ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soda

S OW1 D AH0   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soda-, *soda*
Possible hiragana form: そだ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soda[N] โซดา, See also: เครื่องดื่มผสมโซดา, น้ำอัดลม, น้ำโซดา, Syn. soft drink, tonic, cola, carbonated water, mineral water, fizz
soda ash[N] โซดาไฟ
sodality[N] ความเป็นมิตรต่อกัน
soda water[N] น้ำโซดา, Syn. fizz, soda, mixer
soda fountain[N] ที่ขายน้ำอัดลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soda(โซ'ดะ) n. =sodium hydroxide,=sodium carbonate,น้ำโซดา,เครื่องดื่มผสมน้ำโซดา,น้ำอัดลม.
soda ashn. =โซเดียมคาร์บอเนต,โซดาไฟ
soda fountainn. เครื่องบรรจุน้ำอัดลมและมีหัวก๊อกเปิดปิดได้,โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ขายน้ำอัดลม
sodality(โซแคล'ลิที) n. สัมพันธไมตรี,มิตรไมตรีจิต,ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน,ความเป็นเพื่อน,สมาคม,สังคม,สมาคมฆราวาส เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางศาสนา
baking sodan. ดู sodium bicarbonate
cream sodan. ครื่องดื่มรสวานิลาที่ใส่น้ำโซดา
gampsodactylian. ภาวะเท้าหยิก
washing sodan. โซเดียมคาร์บอนเนตหรือโซดาซักผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
soda(n) โซดา
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต
CAUSTIC caustic soda(n) โซดาไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soda nitreโซดาไนเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sodaliteโซดาไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soda ashโซดาแอส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
soda ashโซดาแอช, ชื่อสามัญของโซเดียมคาร์บอเนตชนิดไม่มีน้ำผลึก (Na2CO3) อาจเตรียมได้จากกระบวนการแอมโมเนีย -โซดา  หรือโซลเวย์โดยใช้เกลือหินเป็นวัตถุดิบ ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว สบู่ และกระดาษ ถ้ามีสูตรเคมีเป็น Na2CO3 .10H2O เรียกว่า โซดาซักผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- And lots of peanuts and soda pop, Hi-- - Hey!และจำนวนมากของถั่วลิสงและ โซดาป๊อปเฮ้! Pinocchio (1940)
Ice-cream soda pop Vanilla on the topนายเป็นต่อ Big (1988)
Ice-cream soda pop Vanilla on the topมัดจำ 10 ดอลล่าร์สำหรับผ้าปูที่นอน Big (1988)
- Heading down to the drugstore to get a soda pop- มุ่งหน้าลงไปที่ร้านขายยาที่จะได้รับป๊อปโซดา Pulp Fiction (1994)
Well, perhaps I have a bit of soda bread in here somewhere. - Food?บางที ฉันน่าจะแบ่ง ขนมปังโซดานี้ให้ James and the Giant Peach (1996)
Jameson, soda back.เหล้าเจมสันกับโซดาตาม As Good as It Gets (1997)
I have seen 12 soda commercials so far... 12!เจอโฆษณาโซดาตั้ง 12 ครั้ง 12 ! Signs (2002)
Should come out with a little soda water.โทษที น่าจะออกมาพร้อมโซดาเล็กน้อย Inspector Gadget 2 (2003)
A soda over here.ขอน้ำอัดลมที่ หนึ่งค่ะ My Little Bride (2004)
I'll get some club soda for that stain.ผมจะเอาคลับโซดามาล้างคราบนั่นให้นะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
"june 1st -- mrs. holcomb takes out trash, drops soda bottle,doesn't pick it up."1 มิถุนายน คุณนายฮอลโคม ทิ้งขยะ "ทำขวดน้ำอัดลมตก ไม่ยอมหยิบขึ้น" 17 มีนาคม Morning Comes (2007)
All right, one grape soda coming up.- ได้เลย โซดาองุ่นนะ Chuck Versus the Wookiee (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sodaThank you for waiting. One kid's meal and an ice cream soda.
sodaThis is the best soda to drink this summer.
sodaThis soda is less sweet than that.
sodaTwo sodas for the children and one coffee, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัดลม[N] carbonated water, See also: soda water, soda, Syn. น้ำอัดลม, Example: โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงและเยาวชนนิยมดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวด, Thai definition: เครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย และอัดไว้ในขวด
