ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rink

R IH1 NG K   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rink-, *rink*
English-Thai: Longdo Dictionary
shrink(n slang) จิตแพทย์, S. psychiatrist

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rink[N] ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง, See also: ลานเล่นสเก็ต
rinky-dink[] ราคาถูก, See also: ถูก, ราคาต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
besprinkle(บิสพริง'เคิล) {besprinkled,besprinkling,besprinkles} vt. พรมหรือโรยไปทั่ว
brink(บริงคฺ) n ริม,ขอบ,ปาก,ระยะใกล้,ความจวนเจ,จุดปลาย
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
crinkle(คริง'เคิล) {crinkled,crinkling,crinkles} vt.,vi. (ทำให้) ย่น,เป็นคลื่น,หยิก,เกิดเสียงกริ๊ง ๆ n. ลอน,คลื่น,สิ่งที่เป็นลอนหรือหยิก, Syn. twist,wrinkle,twirl,crackle ###A. smooth
crinkly(คริง'คลี่) adj. เป็นลอน,หยิก,เป็นคลื่น,มีเสียงดังกริ้ง ๆ
crinkum-crankum(คริง'คัม แครง'คัม) n. สิ่งที่หยิก ๆ งอ ๆ
drink(ดริ้งคฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดื่ม,อึก,ดื่มให้พร,ดื่มเหล้า n. เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มหนึ่งอึก,การดื่มเหล้า,การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก,เหล้า
drinkable(ดริง'คะเบิล) adj. ดื่มได้,เหมาสำหรับดื่ม n. เครื่องดื่ม,ของเหลวที่ดื่มได้
drinker(ดริง'เคอะ) n. คนดื่ม,นักดื่มเหล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
besprinkle(vt) โรยไปทั่ว,พรม,ประพรม
brink(n) ปากขอบ,ริม
crinkle(vt) ทำให้เป็นลอน,ทำให้เป็นคลื่น,ทำให้หยิก
drink(n) เครื่องดื่ม,การดื่มเหล้า,เหล้า,ทะเล,มหาสมุทร
drink(vt) ดื่ม,ดื่มอวยพร,กลืน
drinker(n) นักดื่ม,คอเหล้า
shrink(vi) หดตัว,สั้นลง,น้อยลง,หงอ,เหี่ยว,ย่น,กลัว
shrinkage(n) การหดตัว,การลดค่า,ความไม่กล้า,ความห่อเหี่ยว
SOFT soft drink(n) น้ำอัดลม
sprinkle(n) การพรม,จำนวนน้อย,การโปรย,การหว่าน,ฝนโปรยปราย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
KAWAUCHI Rinkคาวาอุชิ ริงค์ Nobody Knows (2004)
And putting in an ice rink.แล้วก็กำลังง่วนอยู่กับลานสเก็ต The Ten (2007)
Cashmere stole for ice-skating at Wollman Rink Jacques Torres hot chocolate for window-shopping the holiday displays and the perfect date to the Senior Snowflake Charity Ball.ผ้าพันคอแคชเมียร์สำหรับเล่นไอซ์สเก็ตที่ไวล์แมน โกโกร้อนของชาร์ค ทอร์ สำหรับการเดินดูดิสเพล์ตามห้างต่างๆ It's a Wonderful Lie (2008)
- Let's see what's happening rinkside.- มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่สนาม - ไม่! The Love Guru (2008)
[Let's meet at the ice hockey rink. Anybody up for a game?[เจออันที่ลานไอซ์ฮอกกี้ เล่นกันซักเกมมั้ย? Episode #1.8 (2009)
I'm at the ice skating rink.กำลังเล่นสเกตอยู่น่ะ Episode #1.9 (2009)
I'm at the skating rink.กำลังเล่นสเกตอยู่่น่ะ Episode #1.9 (2009)
How would you like to do a weather report from a rinky-dink island in the middle of the ocean as a favour to my cousin?อยากทำข่าวรายงานสภาพอากาศ จากเกาะเล็กๆ.. ที่ใจกลางมหาสมุทร.. ให้ลูกพี่ลูกน้องฉันหน่อยมั้ย? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Besides, I've finally realized my lifelong ambition of being a mistress to an incredibly wealthy strip mall tycoon and the owner-operator of a cabaret roller rink.ฉันรู้เป้าหมายของฉันแล้ว เป็นเมียน้อยเศรษฐี เจ้าของห้าง และดูแลลานสเก็ต คาบาเร่ต์ Home (2010)
A roller rink? !ลานสเก็ต? Home (2010)
You know, RinkyDinks loses $8,000 a night.คือร้านนี้ ขาดทุนคืนละ $8,000 Home (2010)
Turns out, roller rinks-- not so profitable.กลายเป็นว่า ลานสเก็ต... ไม่ค่อยทำกำไร Home (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rinkWhile skating at the ice rink she fell on her rear.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; devour; drink   FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มได้[adj.] (deūmdāi) EN: drinkable   FR: potable ; buvable
ดื่มเหล้า[v. exp.] (deūm lao) EN: drink   FR: consommer de l'alcool ; boire
ดวด[v.] (dūat) EN: drink   
ดวดเหล้า[v. exp.] (dūat lao) EN: drink   FR: picoler (fam.) ; pinter (pop.)
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce   FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดตัว[v.] (hottūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce   

CMU English Pronouncing Dictionary
RINK    R IH1 NG K
RINKE    R IH1 NG K
RINKO    R IH1 NG K OW0
RINKS    R IH1 NG K S
RINKER    R IH1 NG K ER0
RINKENBERGER    R IH1 NG K AH0 N B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rink    (n) rˈɪŋk (r i1 ng k)
rinks    (n) rˈɪŋks (r i1 ng k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
リンク[りんく, rinku] Thai: การเชื่อมต่อ English: link

German-Thai: Longdo Dictionary
Trinkwasser(n) |das, nur Sg.| น้ำดื่ม
austrinken(vt) |trank aus, hat ausgetrunken| ดื่มหมด เช่น eine Flasche austrinken ดื่มจนหมดขวด

Japanese-English: EDICT Dictionary
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice [Add to Longdo]
かさかさ鳴る[かさかさなる, kasakasanaru] (v5r) to rustle; to make a rustling sound; to crinkle [Add to Longdo]
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something [Add to Longdo]
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking) [Add to Longdo]
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink [Add to Longdo]
データリンク[でーたりんく, de-tarinku] datalink [Add to Longdo]
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI) [Add to Longdo]
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level [Add to Longdo]
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer [Add to Longdo]
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
輪郭[りんかく, rinkaku] Umriss, Kontur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rink \Rink\, n. [Scot. renk, rink, rynk, a course, a race;
   probably fr. AS. hring a ring. See {Ring}.]
   1. The smooth and level extent of ice marked off for the game
    of curling.
    [1913 Webster]
 
   2. An artificial sheet of ice, generally under cover, used
    for skating; also, a floor prepared for skating on with
    roller skates, or a building with such a floor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rink
   n 1: building that contains a surface for ice skating or roller
      skating [syn: {rink}, {skating rink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top