ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preeminent

P R IY0 EH1 M AH0 N AH0 N T   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preeminent-, *preeminent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preeminent[ADJ] ที่หาตัวจับยาก, Syn. dominant, incomparable, superior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preeminent(พรีเอม'มะเนินทฺ) adj. เหนือกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า,ดีเลิศ,เด่นชัด., Syn. pre-eminent,preวminent, Syn. superior

English-Thai: Nontri Dictionary
preeminent(adj) เหนือกว่า,ดีกว่า,เยี่ยม,ดีเลิศ,เด่นกว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just want everyone here to know... that I am the preeminent Proust scholar in the United States.ฉันอยากบอกทุกคนที่นี่ให้รู้ว่า... ฉันเป็นนักวิชาการทรงคุณวุฒิที่สุดในอเมริกา Little Miss Sunshine (2006)
Did I mention that I am the preeminent Proust scholar in the U. S?ฉันเคยบอกหรือยังว่าฉันเป็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิของอเมริกา Little Miss Sunshine (2006)
America's preeminent college for the performing arts.มหาวิทยาลัยที่โด่งดังในด้านศิลปะและการแสดงของอเมริกา High School Musical 3: Senior Year (2008)
Oh, definitely an original... by one of the preeminent Dutch painters of his time.เป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบมาก... ศิลปินชาวดัตช์ที่หาตัวจำยากให้ช่วงเวลานั้นเลยล่ะ Grace (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
PREEMINENT    P R IY0 EH1 M AH0 N AH0 N T

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P) [Add to Longdo]
屈指[くっし, kusshi] (n,adj-no) leading; foremost; preeminent; outstanding; one of the best; (P) [Add to Longdo]
最右翼[さいうよく, saiuyoku] (n) dominant person; preeminent person; strongest contender [Add to Longdo]
飛び抜ける[とびぬける, tobinukeru] (v1) to be preeminent or outstanding [Add to Longdo]
明星[みょうじょう, myoujou] (n) (1) (See 金星・きんせい) morning star; Venus; (2) Lucifer; (3) preeminent person (within their own field); star (of the stage, silver screen, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preeminent \Pre*["e]m"i*nent\, a. [L. praeminens, -entis, p. pr.
   praeminere to be prominent, to surpass: cf. F.
   pr['e]['e]minent. See {Pre-}, and {Eminent}.]
   Eminent above others; prominent among those who are eminent;
   superior in excellence; surpassing, or taking precedence of,
   others; rarely, surpassing others in evil, or in bad
   qualities; as, pre["e]minent in guilt.
   [1913 Webster]
 
      In goodness and in power pre["e]minent. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preeminent
   adj 1: greatest in importance or degree or significance or
       achievement; "our greatest statesmen"; "the country's
       leading poet"; "a preeminent archeologist" [syn:
       {leading(a)}, {preeminent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top