โซดา[N] soda water, See also: soda, sparkling water, Syn. น้ำโซดา, Example: เขาจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดา รินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai definition: น้ำที่เจือด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, น้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายและอัดไว้ในขวด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดลม[n.] (atlom) EN: carbonated water ; soda water ; soda   
แคน[n.] (khaēn) EN: [classifier : soda cans]   FR: [classificateur : cannettes de soda]
คอสติกโซดา[n. exp.] (khøttiksōdā) EN: caustic soda   
ขวด[n.] (khūat) EN: [classifier : bottles (soda, beer ...)]   FR: [classificateur : bouteilles (soda, bière ...)]
กระป๋อง[n.] (krapǿng) EN: [classifier : soda cans]   FR: [classificateur : cannettes, boîtes de conserve]
หลอด[n.] (løt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดดูด[n.] (løt dūt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดกระดาษ[n.] (løt kradāt) EN: straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
มะเขือเหลือง [n. exp.] (makheūa leūang) EN: Soda-appla Nightshade   
น้ำอัดลม[n. exp.] (nām atlom) EN: soft drink ; aerated water ; fizzy drink ; soda pop   FR: boisson gazeuse [f] ; eau gazeuse [f] ; eau pétillante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SODA S OW1 D AH0
SODAS S OW1 D AH0 Z
SODA'S S OW1 D AH0 Z
SODANO S OW0 D AA1 N OW0
SODARO S OW0 D AA1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soda (n) sˈoudə (s ou1 d @)
soda-water (n) sˈoudə-wɔːtər (s ou1 d @ - w oo t @ r)
soda-waters (n) sˈoudə-wɔːtəz (s ou1 d @ - w oo t @ z)
soda-biscuit (n) sˈoudə-bɪskɪt (s ou1 d @ - b i s k i t)
soda-cracker (n) sˈoudə-krækər (s ou1 d @ - k r a k @ r)
soda-biscuits (n) sˈoudə-bɪskɪts (s ou1 d @ - b i s k i t s)
soda-crackers (n) sˈoudə-krækəz (s ou1 d @ - k r a k @ z)
soda-fountain (n) sˈoudə-fauntɪn (s ou1 d @ - f au n t i n)
soda-fountains (n) sˈoudə-fauntɪnz (s ou1 d @ - f au n t i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏打[sū dá, ㄙㄨ ㄉㄚˊ, / ] soda (loan word), #19,434 [Add to Longdo]
汽水[qì shuǐ, ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, ] soda; pop, #24,579 [Add to Longdo]
苏打水[sū dá shuǐ, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] soda water [Add to Longdo]
苏打饼干[sū dá bǐng gān, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] soda biscuit; cracker [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
粗大ごみ[そだいごみ, sodaigomi] (n ) ขยะชิ้นใหญ่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
育つ[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selterswasser {n}; Sodawasser {n}; Tafelwasser {n}soda water [Add to Longdo]
Soda {n}; Natriumcarbonat {n}; kohlensaures Natriumsoda (ash) [Add to Longdo]
Sodabrand {m}soda firing [Add to Longdo]
Sodaglasur {f}soda glaze [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンエクソダス[, a-ban'ekusodasu] (n) urban exodus [Add to Longdo]
アイスクリームソーダ[, aisukuri-muso-da] (n) ice cream soda; icecream soda [Add to Longdo]
アンモニアソーダ法[アンモニアソーダほう, anmoniaso-da hou] (n) ammonia soda process [Add to Longdo]
エクソダス[, ekusodasu] (n) exodus [Add to Longdo]
クリームソーダ[, kuri-muso-da] (n) (See アイスクリームソーダ) ice cream soda; icecream soda [Add to Longdo]
ソーダガラス[, so-dagarasu] (n) (abbr) soda-lime glass [Add to Longdo]
ソーダクラッカー[, so-dakurakka-] (n) soda cracker [Add to Longdo]
ソーダパルプ[, so-daparupu] (n) soda pulp [Add to Longdo]
ソーダファウンテン[, so-dafaunten] (n) soda fountain [Add to Longdo]
ソーダフロート[, so-dafuro-to] (n) soda float [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
育つ[そだつ, sodatsu] aufwachsen, wachsen [Add to Longdo]
育ての親[そだてのおや, sodatenooya] Pflegeeltern [Add to Longdo]
育てる[そだてる, sodateru] aufziehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soda \So"da\, n. [It., soda, in OIt., ashes used in making
   glass, fr. L. solida, fem. of solidus solid; solida having
   probably been a name of glasswort. See {Solid}.]
   1. (Chem.)
    (a) Sodium oxide or hydroxide.
    (b) Popularly, sodium carbonate or bicarbonate. Sodium
      bicarbonate is also called {baking soda}
      [1913 Webster]
 
