ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อากร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อากร-, *อากร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อากร(n) revenue, See also: rate, tax, duty, Example: วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเสียอากรในอัตราสูง, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
อากรขาออก(n) export duty, Example: การลดอากรขาออกที่เรียกเก็บจากข้าวส่งออกได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2526
อากรขาเข้า(n) import duty, Example: ในปีนี้ภาษีสำคัญหลายประเภทได้สูงขึ้นอย่างน่าสังเกต โดยเฉพาะภาษีการค้า และอากรขาเข้า
อากรแสตมป์(n) revenue stamp, Example: การประกอบธุรกรรมของธนาคารต่างชาติบนเกาะลาบวนได้รับการยกเว้นอากรแสตมป์ทุกชนิด, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดวงตราที่ปิดทับ ดุนหรือพิมพ์บนกระดาษ เพื่อใช้เป็นค่าอากรตามประมวลรัษฎากร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อากร(-กอน) น. หมู่, กอง, เช่น พลากร (พล + อากร)
อากรบ่อเกิด, ที่เกิด, เช่น ทรัพยากร ศิลปากร
อากรค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เช่น อากรรังนก อากรมหรสพ
อากรคำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้ว หมายถึงพวกหรือหมู่ เช่น ดารากร นรากร ทวิชากร ประชากร หรืออาจมีความหมายคงเดิมก็ได้ เช่น พระปฏิมากร.
อากรแสตมป์(-สะแตม) น. ดวงตราที่ปิดทับ ดุน หรือพิมพ์บนกระดาษ เพื่อใช้เป็นค่าอากรตามประมวลรัษฎากร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duty, exportอากรขาออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
export dutyอากรขาออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
export taxอากรขาออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duties on importsอากรขาเข้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty, importอากรขาเข้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
import dutyอากรขาเข้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compensating dutyอากรขาเข้าทดแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countervailing dutyอากรตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
counter-vailing dutyอากรตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, counter-vailingอากรตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Export dutyอากรขาออก [เศรษฐศาสตร์]
Countervailing dutyอากรตอบโต้ [เศรษฐศาสตร์]
Antidumping dutyอากรป้องกันการทุ่มตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Excise taxอากรสรรพสามิต [TU Subject Heading]
Export dutiesอากรขาออก [TU Subject Heading]
Stamp dutiesอากรแสตมป์ [TU Subject Heading]
Stamp dutyอากรแสตมป์ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll give you a good idea where you can put it.ฉันมีความคิดดีๆ จะบอก ว่าแกจะเอากระดาษนั่นไปไว้ไหน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Cartridges.อากระสุนมา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Take your rake with you.อากระเป๋าไปด้วย Jaws (1975)
Put on a little toilet paper.อากระดาษมาซับ ผมหยิบให้ Oh, God! (1977)
- Who brought my bags here?-ใครเอากระเป๋าฉันมานี่? Suspiria (1977)
Now, here you come... here you come with a whole new set of charts... and graphs and records.แต่พอคุณมาถึงที่นี่ คุณก็เอาชาร์ต.. เอากราฟ เอาบันทึกอะไรมาเยอะแยะ Day of the Dead (1985)
You ain't got the sack to shoot a woodchuck.นายคงไม่ได้เอากระสอบ มายิงหนูป่านะ Stand by Me (1986)
Oh!อากระเป๋าไป แล้วไปให้พ้น Big (1988)
covering myself in tin foil, from head to toe....เอากระดาษฟอยล์ปิดทั้งตัว... Punchline (1988)
Give me your wallet.อากระเป๋าตังค์มา Goodfellas (1990)
I'm gonna go get the papers, get the papers.ฉันจะไปเอากระดาษ กระดาษๆ Goodfellas (1990)
You can unpack your suitcase, Junior. We're not goin'.นายเอากระเป๋าไปเก็บเหอะ จูเนียร์ เราอดไปแล้ว Cool Runnings (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[ākøn] (n) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue  FR: taxe [ f ]
อากรขาออก[ākøn khāøk] (n, exp) EN: export duty
อากรขาเข้า[ākøn khākhao] (n, exp) EN: import duty
อากรแสตมป์[ākønsataēm] (n, exp) EN: revenue stamp  FR: timbre d'impôt [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), See also: A. net income

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revenue stamp(n) อากรแสตมป์
tax(n) ภาษี, See also: อากร, ภาษีอากร, เงินภาษี, Syn. levy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bone(โบน) { boned, boning, bones } n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน)
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จารีตประเพณี, กิจวัตร, ความเคยชิน, การอุดหนุน, ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร, ลูกค้า, ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด, ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit, tariff, duty
duty(ดิว'ที) n. ภาษี, อากร, หน้าที่, ภาระหน้าที่, ประสิทธิภาพของเครื่อง
fiscal(ฟิส'เคิล) adj. เกี่ยวกับงบประมาณ, เกี่ยวกับเรื่องการเงิน. n. อัยการ, อากรแสตมป์.
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน, พิทักษ์, รักษา, อารักขา, คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน, การคุ้มครอง, การพิทักษ์, การอารักขา, ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง, เอกสารคุ้มครอง, หนังสือเดินทาง, ค่าคุ้มครอง, ค่าอารักขา, Syn. security, defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
rate(เรท) n. อัตรา, อัตราเปรียบเทียบ, อัตราค่าโดยสาร, อัตราความเร็ว, ค่าบรรทุก, ราคา, ทุน, ค่าใช้จ่าย, อัตราภาษีอากร, ค่าประกันภัย, ขั้น, ระดับ, ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า, ตีราคา, กะ, วางราคา, vi. มีค่า, ถูกประเมินค่า, มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก, มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
revenue stampอากรแสตมป์
tithe(ไทธฺ) n. 1/10ของผลิตผลทางเกษตร, 1/10อากรของอังกฤษสมัยก่อนที่ชัก1/10, จำนวนเล็กน้อย, พัทธยา, ภาษีย่อม. vi. จ่ายภาษีหนึ่งในสิบ, ให้จำนวนหนึ่งในสิบ, จ่ายค่าอากรที่ชักหนึ่งในสิบ, จัดเก็บภาษีหรืออากรที่ชักหนึ่งในสิบ vi. จ่ายภาษีหรืออากรที่ชักหนึ่งในสิบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
dutiable(adj) ซึ่งจะต้องเสียอากร, ซึ่งต้องเสียภาษี
duty(n) หน้าที่, ภาระหน้าที่, อากร, ภาษี, ความรับผิดชอบ
excise(n) อากร, ภาษี
excise(vt) ตัดออก, ตัดทิ้ง, ตัดตอน, เก็บอากร
revenue(n) ภาษี, รายได้, ภาษีอากร
taxation(n) การเก็บภาษี, ภาษีอากร, การเสียภาษี, รายได้จากภาษี
taxpayer(n) ผู้เสียภาษีอากร
toll(n) การเคาะระฆัง, ค่าขนอน, ภาษี, อากร, ส่วย, ค่าธรรมเนียม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
registration dutyอากรจากการจดทะเบียน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
印紙[いんし, inshi] TH: อากรที่ชำระให้รัฐบาล  EN: a stamp

German-Thai: Longdo Dictionary
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top