Search result for

size

(109 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -size-, *size*
Possible hiragana form: しぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
size[N] ขนาด, See also: ขนาดใหญ่, Syn. area, dimension, extent
size[VT] จัดกลุ่มตามขนาด, See also: วัดตามขนาด
sized[ADJ] ซึ่งจัดกลุ่มตามขนาด
size up[PHRV] เดาหรือกะขนาดของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
size(ไซซ) n.ขนาด vt. แบ่งแยกตามขนาด,ประเมินตามขนาด size up ประเมิน ประมาณ วินิจฉัยได้มาตรฐาน ได้ขนาด, Syn. magnitude,immensity,rank
sizeable(ไซ'ซะเบิล) adj. =sizable., See also: sizeableness n. sizeably adv.
sized(ไซซดฺ) adj. ได้ขนาด
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
capsize(แคพ'ไซซ) {capsized,capsizing,capsizes} vt.,vi. พลิก,ล้ม
desize(ดิไซซ') vt.นำเอาน้ำแป้งออก
ecstasize(เอค'สทะไซซ) vt. ทำให้ดีอย่างเหลื่อล้น,ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
emphasize(เอม'ฟะไซซ) vt. เน้น,ให้ความสำคัญ,เน้นเสียง,เน้นคำ
file sizeขนาดแฟ้มข้อมูลหมายถึง จำนวนเนื้อที่ที่แฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้มใช้เมื่อเก็บลง ในจานบันทึก โดยปกติ จะวัดกันเป็นไบต์ (byte) , หรือ เคไบต์ (K byte)
good-sized(กูด'ไซซดฺ) adj. มาก,ใหญ่,โต

