pathogens we've encountered and isolated along the way.ไปที่เขา ! เราเริ่มกระบวนการ การเปรียบเทียบตัวอย่างเลือด กับเชื้อโรคที่แตกต่างกัน เราบังเอิญพบสาร ที่สามารถแยกออกจากกันได้ Trial and Error (2010)
I teach Comparative Literature here.ฉันสอนวรรณกรรมเชิงเปรียบเทียบอยู่ที่นี่ Pitch Perfect (2012)
And I can prove it to you from the comparative comfort of this tacky chair.และผมจะพิสูจน์ให้ดู ขณะที่นั่งบนเก้าอี้ไร้รสนิยมตัวนี้ ผมจะให้ A ทันที Intro to Knots (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comparativeAfter many hardships, he now lives in comparative ease.
comparativeAmerican senior citizens are comparatively well-off.
comparativeComparative studies now made rapid progress.
comparativeOnce divorced from key questions of national culture and identity, comparative literature loses its way.
comparativeThe prices of Japanese automobiles are still comparatively high.
comparativeThere's a comparatively large cinema complex inside the mall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนาเปรียบเทียบ(n) comparative religion, Example: เขาเขียนตำราและบทความเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบไว้ประดับวงการวิชาการมากมาย, Thai Definition: มานุษยวิทยาวัฒนธรรมสาขาหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาและการเปรียบเทียบระบบศาสนาต่างๆ ของมนุษยชาติ
วรรณคดีเปรียบเทียบ(n) comparative literature, Example: วรรณคดีเปรียบเทียบเป็นวิชาที่ช่วยเสริมให้เรามีความเข้าใจวรรณคดีในฐานะที่เป็นศิลปะร่วมของมนุษยชาติ, Thai Definition: วิชาที่ศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีระหว่างชาติ ภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[kāiyawiphāksāt prīepthīep] (n, exp) EN: comparative anatomy
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang] (n, exp) EN: comparative anatomy of vertebrates.
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ[kānseuksā choēng prīepthīep] (n, exp) EN: comparative study
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ[khwām dāiprīep dōi prīepthīep] (n, exp) EN: comparative advantage
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ[kotmāi pokkhrøng prīepthīep] (n, exp) EN: comparative administrative law
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ[kotmāi ratthathammanūn prīepthīep] (n, exp) EN: comparative constitutional law
กว่า[kwā] (x) EN: more ; more than ; over ; as [ comparative ]  FR: plus ; plus que [ comparatif ] ; supérieur à
มากกว่า[māk kwā] (adj) EN: -er [ suff. ] ; more than [ comparative ]  FR: plus que [ comparatif ] ; supérieur à
ศาสนาเปรียบเทียบ[sātsanā prīepthīep] (n, exp) EN: comparative religion
วรรณคดีเปรียบเทียบ[wannakhadī prīepthīep] (n, exp) EN: comparative literature  FR: littérature comparée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPARATIVE K AH0 M P AE1 R AH0 T IH0 V
COMPARATIVELY K AH0 M P AE1 R AH0 T IH0 V L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comparative (n) kˈəmpˈærətɪv (k @1 m p a1 r @ t i v)
comparatives (n) kˈəmpˈærətɪvz (k @1 m p a1 r @ t i v z)
comparatively (a) kˈəmpˈærətɪvliː (k @1 m p a1 r @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
较大[jiào dà, ㄐㄧㄠˋ ㄉㄚˋ, / ] comparatively large, #1,466 [Add to Longdo]
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, ] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity, #5,987 [Add to Longdo]
较长[jiào cháng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄤˊ, / ] comparatively long, #8,152 [Add to Longdo]
比较文学[bǐ jiào wén xué, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] comparative literature [Add to Longdo]
比较新[bǐ jiào xīn, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄣ, / ] comparatively new; relatively new [Add to Longdo]
比较而言[bǐ jiào ér yán, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄦˊ ㄧㄢˊ, / ] comparatively speaking [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Komparatistik { f }comparative literature [Add to Longdo]
Vergleichssatz { m }comparative clause [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
較優位論[かくゆういろん, kakuyuuiron] (n) theory of comparative advantage [Add to Longdo]
割かし;割りかし[わりかし, warikashi] (adv) (See 割り方) comparatively; quite; rather [Add to Longdo]
割に(P);割りに[わりに, warini] (adv) comparatively; in proportion; (P) [Add to Longdo]
割りと;割と[わりと, warito] (adv) relatively; comparatively [Add to Longdo]
割り方;割りかた[わりかた, warikata] (adv) comparatively; quite; rather [Add to Longdo]
割安(P);割り安[わりやす, wariyasu] (adj-na, n, adj-no) economical; comparatively cheap; (P) [Add to Longdo]
割高(P);割り高[わりだか, waridaka] (adj-na, n) comparatively high; fairly expensive; (P) [Add to Longdo]
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv, n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) [Add to Longdo]
割合に[わりあいに, wariaini] (adv) (See 割合) comparatively; (P) [Add to Longdo]
上には上が有る[うえにはうえがある, uenihauegaaru] (exp) (id) Greatness is comparative [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
比較関係[ひかくかんけい, hikakukankei] comparative relation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comparative \Com*par"a*tive\, n. (Gram.)
   The comparative degree of adjectives and adverbs; also, the
   form by which the comparative degree is expressed; as,
   stronger, wiser, weaker, more stormy, less windy, are all
   comparatives.
   [1913 Webster]
 
      In comparatives is expressed a relation of two; as in
      superlatives there is a relation of many. --Angus.
   [1913 Webster]
 
   2. An equal; a rival; a compeer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Gerard ever was
       His full comparative.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. One who makes comparisons; one who affects wit. [Obs.]
    "Every beardless vain comparative." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comparative \Com*par"a*tive\, a. [L. comparativus: cf. F.
   comparatif.]
   1. Of or pertaining to comparison. "The comparative faculty."
    --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from, or by the method of, comparison; as, the
    comparative sciences; the comparative anatomy.
    [1913 Webster]
 
   3. Estimated by comparison; relative; not positive or
    absolute, as compared with another thing or state.
    [1913 Webster]
 
       The recurrence of comparative warmth and cold.
                          --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       The bubble, by reason of its comparative levity to
       the fluid that incloses it, would necessarily ascend
       to the top.              --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) Expressing a degree greater or less than the
    positive degree of the quality denoted by an adjective or
    adverb. The comparative degree is formed from the positive
    by the use of -er, more, or less; as, brighter, more
    bright, or less bright.
    [1913 Webster]
 
   {Comparative sciences}, those which are based on a
    comprehensive comparison of the range of objects or facts
    in any branch or department, and which aim to study out
    and treat of the fundamental laws or systems of relation
    pervading them; as, {comparative anatomy}, {comparative
    physiology}, {comparative philology}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comparative
   adj 1: relating to or based on or involving comparison;
       "comparative linguistics"
   2: estimated by comparison; not absolute or complete; "a
     relative stranger" [syn: {relative}, {comparative}] [ant:
     {absolute}]
   n 1: the comparative form of an adjective or adverb; "`faster'
      is the comparative of the adjective `fast'"; "`less famous'
      is the comparative degree of the adjective `famous'";
      "`more surely' is the comparative of the adverb `surely'"
      [syn: {comparative}, {comparative degree}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top