ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ragged

R AE1 G AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ragged-, *ragged*, ragg, ragge
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ragged(adj) ซึ่งขาดรุ่งริ่ง, Syn. tattered
ragged(adj) ขรุขระ, See also: หยาบ, Syn. uneven
ragged(adj) รุงรัง, See also: ยุ่งเหยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ragged(แรก'กิด) adj. สวมเสื้อผ้าที่ขาดกระรุ่งกระริ่ง,มอมแมมสกปรก,ขาดกระรุ่งกระริ่ง,ขรุขระ,ยุ่งเหยิง,หยาบ,อึกทึกแสบแก้วหู,ไม่สมบูรณ์., See also: raggedly adv. raggedness n., Syn. tattered, shaggy
cragged(แครก'กิด) adj. = craggy

English-Thai: Nontri Dictionary
ragged(adj) สกปรก,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ragged schoolsโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prince Ali is nothing more than that ragged urchin Aladdin.เจ้าชายอาลีไม่ใช่อะไรเลย นอกเสียจากเจ้าเด็กสกปรก อะลาดิน Aladdin (1992)
It wasn't potassium cyanide because there was no ragged stippling in the red blood cells. The blood was hypo or smaller.มันไม่ใช่โปแตสเซียมไซยาไนด์เพราะมันไม่มีร่องรอย ในเม็ดเลือดแดงเลย Pathology (2008)
- We're at the ragged edge here.-พวกเรากำลังเข้าตาจนที่นี่ Wildfire (2010)
Are you saying you never ragged on anybody?นี่คุณกำลังพูดว่าคุณไม่เคยรบกวนใครเลยหรอ A Night of Neglect (2011)
A single drop in a cup of wine suffices to soothe ragged nerves.หยดเดียว ในถ้วยของไวน์ พอเพียงเพื่อปลอบ เส้นประสาทขาดกะรุ่งกะริ่ง Blackwater (2012)
Listened to his ragged little breaths, his coughing, his whimpering.ฟังเสียงลมหายใจเล็กๆฟืดฟาด เสียงเขาไอ เสียงครวญคราง Dark Wings, Dark Words (2013)
She's really ragged right now.ตอนนี้เธอกำลังเครียดๆมาก The Guilty Girl's Handbook (2013)
Lamb has her running herself ragged doing the work of four nurses.แลมบ์ใช้งานเธอหนักมาก ทำงานแทนพยาบาลสี่คน Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raggedA ragged coat may cover an honest man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่งริ่ง(adj) ragged, See also: tattered, shabby, Example: หล่อนสวมเสื้อเชิ้ตมีชายครุยรุ่งริ่งแบบโคบาลแถวอกเสื้อ
กะรุ่งกะริ่ง(adj) ragged, See also: tattered, shabby, Syn. รุ่งริ่ง, Example: เขาสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง, Thai Definition: ขาดออกเป็นริ้วๆ, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุดลุ่ย[lutlui] (v) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged  FR: être débraillé
ซอมซ่อ[somsø] (adj) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down  FR: râpé ; miteux

CMU English Pronouncing Dictionary
RAGGED R AE1 G AH0 D
RAGGEDY R AE1 G AH0 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ragged (j) rˈægɪd (r a1 g i d)
ragged (v) rˈægd (r a1 g d)
raggedly (a) rˈægɪdliː (r a1 g i d l ii)
raggedness (n) rˈægɪdnəs (r a1 g i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破烂[pò làn, ㄆㄛˋ ㄌㄢˋ, / ] ragged, #19,630 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] ragged garments, #102,524 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flattersatz {m}ragged type [Add to Longdo]
zerlumpt; abgerissen {adj} | zerlumpter | am zerlumptestenragged | more ragged | most ragged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もしゃもしゃ[moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy [Add to Longdo]
オオワニザメ[oowanizame] (n) smalltooth sand tiger (Odontaspis ferox); ragged-tooth shark [Add to Longdo]
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks) [Add to Longdo]
側杖;傍杖;そば杖[そばづえ, sobadue] (n) blow received by a bystander; getting dragged in to somebody else's fight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rag \Rag\ (r[a^]g), v. i. [imp. & p. p. {Ragged} (r[a^]gd); p.
   pr. & vb. n. {Ragging} (r[a^]g"g[i^]ng).]
   To become tattered. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ragged \Rag"ged\ (r[a^]g"g[e^]d), a. [From {Rag}, n.]
   1. Rent or worn into tatters, or till the texture is broken;
    as, a ragged coat; a ragged sail.
    [1913 Webster]
 
   2. Broken with rough edges; having jags; uneven; rough;
    jagged; as, ragged rocks.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, harsh and disagreeable to the ear; dissonant. [R.]
    "A ragged noise of mirth." --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. Wearing tattered clothes; as, a ragged fellow.
    [1913 Webster]
 
   5. Rough; shaggy; rugged.
    [1913 Webster]
 
       What shepherd owns those ragged sheep? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Ragged lady} (Bot.), the fennel flower ({Nigella
    Damascena}).
 
   {Ragged robin} (Bot.), a plant of the genus {Lychnis}
    ({Lychnis Flos-cuculi}), cultivated for its handsome
    flowers, which have the petals cut into narrow lobes.
 
   {Ragged sailor} (Bot.), prince's feather ({Polygonum
    orientale}).
 
   {Ragged school}, a free school for poor children, where they
    are taught and in part fed; -- a name given at first
    because they came in their common clothing. [Eng.]
    [1913 Webster] -- {Rag"ged*ly}, adv. -- {Rag"ged*ness}, n.
    [1913 Webster] Raggie

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ragged
   adj 1: being or dressed in clothes that are worn or torn;
       "clothes as ragged as a scarecrow's"; "a ragged tramp"
   2: worn out from stress or strain; "run ragged"
   3: having an irregular outline; "text set with ragged right
     margins"; "herded the class into a ragged line"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top