ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -吝-, *吝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[吝, lìn, ㄌㄧㄣˋ] stingy, miserly; parsimonious
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,507

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lìn sè, ㄌㄧㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] stingy; mean; miserly, #17,561 [Add to Longdo]
[bù lìn, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ, ] not stint, #48,107 [Add to Longdo]
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, ] stingy, #56,163 [Add to Longdo]
啬鬼[lìn sè guǐ, ㄌㄧㄣˋ ㄙㄜˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] a miser; a penny-pincher, #73,359 [Add to Longdo]
[bǐ lìn, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˋ, ] vulgar; stingy; miserly; mean, #316,673 [Add to Longdo]
珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, ] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable. [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けち, kechi] (n adj) ขี้เหนียว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しわい, shiwai] (adj-i) (uk) stingy; cheap; very frugal [Add to Longdo]
[やぶさか, yabusaka] (adj-na) (See かでない) reluctant; hesitant [Add to Longdo]
かでない[やぶさかでない, yabusakadenai] (adj-i) ready (to do); willing [Add to Longdo]
ん坊[しわんぼう, shiwanbou] (n) miser [Add to Longdo]
嗇;悋嗇(oK)[りんしょく, rinshoku] (n,adj-na) (sometimes read けち) stinginess; miser; miserliness; selfishness [Add to Longdo]
嗇る[ケチる;けちる, kechi ru ; kechiru] (v5r) (uk) (col) to be stingy; to scrimp [Add to Longdo]
嗇家[りんしょくか, rinshokuka] (n) miser [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A cheapskate![CN] 啬鬼 Penguin's Umbrella (2014)
I can't tell you how many dentists I've arrested for getting a little too friendly with their anesthetized patients.[CN] 我之前捕获的 给麻醉药毫不啬的牙医多得都数不过来 The Mystery of the Terminal Tenant (2014)
I don't begrudge William his indulgences.[CN] 我不惜自己的威廉放纵。  ()
'Cause that might ruin your Scrooge cred.[CN] 你确定么 那会毁了你的啬鬼形象 Stolen Valor (2014)
on't nee to be stingy with 'em.[CN] 只是几瓶药 不用 The Distance (2015)
And it's mean to say that I would lose someone I love![CN] 你知道,有人三颗心的人不应该那么啬。 Finding Dory (2016)
He'd steal flies from a blind spider![CN] 为什么,那个啬老鬼 USS Indianapolis: Men of Courage (2016)
Sometimes we say things we don't mean.[CN] 有时候,我们说的东西我们不要啬。  ()
It looks like they were sitting down to watch some TV, and someone came in the back with a shotgun, got very generous with the ammo.[CN] 看起来他们被害时正坐着看电视 凶手带着霰弹枪从后面进来 而且对弹药毫不 Ka Hana Malu (2014)
- Hey, come on![CN] - 我说了 啬鬼 Penguin's Umbrella (2014)
1,032 of them days I spent being mean and angry, until I found this book right here in the library.[CN] 其中的1032天,我花了 啬和愤怒, 直到我发现这本书 这里的图书馆。 Reach Me (2014)
Don't short stack a pocket pair.[CN] 别惜在你手上的对子上下注 The Mystery of the Art Ace (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top