English-Thai: Nontri Dictionary
size(n) เบอร์,ขนาด,การวัด,การประมาณ,ขอบเขต
size(vt) เก็ง,วัด,ประมาณ
sizeable(adj) ใหญ่พอดู,ใหญ่มาก
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
capsize(vi,vt) จม,คว่ำ,ล่ม,พลิก
emphasize(vt) ย้ำ,เน้น,ให้น้ำหนัก,ให้ความสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
size; leg lengthความยาวขา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sizeขนาด [TU Subject Heading]
Size of Consular Staffขนาดของคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ข้อ 20 ในอนุสัญญากรุงเวียนนาบัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่ไม่มีความตกลงอย่างชัดเจนในเรื่องขนาดของคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล รัฐผู้รับอาจกำหนดให้รักษาขนาดของคณะเจ้าหน้าที่ไว้ภายในขีดจำกัดที่ตน พิจารณาเห็นว่าปกติและสมควรได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงพฤติการณ์และสถานการณ์ในเขตกงสุลนั้น รวมทั้งความต้องการของสถานที่ทำการทางกงสุลแห่งนั้นโดยเฉพาะ [การทูต]
Size of Staff of Diplomatic Missionขนาดของคณะผู้แทนทางการทูต โดยพฤตินัย จำนวนคณะผู้แทนทางการทูตจะมีตั้งแต่แห่งละหนึ่งหรือสองคนขึ้นไป จนถึงแห่งละ 100 กว่าคนได้ แต่โดยส่วนเฉลี่ย คณะผู้แทนทางการทูต จะมีจำนวนระหว่าง 12 ถึง 24 คน สำหรับคณะผู้แทนทางการทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวงของประเทศใหญ่ๆ เช่น ที่กรุงวอชิงตันดีซี กรุงลอนดอน กรุงปารีส กรุงมอสโก กรุงปักกิ่ง และกรุงโตเกียว เป็นต้น จะมีเจ้าหน้าที่ทูตมากกว่าปกติอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทาง การทูตได้บัญญัติอยู่ในมาตรา 11 ว่า ?1. เมื่อไม่มีความตกลงเฉพาะในเรื่องขนาดของคณะผู้แทน รัฐผู้รับอาจเรียกร้องให้ขนาดของคณะผู้แทนอยู่ในจำนวนจำกัดตามที่ตนเห็นว่า เหมาะหรือเป็นปกติได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์หรือสภาวการณ์ในรัฐผู้รับ และความจำเป็นของคณะผู้แทนเฉพาะราย 2. ภายในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และบนมูลฐานที่ไม่เลือกปฏิบัติ รัฐผู้รับอาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน ที่จะยอมรับพนักงานเฉพาะรายประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้? [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SUV sized, or mid-range sedan?รถเอสยูวีหรือรถซีดานขนาดกลาง Birthmarks (2008)
- He reacted to the size and location.เขาระบุขนาดและตำแหน่ง Birthmarks (2008)
With a guy that size.กับผู้ชายตัวขนาดนั้น Last Resort (2008)
Size is not everything.ขนาดไม่ใช่สิ่งสำคัญ Ambush (2008)
Same size, could have been the same person twice.ขนาดเท่ากัน อาจคนเดียวกันทั้งสองครั้ง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And this species of dragonfly has enormous strength for its size.และความพิเศษของแมลงปอ โดยมันมีความแข็งแรง\ มากกว่าขนาดของมัน Superhero Movie (2008)
Who am I to judge a warrior based on his size? Look at me.ข้าเป็นใครถึงจะตัดสินนักรบจากขนาดของเขา Kung Fu Panda (2008)
One day, I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine.วันนึงผมเห็นเด็กคนนึง เล่นทับทิมขนาด... เท่าผลส้ม The Dark Knight (2008)
Do you know the size?เธอรู้ขนาดหรือ? Episode #1.8 (2008)
Nothing of the size of what we're looking for, though.คิดว่ายังไม่เจอสิ่งที่เราต้องการ ให้เธอขยับไปเรื่อยๆ Breaking and Entering (2008)
- Oh, yeah, that's a better idea. - Size counts!เออใช้อันนี้น่าจะดีกว่า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well, it's not about size, Dad.แต่ไม่เกี่ยวกับขนาดหรอพ่อ. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sizeNow they like cars of small or middle size.
sizeWhat size do you wear?
sizeNew York city has long been unusual because of its sheer size.
sizeThey are made in a variety of sizes.
sizeStockings should be of the proper size.
sizeCan you tell me what size this is?
sizeHe might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.
sizeMy shoes are the same size as his.
sizeThey are more or less the same size.
sizeThe size of the elephant astonished the little boy.
sizeWhat's your shoe size?
sizeThis dress comes in three sizes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือนไฟ[N] size of fire in a lamp or lantern, Thai definition: ขนาดของไฟในตะเกียงหรือโคม
ขนาด[N] size, See also: magnitude, dimension, proportion, measure, calibre, Syn. สัดส่วน, Example: การออกแบบวงจรไฟฟ้าขนาดจิ๋ว ช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก, Thai definition: ลักษณะของรูปที่กำหนดสังเกตได้ว่าใหญ่ เล็ก สั้น ยาว หนัก หรือ เบา เท่านั้นเท่านี้ เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดยาว ขนาด 2 X 1 เมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
เบอร์[n.] (boē) EN: size   FR: taille [f]
เบอร์เล็ก[n. exp.] (boē lek) EN: small size   FR: petite taille [f]
เบอร์ใหญ่[n. exp.] (boē yai) EN: large size   FR: grande taille [f]
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible   FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
ฟรีไซซ์[] (frī sai) EN: free size   
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy = pigmy ; tiny ; diminutive ; wee   FR: miniature ; minuscule ; nain ; pygmée
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
ก้ามกราม[n.] (kāmkrām) EN: large sized prawn   

