Search result for

preliminary

(71 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preliminary-, *preliminary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preliminary[N] ขั้นต้น, See also: ขั้นแรก, เบื้องต้น, ชั้นต้น
preliminary[ADJ] ในขั้นต้น, See also: ในขั้นแรก, ในเบื้องต้น, ในระดับต้น, Syn. preparatory, preceding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น,ขั้นต้น,ขั้นเตรียมการ,ตอนต้น,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น,คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น,การชกอุ่นเครื่อง,การแข่งขันอุ่นเครื่อง,การสอบเบื้องต้น,ขั้นเบื้องต้น,คำนำ, See also: preliminarily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preliminary evidence; prima facie evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary examination; preliminary hearingการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary hearing; preliminary examinationการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary impression; primary impression; primary inpression; snap impressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary injunctionคำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary investigationการไต่สวนเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary term premiumเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาเบื้องต้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preliminary Examination สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด
เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Preliminary examinations (Criminal procedure)การไต่สวนมูลฟ้อง (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
preliminary studypreliminary study, การศึกษาแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Preliminary Treatment การบำบัดขั้นเตรียมการ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This court will hear preliminary motions by tomorrow morning;ศาลจะเริ่มพิจารณาในชั้นต้น เช้าวันพรุ่งนี้ Changeling (2008)
We got preliminary safeguards in place faster than we expected.เราจัดระบบป้องกันขั้นต้นเรียบร้อย เร็วกว่าที่คาดไว้ค่ะ Greatness Achieved (2008)
Preliminary sweep of the immediate area's done.ค้นหาพื้นที่ตรงนี้เสร็จแล้วครับ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Preliminary ballistics.ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
We should have the preliminary results in the next 15 minutes.ผลตรวจเบื้องต้นคงจะเสร็จ ในอีก 15 นาที Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I've just received a preliminary report from our agents in the field.ผมได้รับรายงานเบื้องต้น จากเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในพื้นที่ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Calder security. I did some preliminary digging.เรื่องคาร์ลเดอร์ซีเคียวริตี้ ผมไปขุดคุ้ยมา London. Of Course (2009)
I'm seeking preliminary relief for the immediate seizure of property.ฉันกำลังขอคำสั่งปลดปล่อยเพื่อการยึดคืนสินทรัพย์โดยทันที Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
The preliminary autopsy report suggests that your wife died by strangulation.รายงานการชันสูตรศพเบื้องต้น ภรรยาของคุณตายโดยถูกบีบคอ I Knew You Were a Pig (2009)
WE'RE READY TO GIVE A PRELIMINARY PROFILE.เราพร้อมนำเสนอโพรไฟล์ขั้นต้นแล้ว Zoe's Reprise (2009)
PRELIMINARY TESTS CONFIRM ACETYL ALCOHOLผลทดสอบขั้นต้น ยืนยันว่าเป็นอซีทิลแอลกอฮอล์ Zoe's Reprise (2009)
Look, apparently, they're just doing some preliminary testing, information-gathering, nothing too crazy.ฟัง , ชัดเจน ตอนนี้พวกเขากำลัง ทำการทดสอบบางอย่างในเบื้องต้นแล้ว การรวบรวมข้อมูล Earth (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นต้น[N] preliminary, See also: initial, Syn. ขั้นแรก, เบื้องต้น, ระดับต้น, ช่วงต้น, Ant. ขั้นสุดท้าย, Example: ทางการจะตรวจสอบในขั้นต้นว่ามีหลักฐานเพียงพอหรือไม่, Thai definition: ส่วนที่เป็นช่วงแรกหรือเป็นพื้นฐานแรกเริ่ม
อาทึก[ADJ] first, See also: preliminary, initial, prior, Syn. อาทิก, Thai definition: เป็นที่ต้น, ก่อน, แรก, เบื้องต้น
ชั้นแรก[ADJ] primary, See also: preliminary, initial, first, Syn. เบื้องต้น, Example: ข้อสันนิษฐานชั้นแรก เป็นข้อสรุปที่ได้จากการสำรวจข้อมูลจากเหตุการณ์
ชั้นต้น[ADJ] initial, See also: preliminary, preparatory, primary, beginning, lower, elementary, Syn. ในขั้นแรก, ในขั้นต้น, ในขั้นปฐม, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: เขาพอใจในการประเมินผลชั้นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
การแข่งขันรอบแรก[n. exp.] (kān khaengkhan røp raēk) EN: preliminary round   
ขั้นต้น[adj.] (khanton) EN: preliminary ; initial   FR: élémentaire ; préliminaire
ปฐม[adj.] (pathom) EN: primary ; first ; original ; initial ; preliminary   FR: premier ; initial ; préliminaire ; élémentaire
สอบพยาน[n.] (søpphayān) EN: make a preliminary examination of witnesses ; interrogate a witness   FR: analyser les témoignages

