ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rough-hewn

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rough-hewn-, *rough-hewn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rough-hewn[ADJ] ซึ่งตัดไว้ไม่เรียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The contrast between the feminine florals, and the rough-hewn background would create this wonderful tension with...ความเป็นหญิงกับดอกไม้ - และความดิบ... - ไม่ The Devil Wears Prada (2006)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rough-hewn    (j) rˈʌf-hjuːn (r uh1 f - h y uu n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒削り;粗削り[あらけずり, arakezuri] (adj-na,n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed [Add to Longdo]
粗造り[あらづくり, aradukuri] (n) rough-hewn; rough work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roughhewn \Rough"hewn`\, a.
   1. Hewn coarsely without smoothing; unfinished; not polished.
    [1913 Webster]
 
   2. Of coarse manners; rude; uncultivated; rough-grained. "A
    roughhewn seaman." --Bacon.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top