ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profits

P R AA1 F IH0 T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profits-, *profits*, profit
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
organized crime network, with profits in billions including substantial US operations.และโยงใยเข้าไปในสหรัฐ ทำเงินได้ถึงปีละพันล้านดอลลาร์ The Jackal (1997)
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ Resident Evil (2002)
But quite clearly profits are so much higher in their mindsแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาคำนึงถึงกำไรมากกว่า The Corporation (2003)
their profits coming in to Coca Cola.กอบโกยกำไรให้โคคา-โคลา ได้อย่างต่อเนื่อง The Corporation (2003)
And they were printed exclusively by IBM and the profits were recovered just after the warขึ้นมาโดยเฉพาะ และได้กำไรกลับมาหลังสงคราม The Corporation (2003)
It should not surprise us that corporate allegiance to profits will trump their allegiance to any flag.ไม่น่าประหลาดใจเลย ความจงรักภักดีที่บรรษัทมีต่อกำไร ย่อมเหนือกว่าความภักดีต่อธงชาติผืนไหน The Corporation (2003)
Their profits are submit.หนึ่งคุณธรรม. Kingdom of Heaven (2005)
Which has enjoyed record profits this quarter...บริษัทที่ได้กำไรสูงสุด เป็นประวัติการณ์ในไตรมาสนี้ The Constant Gardener (2005)
The profits they made off putting that orange dust up onboard.ผลกำไรที่พวกเขาสร้างได้ มาจากโฆษณาข้างรถขนส่ง The Astronaut Farmer (2006)
Without a successful mission, I don't see the profits breaking into the red.ภารกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จ ผมไม่เห็นถึงผลกำไรที่ถาโถมเข้ามาหรอก The Astronaut Farmer (2006)
I'll take responsibility if profits fall.ฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเอง ถ้ายอดขายมันตกน่ะ Apt. (2006)
Our profits come from trade with other countries.ผลประโยชน์ของเรา ได้มาจากการค้ากับประเทศอื่นๆ Appleseed Ex Machina (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profitsAre the profits exclusive of taxes?
profitsA third party makes off with the profits.
profitsA wise man profits from his mistakes.
profitsA wise person profits by his mistakes.
profitsCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
profitsCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
profitsHe claimed his share of the profits.
profitsHis company makes profits from car exports.
profitsI could not resist the lure of great profits.
profitsIt is from advertising that a newspaper earns most of its profits.
profitsIt is not easy to combine hobbies with profits.
profitsIt's a tragedy that rainforests are being destroyed for the sake of profits.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรจากการดำเนินการ[kamrai jāk kān damnoēnkān] (n, exp) EN: operating profits
การแสวงหากำไร[kān sawaēnghā kamrai] (n, exp) EN: realization of profits
การทำกำไร[kān tham kamrai] (n, exp) EN: realization of profits
กินกำไร[kin kamrai] (v, exp) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage  FR: rechercher un profit exagéré
เงินรายได้[ngoen rāidāi] (n, exp) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns  FR: revenu [ m ]
งบกำไรสะสม[ngop kamrai sasom] (n, exp) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus
ภาษีกำไรยามสงคราม[phāsī kamrai yām songkhrām] (n, exp) EN: war profits tax

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFITS P R AA1 F IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profits (v) prˈɒfɪts (p r o1 f i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ,   /  ] profits #1,280 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
利益[りえき, rieki] TH: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป  EN: profits

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reibach { m } [ ugs. ] | einen Reibach machenprofits | to make a killing [ coll. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
損失[そんしつ, sonshitsu] (n) loss (e.g. assets or profits); (P) #8,983 [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がたっと[gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
掛かり負け;掛り負け[かかりまけ, kakarimake] (exp) expenses being higher than profits [Add to Longdo]
企業収益[きぎょうしゅうえき, kigyoushuueki] (n) corporate earnings; corporate profits [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1, vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
享持[きょうじ, kyouji] (n) securing rights and profits [Add to Longdo]
業務純益[ぎょうむじゅんえき, gyoumujun'eki] (n) net business profits [Add to Longdo]
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P) [Add to Longdo]
減益[げんえき, gen'eki] (n, vs) decrease in profits; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profits
   n 1: the excess of revenues over outlays in a given period of
      time (including depreciation and other non-cash expenses)
      [syn: {net income}, {net}, {net profit}, {lucre}, {profit},
      {profits}, {earnings}]
   2: something won (especially money) [syn: {winnings}, {win},
     {profits}] [ant: {losings}, {losses}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top