CMU English Pronouncing Dictionary
SIZE    S AY1 Z
SIZED    S AY1 Z D
SIZER    S AY1 Z ER0
SIZES    S AY1 Z AH0 Z
SIZELER    S AY1 Z L ER0
SIZEABLE    S AY1 Z AH0 B AH0 L
SIZELOVE    S AY1 Z L AH2 V
SIZEMORE    S AY1 Z M AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
size    (v) (s ai1 z)
sized    (v) (s ai1 z d)
sizes    (v) (s ai1 z i z)
sizeable    (j) (s ai1 z @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Größe {f}; Format {n} | Größen {pl}; Formate {pl}size | sizes [Add to Longdo]
Größenklasse {f}size group [Add to Longdo]
Größenfaktor {m} (Reifen)size factor (tyre) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
がばがば[, gabagaba] (adj-no) (1) (on-mim) over-sized; (adv) (2) in large quantities [Add to Longdo]
こそ[, koso] (prt) for sure (emphasize preceding word); (P) [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
アナログシンセサイザー[, anarogushinsesaiza-] (n) analog synthesizer [Add to Longdo]
イサイズドットコム[, isaizudottokomu] (n) {comp} ISIZE.COM [Add to Longdo]
イメージサイズ[, ime-jisaizu] (n) {comp} image size [Add to Longdo]
ウィンドウを最大化する[ウィンドウをさいだいかする, uindou wosaidaikasuru] (exp,vs-i) {comp} (See 最大化ボタン) to maximize a window's size; to maximise a window's size [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个儿[gè r, ㄍㄜˋ ㄖ˙, / ] size; height; stature [Add to Longdo]
个头儿[gè tóu r, ㄍㄜˋ ㄊㄡˊ ㄖ˙, / ] size; height; stature [Add to Longdo]
块头[kuài tóu, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄡˊ, / ] size; body size [Add to Longdo]
尺寸[chǐ cun, ㄔˇ ㄘㄨㄣ˙, ] size; dimension; measurement [Add to Longdo]
尺码[chǐ mǎ, ㄔˇ ㄇㄚˇ, / ] size; fitting (of apparel) [Add to Longdo]
纤度[xiān dù, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˋ, / ] size [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size [Add to Longdo]
コードサイズ[こーどさいず, ko-dosaizu] code size [Add to Longdo]
サイズ[さいず, saizu] size [Add to Longdo]
サンプルサイズ[さんぷるさいず, sanpurusaizu] sample size [Add to Longdo]
シンセサイザ[しんせさいざ, shinsesaiza] synthesizer [Add to Longdo]
デザイン寸法[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size [Add to Longdo]
バーストサイズ[ばーすとさいず, ba-sutosaizu] burst size [Add to Longdo]
パームサイズ[ぱーむさいず, pa-musaizu] palm-sized [Add to Longdo]
ファイルサイズ[ふぁいるさいず, fairusaizu] file size [Add to Longdo]
フォント寸法[フォントすんぽう, fonto sunpou] font size [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Size \Size\, n. [See {Sice}, and {Sise}.]
   Six.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Size \Size\, n. [OIt. sisa glue used by painters, shortened fr.
   assisa, fr. assidere, p. p. assiso, to make to sit, to seat,
   to place, L. assidere to sit down; ad + sidere to sit down,
   akin to sedere to sit. See {Sit}, v. i., and cf. {Assize},
   {Size} bulk.]
   1. A thin, weak glue used in various trades, as in painting,
    bookbinding, paper making, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Any viscous substance, as gilder's varnish.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Size \Size\, n. [Abbrev. from assize. See {Assize}, and cf.
   {Size} glue.]
   1. A settled quantity or allowance. See {Assize}. [Obs.] "To
    scant my sizes." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Univ. of Cambridge, Eng.) An allowance of food and drink
    from the buttery, aside from the regular dinner at
    commons; -- corresponding to battel at Oxford.
    [1913 Webster]
 
   3. Extent of superficies or volume; bulk; bigness; magnitude;
    as, the size of a tree or of a mast; the size of a ship or
    of a rock.
    [1913 Webster]
 
   4. Figurative bulk; condition as to rank, ability, character,
    etc.; as, the office demands a man of larger size.
    [1913 Webster]
 
       Men of a less size and quality.    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       The middling or lower size of people. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. A conventional relative measure of dimension, as for
    shoes, gloves, and other articles made up for sale.
    [1913 Webster]
 
   6. An instrument consisting of a number of perforated gauges
    fastened together at one end by a rivet, -- used for
    ascertaining the size of pearls. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Size roll}, a small piese of parchment added to a roll.
 
