ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taxs

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taxs-, *taxs*, tax
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chemotaxis(n) movement of a motile cell or organism, or part of one, in a direction corresponding to a gradient of increasing or decreasing concentration of a particular substance.

English-Thai: Longdo Dictionary
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Syn. Individual Income Tax
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tax(n) ภาษี, See also: อากร, ภาษีอากร, เงินภาษี, Syn. levy
tax(n) ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก
tax(n) การที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, See also: การเรียกร้องให้ใช้ความพยายามอย่างมาก, Syn. burden, demand, task
tax(vt) เก็บภาษี, See also: เรียกภาษีจาก, Syn. assess, impose
tax(vt) จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, See also: เรียกร้องให้ใช้ความอุตสาหะอย่างมาก, Syn. burden, encumber, overload
tax(vt) กล่าวหา, See also: ตำหนิ, ประณาม, ด่า, Syn. accuse, blame on
taxi(n) รถแท็กซี่, See also: รถรับจ้าง, Syn. cab, hack, taxicab
taxi(vi) (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
taxi(vt) (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
taxi(vt) โดยสารแท็กซี่
taxi(vi) โดยสารแท็กซี่
taxi(vt) ส่งคนหรือสิ่งของโดยทางรถยนต์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)
taxi(vi) ส่งคนหรือสิ่งของโดยทางรถยนต์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)
surtax(n) ภาษีส่วนเพิ่ม, See also: ภาษีที่เก็บเพิ่ม, Syn. surcharge, extra tax
surtax(vt) จัดเก็บภาษีเพิ่ม, See also: เรียกเก็บภาษีเพิ่ม, Syn. surcharge
syntax(n) วากยสัมพันธ์, See also: ความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคำในประโยค, โครงสร้างความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์, Syn. grammar, linguistics
taxman(n) ผู้เก็บภาษีอากร
car tax(n) ภาษีรถยนต์, See also: ภาษีค่าใช้ถนน
overtax(vt) ทำให้ยากลำบาก, See also: ทำให้เหนื่อยอ่อน
overtax(vt) เก็บภาษีมากเกินไป
taxable(adj) ซึ่งต้องเสียภาษี (คน, วัตถุ), See also: ซึ่งจะต้องชำระภาษี, ต้องเสียภาษี, พึงชำระภาษี, Syn. assessable, dutible, chargeable, Ant. free, deductible
taxable(n) บุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
taxicab(n) รถแท็กซี่, See also: รถรับจ้างไม่ประจำทาง, Syn. taxi cab, tourist car, hack, nighthawk, automobile
poll tax(n) ภาษีต่อหัว, See also: ภาษีรายตัว
tax rate(n) อัตราภาษี
tax with(phrv) ทำให้เผชิญกับ
tax-free(adj) ซึ่งไม่ต้องเสียภาษี, Syn. tax-free
taxation(n) ระบบการจัดเก็บภาษี, See also: การเก็บภาษี, Syn. laying taxes, tax collection, levying, assessment
taxation(n) ภาษีอากร, See also: ภาษี, เงินภาษี, Syn. tax
taxonomy(n) วิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งประเภท, See also: การจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่างๆ, Syn. classification, nomenclature
taxpayer(n) ผู้เสียภาษี, See also: ผู้ชำระภาษี, Syn. voter
taxidermy(n) เทคนิคการทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิต
taximeter(n) เครื่องคิดค่าโดยสารในรถแท็กซี่
taxonomic(adj) เกี่ยวกับระบบการจัดชั้นและหมวดหมู่พืชและสัตว์, Syn. botanical
income tax(n) ภาษีเงินได้, See also: ภาษีรายได้
tax dodger(n) ผู้ที่หลบเลี่ยงภาษีอากร, See also: ผู้หนีภาษี
tax-exempt(adj) ซึ่งไม่ต้องเสียภาษี, See also: ยกเว้นภาษี, ปลอดภาษี, เกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ไม่ต้องเสียภาษี, Syn. tax-free
tax-exempt(n) พันธบัตรที่ไม่ต้องเสียภาษี
taxidermic(adj) เกี่ยวกับเทคนิคทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิต
taxonomist(n) ผู้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดชั้นและหมวดหมู่พืชและสัตว์
property tax(n) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
tax-deductible(adj) เกี่ยวกับฐานภาษีที่หักค่าใช้จ่ายหรือค่าลดหย่อนได้
inheritance tax(n) ภาษีมรดก
value-added tax(n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: ค่าแวต, Syn. VAT, V.A.T

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
ataxia(อะแทค'เซีย, -ซี) n. ภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขา) . -ataxic adj. เดินโซเซ
entertainment taxn. ภาษีมโหรสพ
epistaxisเลือดกำเดาไหล
geotaxisn. การเคลื่อนเข้าหาหรือห่างจากแรงศูนย์ถ่วง.
