ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

superlatively

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -superlatively-, *superlatively*, superlative
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
superlative(adj) ซึ่งอยู่ในขั้นสูงสุด, See also: สูงสุด, สุดยอด, Syn. best, highest, greatest, supreme, extreme, surpassing, preeminent
superlative(adj) เกี่ยวกับคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด, Syn. comparative
superlative(n) คำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
superlative(n) ผู้อยู่สูงสุด, See also: ผู้ที่ดีที่สุด, สิ่งที่ดีที่สุด
superlative(n) ขั้นสูงสุด, See also: ระดับสุดยอด, ระดับสูงสุด, ขั้นดีเลิศ, Syn. acme, height, peak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด, สุดยอด, เกินไป, มากไป, เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด, ผู้ที่ดีที่สุด, ระดับสูงสุด, แบบยอดเยี่ยม, ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
superlative(adj) สุดยอด, เยี่ยม, สูงสุด
superlative(n) ระดับสูงสุด, ชั้นเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And even after your superlative recommendation, และภายหลังคุณเขียนใบรับรอง ให้อย่างสุดยอดกับฉัน The Beginning in the End (2010)
It's a superlative performance under simulated pressure.ตอบสนองภายใต้แรงกดดันได้ดี Safety Not Guaranteed (2012)
But he does make a superlative enemy.แต่เขาศัตรูระดับสูง Desperate Souls (2012)
Hey, guys, it's time to do senior class superlatives!พวกเรา ได้เวลาประกาศชื่อ สุดยอดซีเนียร์แล้ว Heroic Origins (2013)
Superlative.เยี่ยมยอดมาก The Sisters Mills (2015)
There are many prospects ahead. I can already see us riding on the crest of the waveUnd wenn ich an unsere Aussichten denke, dann fehlen mir für so viele Superlative, Junge, ganz einfach die Worte. The Flim-Flam Man (1967)
Hope you're thinking up superlatives.Überlegst du schon Superlative? You Jump, I Jump, Jack (2004)
Dance Spectacular!Tanz der Superlative! Grown Ups 2 (2013)
Superlative bass guitarist.Bass-Gitarrist der Superlative. Deep Breath (2014)
The granddaddy of them all.Der Wettbewerb der Superlative. Pitch Perfect 2 (2015)
Watson and I, meanwhile, will adjourn to the New York offices of Superlative Comics.Inzwischen werden Watson und ich uns zum New Yorker Büro von Superlative Comics begeben. You've Got Me, Who's Got You? (2016)
Rather, he assumed the identity of a character owned and copyrighted by Superlative.Vielmehr hat er die Identität eines Charakters angenommen, dessen Eigentums- und Copyright-Rechte bei Superlative liegen. You've Got Me, Who's Got You? (2016)
No, but Superlative were none too happy about the infringement, and they've been trying to find out the Midnight Ranger's identity for well over a year.Nein, aber bei Superlative waren sie nicht sehr glücklich über die Verletzung der Urheberrechte und sie haben seit gut einem Jahr versucht, die Identität von Midnight Ranger herauszufinden. You've Got Me, Who's Got You? (2016)
Well, it makes a certain amount of sense that our John Doe would emulate the Midnight Ranger, as opposed to other heroes in the Superlative library.Es ergibt einen gewissen Sinn, dass unser John Doe dem Midnight Ranger nacheifern wollte, im Gegensatz zu den anderen Helden aus der Superlative-Bibliothek. You've Got Me, Who's Got You? (2016)
He was Superlative's enemy, not mine.Er war der Feind von Superlative, nicht meiner. You've Got Me, Who's Got You? (2016)
Working here at Superlative, it's, like, my last connection to this character.Hier bei Superlative zu arbeiten, ist so etwas wie die letzte Verbindung zu seinem Charakter. You've Got Me, Who's Got You? (2016)
His letters to Superlative became more and more impassioned, until he finally told them that he was never gonna buy another one of their comics.Seine Briefe an Superlative wurden immer leidenschaftlicher, bis er ihnen letztendlich sagte, dass er nie wieder eines ihrer Comics kaufen würde. You've Got Me, Who's Got You? (2016)
Back in the '40s, Superlative basically screwed Morty Stiller out of his rights to the character.In den 40ern hat Superlative im Grunde Morty Stiller um die Rechte an seinem Charakter beschissen. You've Got Me, Who's Got You? (2016)
And at some point, perhaps whilst drunk, you made the depths of your hatred for Superlative Comics frighteningly and abundantly clear.Und irgendwann, wahrscheinlich während Sie betrunken waren, machten Sie die Tiefe Ihres Hasses auf Superlative Comics erschreckend und deutlich klar. You've Got Me, Who's Got You? (2016)
They were meant for your tormentors at Superlative Comics.Nein. Sie waren für Ihre Peiniger bei Superlative Comics bestimmt. You've Got Me, Who's Got You? (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มากที่สุด[māk thīsut] (x) EN: the most (superlative) ; the most important ; the greatest  FR: le plus [ superlatif ] ; le plus grand [ superlatif ] ; le plus important [ superlatif ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUPERLATIVE S UH0 P ER1 L AH0 T IH0 V
SUPERLATIVES S UH0 P ER1 L AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superlative (n) sˈuːpˈɜːʳlətɪv (s uu1 p @@1 l @ t i v)
superlatives (n) sˈuːpˈɜːʳlətɪvz (s uu1 p @@1 l @ t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高超[gāo chāo, ㄍㄠ ㄔㄠ, ] excellent; superlative, #15,765 [Add to Longdo]
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship, #49,840 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] dark gray; superlative; variegated, #106,893 [Add to Longdo]
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, ] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship, #207,604 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Superlativ { m } | Superlative { pl }superlative | superlatives [Add to Longdo]
äußerst; hervorragend { adj }superlative [Add to Longdo]
höchst { adv }superlatively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最上級[さいじょうきゅう, saijoukyuu] (n) highest grade; superlative degree [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (n) preeminence; superlativeness [Add to Longdo]
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) [Add to Longdo]
天下の景[てんかのけい, tenkanokei] (n) superlative view [Add to Longdo]
名訳[めいやく, meiyaku] (n) superlative translation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superlative \Su`per*la"tive\, a. [L. superlativus, fr.
   superlatus excessive, used as p. p. of superiorferre, but
   from a different root: cf. F. superlatif. See {Elate},
   {Tolerate}.]
   1. Lifted up to the highest degree; most eminent; surpassing
    all other; supreme; as, superlative wisdom or prudence; a
    woman of superlative beauty; the superlative glory of the
    divine character.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) Expressing the highest or lowest degree of the
    quality, manner, etc., denoted by an adjective or an
    adverb. The superlative degree is formed from the positive
    by the use of -est, most, or least; as, highest, most
    pleasant, least bright.
    [1913 Webster] -- {Su`per*la"tive*ly}, adv. --
    {Su`per*la"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superlatively
   adv 1: to a superlative degree

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top