ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rocky

R AA1 K IY0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rocky-, *rocky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rocky[ADJ] เต็มไปด้วยหิน, See also: ซึ่งมีหินมาก, Syn. stony, flinty, solid, rockbound
Rocky Mountains[N] เทือกเขาร็อกกี้มีความยาว 4,828 กิโลเมตร)

English-Thai: Nontri Dictionary
rocky(adj) เหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,เหนียวแน่น,ใจแข็ง,เด็ดเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Rocky mountain spotted feverไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought it fitting, considering the rocky terrain.ข้าคิดว่ามันเหมาะสม ดูจากสภาพที่มีแต่หินนี่ The Princess Bride (1987)
You may have a couple of rocky days, but I don't want to risk any complications.นายอาจจะรู้สึกแย่วันสองวัน แต่ฉันไม่อยากให้นายต้องมาเสี่ยง Junior (1994)
- You want some more Rocky Road?- คุณอยากได้ไอศครีมเพิ่มอีกไหม Junior (1994)
Half-black, half-Samoan. Used to call him "Tony Rocky Horror."ครึ่งสีดำครึ่งซามัว ที่ใช้ในการเรียกเขาว่า "โทนี่ร็อคกี้สยองขวัญ". Pulp Fiction (1994)
- Tony Rocky Horror. You know him.- โทนี่ร็อคกี้สยองขวัญ คุณจะรู้ว่าเขา Pulp Fiction (1994)
You heard Marsellus... threw Tony Rocky Horror out of a fourth- story window for giving me a foot massage?คุณได้ยิน Marsellus ... โยนโทนี่ร็อคกี้สยองขวัญออกมาจากหน้าต่างชั้นที่สี่ที่ให้ฉันนวดเท้าหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
There's rocky road and cookie dough and bing cherry vanilla.ร็อคกี้โร้ด และคุกกี้โดว์ และก็ปิ๊ง เชอรี่วานิลา The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- I knew you had the Rockys.- ฉันรู้ว่าคุณมีรูปร็อคกี้ ฉันก็คิดว่า The One with the East German Laundry Detergent (1994)
So you could wear Bullwinkle and Bullwinkle or wear Rocky and Rocky, or you can mix and match.คุณจะใส่บูลวิงเกิ้ลกับบูลวิงเกิ้ล หรือร็อคกี้กับร็อคกี้ หรือจะใส่สลับกันได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Rocky, the ramp!ร็อกกี้ ทางลาด Toy Story (1995)
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์ Dark Harbor (1998)
The moment the relationship starts getting a little rocky, they start lining up replacement sex partners.แรกรักน้ำต้มผักก็หวาน... รักกันดีเลิศประเสิรฐศรี Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rockyRed Mulligan has announced that he'll fight Rocky Luciano next month.
rockyThey called the dog Rocky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูผา[N] rocky mountain, See also: mountain, Syn. เขาหิน, ภูเขา, ภูธร, Example: แพะภูเขาชอบอยู่บริเวณภูผา, Count unit: ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผา[n.] (phā) EN: rock ; rock face ; cliff ; rocky mountain   FR: falaise [f] ; rocher [m]
เทือกเขาร็อกกี[n. prop.] (theūakkhao Røkkhī) EN: Rocky Mountains   FR: montagnes Rocheuses [fpl] ; Rocheuses [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCKY    R AA1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rocky    (j) rˈɒkiː (r o1 k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, ] rocky, #46,792 [Add to Longdo]
落基山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky mountains in west US and Canada, #142,483 [Add to Longdo]
洛基山[luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky Mountains; also written 洛磯山|洛矶山, #324,371 [Add to Longdo]
洛矶山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, / ] Rocky Mountains, #377,376 [Add to Longdo]
[lè, ㄌㄜˋ, ] rocky, #453,421 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] rocky hill, #481,522 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] rocky; stony, #943,258 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] rocky hill [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] rocky peaks; lofty and dangerous [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
felsig {adj} | felsiger | am felsigstenrocky | rockier | rockiest [Add to Longdo]
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger | am wackeligstenrocky [coll.] | rockier | rockiest [Add to Longdo]
Rocky Mountains {pl}Rocky Mountains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロッキー山脈[ロッキーさんみゃく, rokki-sanmyaku] (n) Rocky Mountains; the Rockies [Add to Longdo]
磯(P);礒[いそ, iso] (n,adj-na) (rocky) beach; seashore; (P) [Add to Longdo]
磯魚[いそうお, isouo] (n) inshore fish; fish that lives in rocky coastal waters [Add to Longdo]
磯焼け[いそやけ, isoyake] (n) rocky-shore denudation; sea desert; sea desertification [Add to Longdo]
岩群[いわむら, iwamura] (n) rocky outcrop; jumble of rocks [Add to Longdo]
岩山[いわやま, iwayama] (n) rocky mountain; (P) [Add to Longdo]
岩場[いわば, iwaba] (n) rocky area; rockface; rock wall [Add to Longdo]
石壁[いしかべ;せきへき, ishikabe ; sekiheki] (n) (1) stone wall; dry wall; (2) rocky cliff; stone precipice [Add to Longdo]
草付き;草付[くさつき, kusatsuki] (n) patch of plants or shrubs (e.g. on a steep rocky surface) [Add to Longdo]
潮溜まり;潮溜り[しおだまり, shiodamari] (n) tide pool; rocky place where sea water remains after the tide draws out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rocky \Rock"y\, a.
   1. Full of, or abounding in, rocks; consisting of rocks; as,
    a rocky mountain; a rocky shore.
    [1913 Webster]
 
   2. Like a rock; as, the rocky orb of a shield. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Not easily impressed or affected; hard; unfeeling;
    obdurate; as, a rocky bosom. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Rocky Mountain locust} (Zool.), the Western locust, or
    grasshopper. See {Grasshopper}.
 
   {Rocky Mountain sheep}. (Zool.) See {Bighorn}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rocky
   adj 1: abounding in rocks or stones; "rocky fields"; "stony
       ground"; "bouldery beaches" [syn: {rocky}, {bouldery},
       {bouldered}, {stony}]
   2: causing or characterized by jolts and irregular movements; "a
     rough ride" [syn: {rough}, {rocky}, {bumpy}, {jolty},
     {jolting}, {jumpy}] [ant: {smooth}]
   3: liable to rock; "on high rocky heels"
   4: full of hardship or trials; "the rocky road to success";
     "they were having a rough time" [syn: {rocky}, {rough}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top