ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飲食

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飲食-, *飲食*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮食[yǐn shí, ㄧㄣˇ ㄕˊ, / ] food and drink, #4,014 [Add to Longdo]
饮食疗养[yǐn shí liáo yǎng, ㄧㄣˇ ㄕˊ ㄌㄧㄠˊ ㄧㄤˇ, / ] diet [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
飲食[いんしょく, inshoku] (n) การดื่มกิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲食[いんしょく, inshoku] (n,vs) food and drink; eating and drinking; (P) [Add to Longdo]
飲食禁止[いんしょくきんし, inshokukinshi] (n) no food or drink (e.g. as a sign in a library, etc.); no eating or drinking [Add to Longdo]
飲食[いんしょくてん, inshokuten] (n) restaurant; shops serving food and drink; (P) [Add to Longdo]
飲食[いんしょくぶつ, inshokubutsu] (n) food and drink [Add to Longdo]
飲食料品[いんしょくりょうひん, inshokuryouhin] (n) food and beverage [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Above all, be careful about what you eat and drink.とりわけ、飲食物には気をつけなさい。
You can eat and drink as much as you want.好きなだけ飲食していただいて結構です。
In the first place, we must be careful about what we eat and drink.第一に飲食に注意しなければならない。
She took no pleasure in eating or drinking.彼女は飲食には何の楽しみもなかった。
Take good care of what you eat and drink every day.毎日の飲食物には注意しなさい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The restaurant operated by your son...[JA] 《あなたの 息子さんの経営してる飲食店》 Episode #1.2 (2013)
Food courts?[JA] 飲食エリア? What He Beheld (2008)
Oh, my God. I am moving to catering after this.[CN] 做完這個我要轉行到飲食 Tropic Thunder (2008)
Hardware stores, delis... whoever seems harmless.[JA] 金物屋や飲食店や 弱そうな人もね Enter Nowhere (2011)
Tomorrow. 2 PM.[JA] ヴァレー・スクエア商店街, 飲食エリア. What He Beheld (2008)
Such a dutiful boy to make sure His Grace did not lack refreshment.[JA] 陛下に従順な子です 飲食に不足は 出しませんでした You Win or You Die (2011)
I don't care if it's not a well-balanced meal.[CN] 我不在乎這是否 是均衡飲食 Waitress (2007)
Ηis Majesty won't eat anything or drink anything during the visit.[JA] 陛下はご訪問中は一切の 飲食を致しません Emperor (2012)
We have little food or drink, but it is our tradition to share what we do have with our guests. Target every Twi'lek village in range,[JA] 飲食はあまりないけど、ここにあるものをお客さんと シェアするのは我々の伝統だ 範囲以内のトゥイレック村を標的して、 Liberty on Ryloth (2009)
Dined and dashed at the Dog Star.[JA] DOG STARで無銭飲食 Julie (2015)
Stress, weight, eating habits.[CN] 壓力 體重 飲食習慣 Endless Wonder (2012)
And your diet?[CN] 你的飲食呢 And your diet? The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
飲食[いんしょく, inshoku] Essen_und_Trinken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top