ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glimmering

G L IH1 M ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glimmering-, *glimmering*, glimmer
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glimmering like a spike of pearl and silver.ระยิบระยับดั่งไข่มุกและเงิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
With the light glimmering around you as you smileมันมีแสงสว่างรอบๆตัวนาย เวลานายยิ้ม Attack on the Pin-Up Boys (2007)
The human mind, Bernard, is not some golden benchmark glimmering on some green and distant hill.จิตใจของมนุษย์ เบอร์นาร์ด ไม่ได้ดีเลิศเป็นทองคำ หรือสวยงามเหมือนอยู่ในเนินหญ้าสีเขียว The Well-Tempered Clavier (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GLIMMERING G L IH1 M ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glimmering (v) glˈɪmərɪŋ (g l i1 m @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glimmering \Glim"mer*ing\, n.
   1. Faint, unsteady light; a glimmer. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A faint view or idea; a glimpse; an inkling.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glimmer \Glim"mer\, v. i. [imp. & p. p. {Glimmered}; p. pr. &
   vb. n. {Glimmering}.] [Akin to G. glimmer a faint, trembling
   light, mica, glimmern to glimmer, glimmen to shine faintly,
   glow, Sw. glimma, Dan. glimre, D. glimmen, glimpen. See
   {Gleam} a ray, and cf. {Glimpse}.]
   To give feeble or scattered rays of light; to shine faintly;
   to show a faint, unsteady light; as, the glimmering dawn; a
   glimmering lamp.
   [1913 Webster]
 
      The west yet glimmers with some streaks of day. --Shak.
 
   Syn: To gleam; to glitter. See {Gleam}, {Flash}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glimmering
   n 1: a slight suggestion or vague understanding; "he had no
      inkling what was about to happen" [syn: {inkling},
      {intimation}, {glimmering}, {glimmer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top