   {Size stick}, a measuring stick used by shoemakers for
    ascertaining the size of the foot.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Dimension; bigness; largeness; greatness; magnitude.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Size \Size\, v. t. [imp. & p. p. {Sized}; p. pr. & vb. n.
   {Sizing}.]
   To cover with size; to prepare with size.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Size \Size\, v. i.
   1. To take greater size; to increase in size.
    [1913 Webster]
 
       Our desires give them fashion, and so,
       As they wax lesser, fall, as they size, grow.
                          --Donne.
    [1913 Webster]
 
   2. (Univ. of Cambridge, Eng.) To order food or drink from the
    buttery; hence, to enter a score, as upon the buttery
    book.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Size \Size\, v. t.
   1. To fix the standard of. "To size weights and measures."
    [R.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To adjust or arrange according to size or bulk.
    Specifically:
    (a) (Mil.) To take the height of men, in order to place
      them in the ranks according to their stature.
    (b) (Mining) To sift, as pieces of ore or metal, in order
      to separate the finer from the coarser parts.
      [1913 Webster]
 
   3. To swell; to increase the bulk of. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mech.) To bring or adjust anything exactly to a required
    dimension, as by cutting.
    [1913 Webster]
 
   {To size up}, to estimate or ascertain the character and
    ability of. See 4th {Size}, 4. [Slang, U.S.]
    [1913 Webster]
 
       We had to size up our fellow legislators. --The
                          Century.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assize \As*size"\, n. [OE. assise, asise, OF. assise, F.
   assises, assembly of judges, the decree pronounced by them,
   tax, impost, fr. assis, assise, p. p. of asseoir, fr. L.
   assid?re to sit by; ad + sed[=e]re to sit. See {Sit}, {Size},
   and cf. {Excise}, {Assess}.]
   1. An assembly of knights and other substantial men, with a
    bailiff or justice, in a certain place and at a certain
    time, for public business. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) A special kind of jury or inquest.
    (b) A kind of writ or real action.
    (c) A verdict or finding of a jury upon such writ.
    (d) A statute or ordinance in general. Specifically: (1) A
      statute regulating the weight, measure, and
      proportions of ingredients and the price of articles
      sold in the market; as, the assize of bread and other
      provisions; (2) A statute fixing the standard of
      weights and measures.
    (e) Anything fixed or reduced to a certainty in point of
      time, number, quantity, quality, weight, measure,
      etc.; as, rent of assize. --Glanvill. --Spelman.
      --Cowell. --Blackstone. --Tomlins. --Burrill.
 
   Note: [This term is not now used in England in the sense of a
      writ or real action, and seldom of a jury of any kind,
      but in Scotch practice it is still technically applied
      to the jury in criminal cases. --Stephen. --Burrill.
      --Erskine.]
    (f) A court, the sitting or session of a court, for the
      trial of processes, whether civil or criminal, by a
      judge and jury. --Blackstone. --Wharton. --Encyc.
      Brit.
    (g) The periodical sessions of the judges of the superior
      courts in every county of England for the purpose of
      administering justice in the trial and determination
      of civil and criminal cases; -- usually in the plural.
      --Brande. --Wharton. --Craig. --Burrill.
    (h) The time or place of holding the court of assize; --
      generally in the plural, assizes.
      [1913 Webster]
 
   3. Measure; dimension; size. [In this sense now corrupted
    into {size}.]
    [1913 Webster]
 
       An hundred cubits high by just assize. --Spenser.
    [1913 Webster] [Formerly written, as in French, {assise}.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 size
   adj 1: (used in combination) sized; "the economy-size package";
       "average-size house"
   n 1: the physical magnitude of something (how big it is); "a
      wolf is about the size of a large dog"
   2: the property resulting from being one of a series of
     graduated measurements (as of clothing); "he wears a size 13
     shoe"
   3: any glutinous material used to fill pores in surfaces or to
     stiffen fabrics; "size gives body to a fabric" [syn: {size},
     {sizing}]
   4: the actual state of affairs; "that's the size of the
     situation"; "she hates me, that's about the size of it" [syn:
     {size}, {size of it}]
   5: a large magnitude; "he blanched when he saw the size of the
     bill"; "the only city of any size in that area"
   v 1: cover or stiffen or glaze a porous material with size or
      sizing (a glutinous substance)
   2: sort according to size
   3: make to a size; bring to a suitable size

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top