CMU English Pronouncing Dictionary
PRELIMINARY    P R AH0 L IH1 M AH0 N EH2 R IY0
PRELIMINARY    P R IY0 L IH1 M AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preliminary    (n) (p r i1 l i1 m i n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ermittlungsverfahren {n}preliminary proceedings [Add to Longdo]
Physikum {n}preliminary (medical) examination [Add to Longdo]
Trockenübung {f}preliminary exercise [Add to Longdo]
Vorabdokumentation {f}preliminary documentation [Add to Longdo]
Vorarbeit {f}; vorbereitende Maßnahme; vorbereitende Tätigkeit | Vorarbeiten {pl}; vorbereitende Maßnahmen; vorbereitende Tätigkeiten | als Vorarbeitpreliminary | preliminaries | as a preliminary [Add to Longdo]
Vorbemerkung {f}preliminary remark [Add to Longdo]
Vorbericht {m}preliminary report [Add to Longdo]
Vorbescheid {m}preliminary answer [Add to Longdo]
Vorbesprechung {f}preliminary discussion [Add to Longdo]
Vorentscheidung {f}preliminary decision [Add to Longdo]
Vorentwurf {m}preliminary draft [Add to Longdo]
Vorentwurfsplanung {f}preliminary design (PD) [Add to Longdo]
Vorexamen {n}preliminary examination [Add to Longdo]
Vorfeier {f}preliminary celebration [Add to Longdo]
Vorfrage {f}preliminary question [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
下協議[したきょうぎ, shitakyougi] (n) preliminary conference [Add to Longdo]
下検査[したけんさ, shitakensa] (n) preliminary inspection [Add to Longdo]
下検分[したけんぶん, shitakenbun] (n,vs) preliminary examination [Add to Longdo]
下見[したみ, shitami] (n,vs) preview; preliminary inspection; siding (on a house); (P) [Add to Longdo]
下準備[したじゅんび, shitajunbi] (n) preliminary arrangements; spade work [Add to Longdo]
下染[したぞめ, shitazome] (n,vs) preliminary dyeing [Add to Longdo]
下相談[したそうだん, shitasoudan] (n,vs) preliminary consultation; arrangements [Add to Longdo]
下調べ[したしらべ, shitashirabe] (n,vs) preliminary investigation; preparation; (P) [Add to Longdo]
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事先通知[shì xiān tōng zhī, ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄓ, ] preliminary notification; to announce in advance [Add to Longdo]
预赛[yù sài, ㄩˋ ㄙㄞˋ, / ] preliminary competition; to hold preliminary heats [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preliminary \Pre*lim"i*na*ry\, a. [Pref. pre + L. liminaris
   belonging to a threshold, fr. limen, liminis, threshold,
   entrance: cf. F. pr['e]liminaire. Cf. {Limit}.]
   Introductory; previous; preceding the main discourse or
   business; prefatory; as, preliminary observations to a
   discourse or book; preliminary articles to a treaty;
   preliminary measures; preliminary examinations.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Introductory; preparatory; prefatory; proemial;
     previous; prior; precedent; antecedent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preliminary \Pre*lim"i*na*ry\, n.; pl. {Preliminaries}.
   That which precedes the main discourse, work, design, or
   business; something introductory or preparatory; as, the
   preliminaries to a negotiation or duel; to take one's
   preliminaries the year before entering college.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Introduction; preface; prelude.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preliminary
   adj 1: denoting an action or event preceding or in preparation
       for something more important; designed to orient or
       acquaint with a situation before proceeding; "a
       preliminary investigation"
   n 1: a minor match preceding the main event [syn: {preliminary},
      {prelim}]
   2: something that serves as a preceding event or introduces what
     follows; "training is a necessary preliminary to employment";
     "drinks were the overture to dinner" [syn: {preliminary},
     {overture}, {prelude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top