heterotaxisn. อวัยวะหรือส่วนของอวัยวะที่อยู่ผิดตำแหน่งการจัดรูปแบบที่ผิดปกติ.
income taxภาษีรายได้
inheritance taxภาษีมรดก
surtax(เซอ'แทคซฺ) n. ภาษีส่วนเพิ่ม, อัตราภาษีเพิ่ม vt. จัดเก็บภาษีเพิ่ม, Syn. extra tax
syntax(ซิน'แทคซฺ) n. การสร้างประโยค, รูปแบบหรือโครงสร้างของลำดับคำในประโยคและวลี
tax(แทคซฺ) n. ภาษี, เงินภาษี, ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี, ทำให้เกิดภาระหน้าที่, ประณาม, ด่า, ตำหนิ, ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty, impost, levy
tax-exempt(แทคซฺ'อิกเซมทฺ') adj. ไม่ต้องเสียภาษี, ยกเว้นภาษี, ปลอดภาษี, n. พันธบัตรที่ไม่ต้องเสียภาษี
taxable(แทค'ซะเบิล) adj. ต้องเสียภาษี, พึงชำระภาษี. n. บุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี.
taxation(แทคเซ'เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การเสียภาษี, ภาษีที่จัดเก็บ, รายได้จากภาษี., See also: taxational adj.
taxi(แทค'ซี) n. รถแท็กซี่. vt., vi. เดินทางโดยรถแท็กซี่, ทำให้ (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือบนน้ำ pl. taxis, taxies
taxi planen. เครื่องบินให้เช่า
taxicab(แทค'ซิแคบ) n. รถยนต์ให้เช่า, รถแท็กซี่
taxidermy(แทค'ซิเดอมี) n. ศิลปะหรือเทคนิคการทำให้สัตว์ที่ตายมีรูปกายเหมือนมีชีวิต., See also: taxidermal adj. taxidermic adj. taxidermist n.
taximeter(แทคซิม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดระยะทางวิ่งของรถแท็กซี่และคำนวณราคาค่าโดยสารออกมา
taxonomy(แทคซอน'นะมี) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งประเภท, การจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ, See also: taxonomic adj. taxonomical adj. taxonomist n. taxonomer n.
taxpayer(แทคซฺ'เพเออะ) n. ผู้เสียภาษี, ผู้ชำระภาษี, อาคารที่เก็บค่าเช่าเพียงพอสำหรับจ่ายค่าภาษีโรงเรือนหรือที่ดินเท่านั้น, See also: taxpaying adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
overtax(vt) เก็บภาษีเกินควร, ใช้เกินกำลัง
POLL poll tax(n) ภาษีรายหัว, ภาษีรัชชูปการ
surtax(n) ภาษีเพิ่ม
syntax(n) กฎแห่งการสัมพันธ์, วากยสัมพันธ์
tax(n) ภาษี, ภาระหน้าที่
tax(vt) ตำหนิ, ด่า, ประณาม, เก็บภาษี, ประเมินค่า
taxation(n) การเก็บภาษี, ภาษีอากร, การเสียภาษี, รายได้จากภาษี
taxi(n) รถยนต์รับจ้าง, รถยนต์เช่า, รถแท็กซี่
taxicab(n) รถยนต์รับจ้าง, รถยนต์เช่า, รถแท็กซี่
taxidermy(n) ศิลปะการทำหุ่นสัตว์ให้เหมือนของจริง
taxpayer(n) ผู้เสียภาษีอากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phyllotaxyการเรียงใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phototaxisการเคลื่อนเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purchase taxภาษีการซื้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
payment, current taxการหักภาษี ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
payroll taxภาษีหักจากค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property taxภาษีทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium taxภาษีเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
postaxial-หลังแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poll tax๑. ภาษีรายหัว๒. เงินรัชชูปการ [ ดู capitation tax ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
poll taxภาษีรายหัว, เงินรัชชูปการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumotaxis-ควบคุมการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plant taxonomy; systematic botanyอนุกรมวิธานพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
purchase taxภาษีการซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxภาษีอัตราก้าวหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxationการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
luxury taxภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
locomotor ataxia; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [ มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legacy taxภาษีมรดก, ภาษีมรดกที่มีพินัยกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legacy taxภาษีมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land taxภาษีที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lien, taxสิทธิยึดหน่วงทางภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lieu taxภาษีแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit, taxอัตราภาษีสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local taxภาษีท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
removal to avoid taxการยักย้ายเพื่อหลบภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive taxภาษีอัตราถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive taxationการเก็บภาษีอัตราถดถอย [ ดู degressive taxation ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhinorrhagia; epistaxis; nosebleedการตกเลือดกำเดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