   2. same as {sodium}, used in terms such as {bicarbonate of
    soda}.
    [PJC]
 
   3. same as {soda water}.
    [PJC]
 
   4. a non-alcoholic beverage, sweetened by various means,
    containing flavoring and supersaturated with carbon
    dioxide, so as to be effervescent when the container is
    opened; -- in different localities it is variously called
    also {soda pop}, {pop}, {mineral water}, and {minerals}.
    It has many variants. The sweetening agent may be natural,
    such as cane sugar or corn syrup, or artificial, such as
    saccharin or aspartame. The flavoring varies widely,
    popular variants being fruit or cola flavoring.
    [PJC]
 
   {Caustic soda}, sodium hydroxide.
 
   {Cooking soda}, sodium bicarbonate. [Colloq.]
 
   {Sal soda}. See {Sodium carbonate}, under {Sodium}.
 
   {Soda alum} (Min.), a mineral consisting of the hydrous
    sulphate of alumina and soda.
 
   {Soda ash}, crude sodium carbonate; -- so called because
    formerly obtained from the ashes of sea plants and certain
    other plants, as saltwort ({Salsola}). See under {Sodium}.
    
 
   {Soda fountain}, an apparatus for drawing soda water, fitted
    with delivery tube, faucets, etc.
 
   {Soda lye}, a lye consisting essentially of a solution of
    sodium hydroxide, used in soap making.
 
   {Soda niter}. See {Nitratine}.
 
   {Soda salts}, salts having sodium for the base; specifically,
    sodium sulphate or Glauber's salts.
 
   {Soda waste}, the waste material, consisting chiefly of
    calcium hydroxide and sulphide, which accumulates as a
    useless residue or side product in the ordinary Leblanc
    process of soda manufacture; -- called also {alkali
    waste}.
 
   {Washing soda}, sodium carbonate. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soda pop \So"da pop\, n.
   a popular non-alcoholic beverage, sweetened by various means,
   containing flavoring and supersaturated with carbon dioxide,
   so as to be effervescent when the container is opened; -- in
   different localities it is variously called also {soda},
   {pop}, {mineral water}, and {minerals}. It has many variants.
   The sweetening agent may be natural, such as cane sugar or
   corn syrup, or artificial, such as saccharin or aspartame.
   The flavoring varies widely, popular variants being fruit
   juices, fruit sirups, cream, or cola flavoring; the soda pop
   is usually served chilled.
 
   Note: Several large corporations started primarily as
      bottlers of soda pop, such as {Coca-Cola},
      {Pepsi-Cola}, and {Dr. Pepper}.
      [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sodium \So"di*um\, n. [NL., fr.E. soda.] (Chem.)
   A common metallic element of the alkali group, in nature
   always occuring combined, as in common salt, in albite, etc.
   It is isolated as a soft, waxy, white, unstable metal, so
   highly reactive that it combines violently with water, and to
   be preserved must be kept under petroleum or some similar
   liquid. Sodium is used combined in many salts, in the free
   state as a reducer, and as a means of obtaining other metals
   (as magnesium and aluminium) is an important commercial
   product. Symbol Na ({Natrium}). Atomic weight 22.990.
   Specific gravity 0.97.
   [1913 Webster]
 
   {Sodium amalgam}, an alloy of sodium and mercury, usually
    produced as a gray metallic crystalline substance, which
    is used as a reducing agent, and otherwise.
 
   {Sodium carbonate}, a white crystalline substance,
    {Na2CO3.10H2O}, having a cooling alkaline taste, found in
    the ashes of many plants, and produced artifically in
    large quantities from common salt. It is used in making
    soap, glass, paper, etc., and as alkaline agent in many
    chemical industries. Called also {sal soda}, {washing
    soda}, or {soda}. Cf. {Sodium bicarbonate}, and {Trona}.
    
 
   {Sodium chloride}, common, or table, salt, {NaCl}.
 
   {Sodium hydroxide}, a white opaque brittle solid, {NaOH},
    having a fibrous structure, produced by the action of
    quicklime, or of calcium hydrate (milk of lime), on sodium
    carbonate. It is a strong alkali, and is used in the
    manufacture of soap, in making wood pulp for paper, etc.
    Called also {sodium hydrate}, and {caustic soda}. By
    extension, a solution of sodium hydroxide.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soda
   n 1: a sodium salt of carbonic acid; used in making soap powders
      and glass and paper [syn: {sodium carbonate}, {washing
      soda}, {sal soda}, {soda ash}, {soda}]
   2: a sweet drink containing carbonated water and flavoring; "in
     New England they call sodas tonics" [syn: {pop}, {soda},
     {soda pop}, {soda water}, {tonic}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SODA
     Simplified OS for Distributed Applications (OS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SODA
     System Optimization and Design Algorithm
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SODA
     Service-Orientated Developmenrt of Applications (SOA, SOBA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top