ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

translucent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -translucent-, *translucent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
translucent(adj) ที่ให้แสงผ่านได้น้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
translucent(แทรนซฺลู'เซินทฺ) adj. มัว, ฝ้า, กึ่งโปร่งแสง, เข้าใจได้ง่าย., See also: translucence n. translucency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
translucent(adj) โปร่งแสง, มัว, ทึบ, ฝ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
translucent; pellucidโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
translucent objectวัตถุโปร่งแสง, วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi. I'm looking for that thick, translucent plastic sheeting.ค่ะ ดิชั้นอยากได้พลาสติกโปร่งแสงหนาๆอ่ะค่ะ Strange Love (2008)
We should play it livelier, more translucent than now, okay?เราควรจะเล่นให้มีชีวิตชีวาและสดใสกว่านี้ โอเคมั๊ย? Beethoven Virus (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่งแสง(adj) translucent, See also: penetrative, Ant. ทึบแสง, Example: บ้านหลังนี้มีห้องพิเศษต่อยื่นออกไปจากตัวบ้านให้เป็นเหมือนเรือนโปร่งแสงเพื่อรับแดดโดยเฉพาะ, Thai Definition: ที่มีสมบัติให้แสงผ่านไปได้บ้าง แต่ไม่สามารถมองทะลุไปได้
โปร่งใส(adj) transparent, See also: translucent, clear, limpid, see-through, Syn. ใส, โปร่งตา, โปร่งแสง, บาง, Ant. ขุ่นมัว, Example: เขาแขวนม่านผ้าแก้วโปร่งใสเพื่อกรองแสง, Thai Definition: ที่มีสมบัติที่แสงผ่านได้หมดและมองเห็นได้ตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ๋ว[jaeo] (adj) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like  FR: clair ; cristallin ; limpide
โปร่งแสง[prōngsaēng] (adj) EN: translucent ; penetrative  FR: transparent ; translucide
โปร่งใส[prōngsai] (adj) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through  FR: transparent ; limpide

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
translucent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
translucent

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半透明[bàn tòu míng, ㄅㄢˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ,   ] translucent; semitransparent #29,477 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lichtdurchlässig { adj } | lichtdurchlässiger | am lichtdurchlässigstentranslucent | more translucent | most translucent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水様液;水溶液[すいようえき, suiyoueki] (n) (translucent) aqueous solution [Add to Longdo]
半透明[はんとうめい, hantoumei] (adj-na, n, adj-no) semi-transparent; translucent [Add to Longdo]
半透明体[はんとうめいたい, hantoumeitai] (n) semitransparent body; translucent body [Add to Longdo]
玲瓏[れいろう, reirou] (adj-t, adv-to) clear; translucent; brilliant; sweetly ringing (as the tinklings of jade) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Translucent \Trans*lu"cent\, a. [L. translucens, -entis, p. pr.
   of translucere to shine through; trans across, through =
   lucere to shine. See {Lucid}.]
   1. Transmitting rays of light without permitting objects to
    be distinctly seen; partially transparent.
    [1913 Webster]
 
   2. Transparent; clear. [Poetic] "Fountain or fresh current .
    . . translucent, pure." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Replenished from the cool, translucent springs.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Translucent}, {Transparent}.
 
   Usage: A thing is translucent when it merely admits the
      passage of light, without enabling us to distinguish
      the color and outline of objects through it; it is
      transparent when we can clearly discern objects placed
      on the other side of it. Glass, water, etc., are
      transparent; ground glass is translucent; a
      translucent style.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 translucent
   adj 1: allowing light to pass through diffusely; "translucent
       amber"; "semitransparent curtains at the windows" [syn:
       {translucent}, {semitransparent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top