ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surpassing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surpassing-, *surpassing*, surpass
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surpassing(adj) โดดเด่น, See also: เลิศ, Syn. exceeding, excelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj., adv. มากมาย, เลย, เกิน, เลยเถิด, พิเศษ, เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then he spoke of a girl of surpassing beauty and faithfulness.จากนั้น เขาก็กล่าวถึงเด็กสาว... ที่สวยสง่าและยึดมั่น The Princess Bride (1987)
To be an action actor surpassing Jackie Chan and make movies 'til I get old and die.เป็นนักแสดงที่เก่งกาจ เหมือนแจ๊คกี้ ชาน และสร้างหนัง จนกว่าสังขารจะโรยราและตายจากโลกนี้ไปในที่สุด Almost Love (2006)
And generating one of the world's largest private fortunes, surpassing Bill Gates practically, over night.นั่นทำให้ก่อกำเนิด อภิมหาเศรษฐี อันดับหนึ่ง Nใหม่ล่าสุด ที่เอาชนะ บิลเกตส์ ได้ Nเพียงแค่ในเวลาชั่วข้ามคืนเท่านั้น Gamer (2009)
The brain has corridors surpassing material place."สมองเป็นมีทางเดินที่ดีเลิศ สู่สถานที่ที่เหมาะสม" Haunted (2009)
The only real measure of a father's success is by how far his children end up surpassing him in life.เพียง แต่วัดจริง ของความสำเร็จของพ่อ โดยวิธีการที่ลูก ๆ ของเขา จบลงด้วยการที่เหนือกว่าเขาในชีวิต. One Chance (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surpassingSurpassing labour intensive, capital intensive, the age has shifted greatly to knowledge intensive.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
surpassing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surpassing
surpassingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ,  ] surpassing; preeminent; outstanding #29,611 [Add to Longdo]
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ,     /    ] surpassingly resourceful; super-intelligent [Add to Longdo]
超物理[chāo wù lǐ, ㄔㄠ ㄨˋ ㄌㄧˇ,   ] surpassing the physical world; metaphysical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no, adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) #8,907 [Add to Longdo]
英武[えいぶ, eibu] (adj-na, n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]
何にも勝る[なににもまさる, naninimomasaru] (exp, adj-f) (1) surpassing everything; better than anything; (exp, v5r) (2) (obsc) to be better than anything [Add to Longdo]
出藍の誉れ[しゅつらんのほまれ, shutsurannohomare] (exp, n) surpassing one's master [Add to Longdo]
親勝り[おやまさり, oyamasari] (adj-na, n) surpassing one's parents [Add to Longdo]
凌駕;陵駕[りょうが, ryouga] (n, vs) excelling; surpassing; outdoing; superior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surpass \Sur*pass"\, v. t. [imp. & p. p. {Surpassed}; p. pr. &
   vb. n. {Surpassing}.] [F. surpasser; sur over + passer to
   pass. See {Sur-}, and {Pass}.]
   To go beyond in anything good or bad; to perform (an
   activity) better than; to exceed; to excel.
   [1913 Webster]
 
      This would surpass
      Common revenge and interrupt his joy.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To exceed; excel; outdo; outstrip.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surpassing \Sur*pass"ing\, a.
   Eminently excellent; exceeding others. "With surpassing glory
   crowned." --Milton. -- {Sur*pass"ing*ly}, adv. --
   {Sur*pass"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surpassing
   adj 1: exceeding or surpassing usual limits especially in
       excellence [syn: {transcendent}, {surpassing}]
   2: far beyond what is usual in magnitude or degree; "a night of
     exceeding darkness"; "an exceptional memory"; "olympian
     efforts to save the city from bankruptcy"; "the young
     Mozart's prodigious talents" [syn: {exceeding},
     {exceptional}, {olympian}, {prodigious}, {surpassing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top