ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrinkage

SH R IH1 NG K IH0 JH   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrinkage-, *shrinkage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrinkage[N] การหด, See also: การย่น, การลดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrinkage(ชริง'คิจฺ) n. การหดตัว,การย่น,ปริมาณหรือขนาดที่หด

English-Thai: Nontri Dictionary
shrinkage(n) การหดตัว,การลดค่า,ความไม่กล้า,ความห่อเหี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shrinkage cavityโพรงหด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shrinkage grooveร่องหด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
shrinkage limitขีดจำกัดหดตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shrinkage Limitshrinkage Limit, ขีดจำกัดการหดตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Shrinkage Stope อุโมงค์ปล่อยแร่ค้าง
เป็นการทำเหมืองใต้ดิน โดยการเจาะอุโมงค์ เปิดแร่ออก แล้วให้แร่ส่วนหนึ่งค้ำยันผนังไว้ หินแร่จะนำออกเป็นระยะ ๆ โดยให้เหลือ เพียงพอยืนปฏิบัติงานเจาะระเบิดได้ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shrinkage (n ) การหดตัว ย่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหด[N] contraction, See also: shrinkage, retractation, Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ, Thai definition: การสั้นเข้า, การย่นเข้า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กลัวจนหัวหด

CMU English Pronouncing Dictionary
SHRINKAGE    SH R IH1 NG K IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrinkage    (n) ʃrˈɪnkɪʤ (sh r i1 n k i jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrumpfung {f}; Schwindung {f} | Schrumpfungen {pl}shrinkage | shrinkages [Add to Longdo]
Schwundmaß {n} | lineares Schwundmaßshrinkage | linear shrinkage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P) [Add to Longdo]
縮み[ちぢみ, chidimi] (n) (1) shrinkage; (n,adj-no) (2) cotton crepe; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrinkage \Shrink"age\, n.
   1. The act of shrinking; a contraction into less bulk or
    measurement.
    [1913 Webster]
 
   2. The amount of such contraction; the bulk or dimension lost
    by shrinking, as of grain, castings, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Decrease in value; depreciation. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrinkage
   n 1: process or result of becoming less or smaller; "the
      material lost 2 inches per yard in shrinkage" [syn:
      {shrinking}, {shrinkage}]
   2: the amount by which something shrinks
   3: the act of stealing goods that are on display in a store;
     "shrinkage is the retail trade's euphemism for shoplifting"
     [syn: {shoplifting}, {shrinkage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top