Search result for

tonic

T AA1 N IH0 K   
76 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tonic-, *tonic*
English-Thai: Longdo Dictionary
platonic(adj) สัมพันธ์ฉันท์เพื่อน เช่น a wholly platonic friendship

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tonic[N] สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้น, See also: สิ่งย้อมใจ, Syn. sitimulant, refresher
tonic[N] ยาบำรุง, Syn. medicine
tonic[N] น้ำโทนิค (มักใช้ผสมเหล้าดื่ม)
tonic[N] โน้ตตัวแรกในระดับเสียง
tonic[N] พยางค์ที่ลงน้ำหนัก
tonic[ADJ] มีผลกระตุ้นจิตใจ
tonic[ADJ] เกี่ยวกับการบำรุงสุขภาพ
tonic[ADJ] เกี่ยวกับโน้ตตัวแรก
tonic[ADJ] เกี่ยวกับพยางค์ที่ลงน้ำหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tonic(ทอน'นิค) n. ยาบำรุง,ยาเสริมกำลัง,เสียงหลัก,น้ำควินินโซดา สำหรับดื่มผสมกับเหล้า. adj. บำรุงกำลัง,เกี่ยวกับความตึงตัว,เกี่ยวกับเสียงหนัก, See also: tonically adv., Syn. invigorating,bracing
architectonic(อาร์คิเทค'โทนิค) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายหลักหรือกฎของสถาปัตยกรรม
architectonics(อาร์คิเทคทอน'นิคซฺ) n. สถาปัตยกรรม, วิชาการก่อสร้าง
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
isotonic(ไอซะทอน'นิค) adj. เกี่ยวกับการละลายที่มีความดันออสโมซิสเท่ากัน
platonic(พละทอน'นิค) adj. เกี่ยวกับPlato
tectonic(เทคทอน'นิค) adj. (เกี่ยวกับ) การก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม,โครงสร้างของพื้นผิวโลก

English-Thai: Nontri Dictionary
tonic(adj) ซึ่งบำรุงเสียง,ซึ่งบำรุงกายและใจ,เกี่ยวกับเสียงดนตรี
tonic(n) ยาบำรุงกำลัง,ยาเจริญอาหาร,ยาเสริมกำลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tonic๑. ยาบำรุง๒. ยากระตุ้น๓. -บำรุงกำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic pupil; pupillatonia; pupilloplegia; pupillotonia; tonic pupilอัมพาตรูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic spasmอาการหดเกร็งแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, bitterยาขมบำรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, cardiacยาบำรุงหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ cardiotonic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, digestive; tonic, stomachicยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, generalสิ่งบำรุงทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, haematic; haematinic; haematonic; hematinic; hematonic; tonic, hematicยาบำรุงเลือด [มีความหมายเหมือนกับ haematic; hematic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, hematic; haematinic; haematonic; hematinic; hematonic; tonic, haematicยาบำรุงเลือด [มีความหมายเหมือนกับ haematic; hematic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonic, intestinalยากระตุ้นลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got you a tonic in return for your thoughtful consideration towards Soya and Yuri.ข้านำยาบำรุงมาให้เจ้าเป็นการตอบแทน สำหรับความคิดของเจ้าที่มีต่อเยโซยาและยูริ The Book of the Three Hans (2006)
What did you say? The tonic isn't ready?เจ้าว่ายังไงนะ ยายังไม่พร้อมหรือ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Her Highness has been taking that tonic since she was pregnant.พระสนมทรงดื่มยานี้ตั้งแต่ตั้งพระครรภ์แล้วนะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
A gin and tonic's pretty much a gin and tonic no matter where you drink it.จินโทนิคก็คือจินโทนิค ไปดื่มที่ไหนก็เหมือนกันค่ะ Escape from Dragon House (2008)
Tonic water.น้ำโซดา Goodbye to All That (2008)
I'm drinking tonic water.ผมดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลังนะ Automatic for the People (2008)
Tonic and lime, please.ขอโทนิคกัยมะนาวคะ Five the Hard Way (2008)
Oh. I need a gin and tonic and some champagne, please.โอ้ ฉันขอจินกับโทนิก/N และแชมเปญด้วย Confessions of a Shopaholic (2009)
My tonic was the only thing that brought her relief.ยาของข้า เป็นสิ่งเดียว ที่จะช่วยนางได้ Beauty and the Beast (2009)
So, the tonic was some kind of test? Indeed.งั้น ยาก็เป็นแค่ตัวทดสอบ แน่นอน Beauty and the Beast (2009)
I'll prepare a tonic for you.กระหม่อมจะไปนำยาบำรุงมาถวาย The Fires of Idirsholas (2009)
- Tonic for the nerves.-ยาบำรุงประสาทไง Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tonicI'd like a gin and tonic.
tonicI'd like a vodka and tonic.
tonicLet's qualify this gin with tonic water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาบำรุง[N] tonic, See also: pick-me-up, stimulant, restorative, Example: ยาบำรุงที่คุณหมอให้ระหว่างตั้งครรภ์ มีส่วนประกอบหลักคือธาตุเหล็ก
ยาชูกำลัง[N] tonic, See also: pick-me-up, roborant, Example: บางคนเชื่อว่าดีงูเป็นยาชูกำลังชั้นดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฟตอนิกส์[n.] (fōtønik) EN: photonics   
เจริญอาหาร[v. exp.] (jaroēn āhān) EN: have a good appetite ; promote the appetite ; act as a tonic   FR: avoir bon appétit ; ouvrir l'appétit
แผ่นเปลือกโลก[n. exp.] (phaen pleūak lōk) EN: tectonic plate   FR: plaque tectonique [f]
พลาโตนิก[adj.] (phlātonik) EN: platonic   FR: platonique
ทฤษฎีเพลตเทคโทนิคส์ [n. exp.] (thritsadī phlēt thēkthōnik) EN: theory of plate tectonics ; plate tectonics theory   FR: tectonique des plaques
ยาชูกำลัง[n. exp.] (yā chū kamlang) EN: tonic ; pick-me-up   

