ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sketcher

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sketcher-, *sketcher*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sketcher    (n) skˈɛtʃər (s k e1 ch @ r)
sketchers    (n) skˈɛtʃəz (s k e1 ch @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sketcher \Sketch"er\, n.
   One who sketches.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sketcher
   n 1: someone who draws sketches
   2: an implement for sketching

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

sketcher

 


  

 
sketcher
 • (n) /sk'ɛtʃər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top