Search result for

การแบ่งแยก

(54 entries)
(0.1441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแบ่งแยก-, *การแบ่งแยก*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
segregationการแบ่งแยก, การแยกออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
segregationการแบ่งแยก, การแยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fissionการแบ่งแยกตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
law, classification ofการแบ่งแยกประเภทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classification of lawการแบ่งแยกประเภทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
powers, distribution ofการแบ่งแยกอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
distribution of powersการแบ่งแยกอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง [นิวเคลียร์]
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Delegation of authorityการแบ่งแยกความรับผิดชอบ [TU Subject Heading]
Delegation of powersการแบ่งแยกอำนาจ [TU Subject Heading]
Classification, Zoologicalการแบ่งแยกมนุษย์ตามหลักวิชาสัตวศาสตร์ [การแพทย์]
Cloud identificationการแบ่งแยกชนิดของ เมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it would fall under the category of socializingแล้วมันก็จะต้องอยู่ใต้การแบ่งแยกทางสังคม Adverse Events (2008)
Senator Padmé Amidala has scored a victory against the Separatist alliance on the remote world of Rodia, securing the arrest of diabolical confederate leaderวุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่าได้รับชัยชนะ ต่อขบวนการแบ่งแยก บนดาวโรเดียที่ห่างไกล พร้อมกับควบคุมตัวผู้นำสมาพันธ์ที่ชั่วร้าย Cloak of Darkness (2008)
I can't say the same for your cynicism.แต่ฉันคงพูดแบบเดียวกันนี้ไม่ได้กับการแบ่งแยกเชื้อชาติของคุณ 24: Redemption (2008)
No, because for them Springbok still represents apartheid.ไม่ค่ะ เพราะทีมสปริงบอกซ์.. ยังเป็นตัวแทนของการแบ่งแยกสีผิวอยู่ Invictus (2009)
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.สำหรับสัญลักษณ์ที่ยังบ่งบอก.. ถึงช่วงเวลาของการแบ่งแยกสีผิว รวมไปถึงสีประจำทีม.. Invictus (2009)
I'm all for antidiscrimination.ทั้งหมดนี้เพื่อ ป้องกันการแบ่งแยก The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
We are separatists, not supremacists.เราเป็นผู้สนับสนุนการแบ่งแยก ไม่ใช่พวกมีอำนาจเผด็จการ Albification (2009)
There are many difficulties, but we must continue to confront discrimination and uphold the rights of the oppressed.แม้จะมีความยากลำบากหลายประการ แต่เราต้องดำเนินต่อไป เพื่อเผชิญหน้ากับการแบ่งแยก และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่ The Bishop Revival (2010)
Well, even in Utah, only the men get to have more than one spouse, which, I've come to realize, is extremely sexist.ที่ยูทาร์ สิ่งที่ผู้ชายต้องการมากกว่าการแต่งงาน ซึ่งฉันก็ตระหนักแล้วว่ามันเป็นการแบ่งแยกเพศ The Witches of Bushwick (2010)
The fae are divided...พวกอมนุษย์มีการแบ่งแยก It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
I know there are those among the separatists who would end this conflict.ข้ารู้ว่าพวกเขาเข้ากับขบวนการแบ่งแยกผู้จ้องจะจบสงครามนี้ Assassin (2010)
Segregation and unfairness is the common sense for your people.การแบ่งแยกและความอยุติธรรมคือสามัญสำนึกของนาย Episode #1.10 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่งแยก[n.] (kān baengyaēk) EN: split ; demarcation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carve-up[N] การแบ่งแยก, See also: การแบ่งเป็นส่วนย่อย
discrimination[N] การแบ่งแยก, See also: การแบ่งพวก
partition[N] การแบ่งแยก, See also: การแยกออก, สิ่งที่แบ่งแยก, เขตที่แบ่งออก, Syn. separation, rupture, detachment, Ant. merger, union
rating[N] การประเมิน, See also: การแบ่งแยกตามลำดับชั้น, Syn. assessment, classification
segregation[N] การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, See also: การกีดกัน, การแบ่งแยกสีผิว, การแบ่งตามพันธุกรรม, Syn. discrimination, isolation, separation, seclusion
separation[N] การแยกออก, See also: การแบ่งแยก, Syn. disconnection, disjoining, detachment
sexism[N] การแบ่งแยกเพศ, See also: การกีดกันเพศ, Syn. prejudice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับการแตกแยก,ซึ่งทำให้แตกแยก,เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant,disruptive ###A. conciliatory
dualism(ดู'อะลิสซึม) n. การแบ่งแยกออกเป็น2ลักษณะ2,อย่าง,ความเป็นสอง., See also: dualistic adj. ดูdualism dualist n. ดูdualism
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น,ขั้น,ยศหรือระดับ,ชั้น ขั้น,อันดับของบริษัท,เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง,ค่าที่บ่งบอก,การแบ่งแยกอัตราภาษี
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก,การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n.,adj. secessionism n., Syn. abandonment,withdrawal
segregation(เซกระเก'เชิน) n. การแยกตัวออก,การแบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม), See also: segregational adj., Syn. exclusion,discrimination,separation
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance

English-Thai: Nontri Dictionary
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
parting(n) การแยกทาง,การจากกัน,การแบ่งแยก
secession(n) การแบ่งแยกดินแดน,การปลีกตัวออก,การแยกตัวออก
sectarian(adj) เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับนิกาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top