CMU English Pronouncing Dictionary
TONIC T AA1 N IH0 K
TONICS T AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tonic (n) tˈɒnɪk (t o1 n i k)
tonics (n) tˈɒnɪks (t o1 n i k s)
tonic sol-fa (n) tˌɒnɪk-sˈɒl-faː (t o2 n i k - s o1 l - f aa)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补品[bǔ pǐn, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] tonic, #35,721 [Add to Longdo]
补药[bǔ yào, ㄅㄨˇ ㄧㄠˋ, / ] tonic, #49,036 [Add to Longdo]
奎宁水[kuí níng shuǐ, ㄎㄨㄟˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] tonic water; quinine water [Add to Longdo]
汤力水[tāng lì shuǐ, ㄊㄤ ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] tonic water [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stärkungsmittel {n}; Tonika {f} | Stärkungsmittel {pl}tonic | tonics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たけり[, takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac [Add to Longdo]
アーキテクトニック[, a-kitekutonikku] (n) aechitectonic [Add to Longdo]
アイソトニック[, aisotonikku] (adj-f) isotonic [Add to Longdo]
アイソトニックス[, aisotonikkusu] (n) isotonics [Add to Longdo]
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
イデア[, idea] (n) idea (in Platonic thought) (gre [Add to Longdo]
ケトン酸[ケトンさん, keton san] (n) ketonic acid [Add to Longdo]
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]
ジントニック[, jintonikku] (n) gin and tonic [Add to Longdo]
[, so] (n) soh; so; 5th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
単調増加[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tonic \Ton"ic\, n. [Cf. F. tonique, NL. tonicum.]
   1. (Phon.) A tonic element or letter; a vowel or a diphthong.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The key tone, or first tone of any scale.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A medicine that increases the strength, and gives
    vigor of action to the system.
    [1913 Webster]
 
   {Tonic sol-fa} (Mus.), the name of the most popular among
    letter systems of notation (at least in England), based on
    key relationship, and hence called "tonic." Instead of the
    five lines, clefs, signature, etc., of the usual notation,
    it employs letters and the syllables do, re, mi, etc.,
    variously modified, with other simple signs of duration,
    of upper or lower octave, etc. See {Sol-fa}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tonic \Ton"ic\, a. [Cf. F. tonigue, Gr. ?. See {Tone}.]
   1. Of or relating to tones or sounds; specifically (Phon.),
    applied to, or distingshing, a speech sound made with tone
    unmixed and undimmed by obstruction, such sounds, namely,
    the vowels and diphthongs, being so called by Dr. James
    Rush (1833) " from their forming the purest and most
    plastic material of intonation."
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to tension; increasing tension; hence,
    increasing strength; as, tonic power.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Increasing strength, or the tone of the animal
    system; obviating the effects of debility, and restoring
    healthy functions.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) Characterized by continuous muscular contraction;
    as, tonic convulsions.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Tonic spasm}. (Med.) See the Note under {Spasm}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tonic
   adj 1: of or relating to or producing normal tone or tonus in
       muscles or tissue; "a tonic reflex"; "tonic muscle
       contraction"
   2: employing variations in pitch to distinguish meanings of
     otherwise similar words; "Chinese is a tonal language" [syn:
     {tonic}, {tonal}]
   3: used of syllables; "a tonic syllables carries the main stress
     in a word" [syn: {tonic}, {accented}] [ant: {atonic},
     {unaccented}]
   4: relating to or being the keynote of a major or minor scale;
     "tonic harmony"
   5: imparting vitality and energy; "the bracing mountain air"
     [syn: {bracing}, {brisk}, {fresh}, {refreshing},
     {refreshful}, {tonic}]
   n 1: lime- or lemon-flavored carbonated water containing quinine
      [syn: {tonic}, {tonic water}, {quinine water}]
   2: a sweet drink containing carbonated water and flavoring; "in
     New England they call sodas tonics" [syn: {pop}, {soda},
     {soda pop}, {soda water}, {tonic}]
   3: (music) the first note of a diatonic scale [syn: {tonic},
     {keynote}]
   4: a medicine that strengthens and invigorates [syn: {tonic},
     {restorative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top