Search result for

rules

(70 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rules-, *rules*, rule
English-Thai: Longdo Dictionary
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Rules of Practiceกฎวิธีการปฏิบัติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Rules, Committee onคณะกรรมาธิการพิจารณาข้อบังคับของสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rulesกฎเกณฑ์ [TU Subject Heading]
Rules and practiceกฎและระเบียบปฏิบัติ [TU Subject Heading]
rules of procedureข้อบังคับการประชุม [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She should know b.'s rules by now.S. เธอน่าจะรู้นี่ว่ากฎของ B เป็นยังไง New Haven Can Wait (2008)
Having some rules would be nice. Like what?มีกฏซักหน่อยน่าจะดี / เช่นอะไรคะ Chuck in Real Life (2008)
They're just a few rules, Serenaก็แค่กฎไม่กี่ข้อ เซรีน่า Chuck in Real Life (2008)
It's not about the rules, Eric. It's about mom.มันไม่ใช่เรื่องกฎเอริค เรื่องของแม่ Chuck in Real Life (2008)
Well, well. Look who's playing by the rules,ว้าว ว้าว ดูซิใครกำลังทำตามกฏ Chuck in Real Life (2008)
Bart and lil's list of rules doesn't apply to me?แบสกับลิลลี่ตั้งกฏที่ไม่มีผลต่อฉัน Chuck in Real Life (2008)
If you have a problem with our rules, then just say so,ถ้าลูกมีปัญหาเกี่ยวกับกฏของเรา ก็ขอแค่บอกมา Chuck in Real Life (2008)
My rules.กฎของฉัน Adverse Events (2008)
Compulsively showing up four hours late, ignoring discipline, ignoring rules.การชอบบังคับแสดงให้เห็น\ จากที่เลื่อนกำหนดการ 4 ชั่วโมงโดยไม่สนใจระเบียบ Birthmarks (2008)
One that rules out vasculitis.ซึ่งมันบอกว่าไม่ใช่โรคเส้นเลือดอักเสบ Emancipation (2008)
It's the rules.มันเป็นกฎ Last Resort (2008)
You're not the boss. Boss gets to make the rules.คุณไม่ใช่เจ้านาย เจ้านายเป็นคนสร้างกฎ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rulesAcquaint a newcomer with the rules of the club.
rulesA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
rulesAll of the rules must be in line with company policy.
rulesAnyone breaking the rules will be asked to leave on the spot.
rulesAre you familiar with the rules of soccer?
rulesAs time went on, rules were added to the game to make it safer.
rulesBasic to the argument is the assumption that the rules in question are present in the language.
rulesBear these rules in mind.
rulesChildren are subject to their parents' rules.
rulesDrivers must observe the traffic rules.
rulesDrivers should be aware of the traffic rules.
rulesEthics means the rules of conduct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อผ้า[N] rules and regulations, Example: ผู้พิพากษาวางตัวเป็นกลางตัดสินความตามเนื้อผ้า, Thai definition: เรื่องราวที่ว่าไปตามจริงหรือตามเหตุผลในคำว่า ว่าไปตามเนื้อผ้า หรือ ดูตามเนื้อผ้า
สภาจาร[N] rules of meeting, See also: meeting rules, procedures of meeting, Thai definition: ขนบธรรมเนียมขององค์การ, ขนบธรรมเนียมของสมาคม, ขนบธรรมเนียมของการประชุม, Notes: (สันสกฤต)
กฎระเบียบ[N] set of regulations, See also: rules, discipline, principle, Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎเกณฑ์, Example: นักเรียนควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่วางไว้, Count unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system   FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
กติกา[n.] (katikā) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract ; rules   FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
ข้อปฏิบัติ[n.] (khøpatibat) EN: procedure ; practice ; instructions ; rules ; directions ; routine   FR: procédure [f]
กฎแหล่งกำเนิดสินค้า[n. exp.] (kot laēng kamnoēt sinkhā) EN: rules of origin   
กฎระเบียบ[n. exp.] (kot rabīep) EN: set of regulations ; regulations ; rules ; discipline ; principle   
กฎระเบียบข้อบังคับ[n. exp.] (kot rabīep khøbangkhap) EN: rules and regulations   
หลักเกณฑ์[n.] (lakken) EN: principles ; rules ; criterion   FR: principes [mpl] ; règles [fpl]
ปาราชิก[n.] (pārāchik) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsionfrom the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk   FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]
เป็นไปตามกฎ[X] (penpai tām kot) EN: according to the rules   
ผิดกติกา[X] (phit katikā) EN: foul ; not playing the game ; not abiding by the rules   

CMU English Pronouncing Dictionary
RULES    R UW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rules    (v) (r uu1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement [Add to Longdo]
Geschäftsordnung {f} | Antrag zur Geschäftsordnungrules of procedure | procedural motion [Add to Longdo]
Hausordnung {f}rules of the house [Add to Longdo]
Satzung {f} einer Gesellschaftrules of a society; regulations of a society [Add to Longdo]
Schiedsordnung {f}rules of arbitration [Add to Longdo]
Verfahrensordnung {f}rules of procedure [Add to Longdo]
Vergleichsordnung {f}rules of conciliation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football [Add to Longdo]
フレミングの法則[フレミングのほうそく, furemingu nohousoku] (n) Fleming's rules (Fleming's left-hand rule & Fleming's right-hand rule) [Add to Longdo]
ルール違反[ルールいはん, ru-ru ihan] (n) against the rules [Add to Longdo]
悪食[あくしょく;あくじき, akushoku ; akujiki] (n,vs) eating poor food; eating meat (thus breaking Buddhist rules); eating repulsive things [Add to Longdo]
押し付け;押しつけ[おしつけ, oshitsuke] (n) imposition (i.e. of rules, of a decision); compulsion [Add to Longdo]
歌格[かかく, kakaku] (n) poetry style; poetry rules [Add to Longdo]
概則[がいそく, gaisoku] (n) general rules or principles [Add to Longdo]
格を守る[かくをまもる, kakuwomamoru] (exp,v5r) to observe the rules [Add to Longdo]
楽典[がくてん, gakuten] (n) compositional rules; musical grammar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
章程[zhāng chéng, ㄓㄤ ㄔㄥˊ, ] rules; regulations; constitution; statute; articles of association (of company); articles of incorporation; charter (of a corporation); by-laws, #7,124 [Add to Longdo]
规矩[guī ju, ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, / ] rules; customs; practices; well-behaved, #8,958 [Add to Longdo]
规程[guī chéng, ㄍㄨㄟ ㄔㄥˊ, / ] rules; regulations, #13,576 [Add to Longdo]
守则[shǒu zé, ㄕㄡˇ ㄗㄜˊ, / ] rules; regulations, #25,725 [Add to Longdo]
政纪[zhèng jì, ㄓㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] rules for political staff; political discipline, #26,346 [Add to Longdo]
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, / ] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules [Add to Longdo]
命名方法引数[めいめいほうほうひきすう, meimeihouhouhikisuu] naming rules parameter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top