real estate taxภาษีอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale, taxการขายทรัพย์สินที่ค้างชำระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sales taxภาษีการขาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sales taxภาษีการขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
staxis; haemorrhage; hemorrhageการตกเลือด, เลือดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
single taxภาษีเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
single taxภาษีเดี่ยว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surtaxภาษีเสริม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surtax; tax surchargeภาษีเสริม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock transfer taxภาษีการโอนหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
syntaxวากยสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
syntaxวากยสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
syntax errorผิดวากยสัมพันธ์, ผิดไวยากรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
syntaxis; articulation๑. ข้อ(ต่อ)๒. การออกเสียงชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stamp taxอากรแสตมป์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shared taxภาษีที่ปันให้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnostaxisอาการเลือดซึมจากอวัยวะภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stereotactic surgery; surgery, stereotaxicศัลยกรรมอาศัยภาพสามมิติ (สมอง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stereotaxic surgery; surgery, stereotacticศัลยกรรมอาศัยภาพสามมิติ (สมอง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
systematic botany; plant taxonomyอนุกรมวิธานพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
severance taxค่าภาคหลวง [ ดู royalty ๒ ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgery, stereotactic; surgery, stereotaxicศัลยกรรมอาศัยภาพสามมิติ (สมอง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural taxationการเก็บภาษีเกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Excess profits taxภาษีกำไรเกินปรกติ [เศรษฐศาสตร์]
Exchange taxภาษีการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Expenditure taxภาษีรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Export taxภาษีการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Consumption taxภาษีการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Corporation taxภาษีเงนิได้นิติบุคคล [เศรษฐศาสตร์]
Double taxationการเก็บภาษีซ้อน [เศรษฐศาสตร์]
Payroll taxภาษีค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Capital taxภาษีเก็บจากทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital gains taxภาษีกำไรส่วนทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment tax creditเครดิตภาษีเพื่อการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Energy taxationการเก็บภาษีพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Tax auditingการตรวจสอบภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax collectionการจัดเก็บภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax courtศาลภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax deductionการลดหย่อนภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax havenดินแดนปลอดภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax lawกฎหมายภาษีอากร [เศรษฐศาสตร์]
Tax reimbursementการคืนภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax revenueรายได้ทางภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax systemระบบภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax treatyสนธิสัญญาทางภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Transport taxภาษีการขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Taxidermyการสตั๊ฟสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
Taxonomistนักอนุกรมวิธาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Taxiแท็กซี่ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Business taxภาษีการค้า [TU Subject Heading]
Cytotaxonomyเซลล์อนุกรมวิธาน [TU Subject Heading]
Deferred taxภาษีรอชำระ [TU Subject Heading]
Double taxationภาษีซ้อน [TU Subject Heading]
Emergy tax creditsเครดิตภาษีพลังงาน [TU Subject Heading]
Epitaxyการสร้างชั้นเอพิแทกซี [TU Subject Heading]
Excise taxอากรสรรพสามิต [TU Subject Heading]
Flat-rate income taxภาษีเงินได้อัตราเดียว [TU Subject Heading]
Income shifting (Taxation)การโอนย้ายเงินได้ (ภาษีอากร) [TU Subject Heading]
Income taxภาษีเงินได้ [TU Subject Heading]
Income tax deductionsการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ [TU Subject Heading]
Income tax deductions for educational expensesการนำค่าใช้จ่ายทางการศึกษามาหักลดหย่อนภาษี [TU Subject Heading]
Income tax deductions for lossesการนำผลขาดทุนมาหักลดหย่อนภาษี [TU Subject Heading]
Income tax deductions for political contributionsการนำเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทางการเมืองมาหักลดหย่อนภาษี [TU Subject Heading]
Inheritance and transfer taxภาษีมรดกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Land value taxationภาษีที่ดิน [TU Subject Heading]
Local taxationภาษีบำรุงท้องที่ [TU Subject Heading]
Payroll taxภาษีเงินเดือน [เศรษฐศาสตร์]
Property taxภาษีทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Real estate sales taxภาษีอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Real property and taxationอสังหาริมทรัพย์และภาษีอากร [TU Subject Heading]
Real property taxภาษีโรงเรือนและที่ดิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
corporate income tax(n) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Double Taxation(n) อนุสัญญาภาษีซ้อน
federal tax(n) ภาษีสหพันธรัฐ
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)
Reviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of incomReviewing PND 1 filing found expatriate pay not filed for tax return (level of income not subject to income tax)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taxi!แท็กซี่! The Day After Tomorrow (2004)
- Taxi?- Taxi? The Pearl of Death (1944)
Taxi!Taxi! The Lost Weekend (1945)
Taxi!Taxi! Up to His Ears (1965)
Taxi!Taxi! Where Were You When the Lights Went Out? (1968)
Taxi!Taxi! Midnight Cowboy (1969)
Taxi!Taxi! The Out of Towners (1970)
Taxi!Taxi! Phantom of the Paradise (1974)
Taxi!Taxi! Remo Williams: The Adventure Begins (1985)
Taxi!Taxi! Memoirs of an Invisible Man (1992)
A bunker?(Clark) Taxi. Witness (1994)
Taxi!Taxi! Shortcut to Happiness (2003)
Taxi!Taxi! Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Taxi.Taxi! A.R.O.G (2008)
Taxi!Taxi! I Dream of Jesus (2008)
Cab.Taxi. Post Mortem (2012)
Taxi!Taxi! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Taxi!Taxi! The Angriest Man in Brooklyn (2014)
Taxi!Taxi! She's Funny That Way (2014)
He's like an old mother hen with his bills and rents and taxes.ถ้าเรื่องเงินๆ ทองๆ ล่ะก็ เขาเหมือนจงอางหวงไข่ Rebecca (1940)
Newspaper taxis appear on the shoreหนังสือพิมพ์แท็กซี่ปรากฏบนฝั่ง Yellow Submarine (1968)
Taxi!แท็กซี่ Blazing Saddles (1974)
Back home we got a taxidermy man.เรามีคนสตาฟสัตว์อยู่ในเมือง Jaws (1975)
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
Taxi!แท๊กซี่! Suspiria (1977)
Taxi, taxi!แท๊กซี่! แท๊กซี่! Suspiria (1977)
Taxi!แท๊กซี่! Suspiria (1977)
Hey, taxi!เฮ้ แท๊กซี่! Suspiria (1977)
Taxi!แท๊กซี่! Suspiria (1977)
Taxi!แท๊กซี่! Suspiria (1977)
Taxi!แท็กซี่ Airplane! (1980)
209er to ground control. We're ready to taxi.209 เรียกควบคุมภาคพื้น เราพร้อมจะเคลื่อนลำแล้ว Airplane! (1980)
209er, taxi to runway19er.209 เคลื่อนลำเข้ารันเวย์ 19 Airplane! (1980)
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
We'll get the Penguin's tax money.พวกเราจะได้เงินภาษีของ นกเพนกวิน The Blues Brothers (1980)
Jake and Elwood are donating the band's share of the door money... to pay the taxes on the St. Helen's orphanage... in Calumet City.แจยคและเอลวุด กำลังบริจาคให้ส่วนของวงของเงินค่าผ่านประตู เพื่อการจ่ายเงินภาษี ซนทเฮเลนส สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ในเมืองแคลูเมท The Blues Brothers (1980)
- This is where they pay taxes, right? - Right.นี่คือที่จ่ายภาษีใช่มั้ย ถูกต้อง The Blues Brothers (1980)
It's just that in these clothes, I would prefer to go by taxi.เพียงแต่ว่าใส่เสื้อผ้าแบบนี้ ผมอยากกลับ ด้วยแท็กซี่มากกว่า Gandhi (1982)
Daniels will you lend Mr. Gandhi a shilling for a taxi?แดเนียลส์ ให้คุณคานธียืมค่าแท็กซี่ สักชิลลิงได้มั้ย Gandhi (1982)
What will that deprive us of? Two rupees of salt tax?แล้วเราจะได้อะไรขึ้นมา ภาษีเกลือแค่ 2 รูปี Gandhi (1982)
They got microfilm with tax return and newspaper stories.มีไมโครฟิลม์เก็บข้อมูลภาษี และข่าวหนังสือพิมพ์ Day of the Dead (1985)
Repeal the tax reforms!ยกเลิกการปรับภาษี! Akira (1988)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
Taxi!แท็กซี่ Punchline (1988)
Taxi!แท็กซี่ Punchline (1988)
So, like, you hail taxis? That's what I do, yes.- งั้นก็ต้องเรียกแท็กซี่สิ Punchline (1988)
Taxi! Oh, God! Taxi!แท็กซี่ แท็กซี่ Punchline (1988)
I don't hate taxi drivers. I don't hate anybody.ผมไม่เกลียดคนขับแท็กซี่ หรือใครทั้งนั้น Punchline (1988)
Katya left her office, took a taxi, unknown destination. We have it covered.คัทย่าออกจากที่ทำงานของเธอเอารถแท็กซี่ปลายทางที่ไม่รู้จัก เราได้มันปกคลุม The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taxFather is trying to figure out his tax.
taxAs it was raining, I took a taxi.
taxThe tax bore hard on the peasantry.
taxTom found me a taxi.
taxBefore we get out of the taxi, we pay the fare.
taxShe takes a taxi from the station to her house.
taxPeople will complain of heavy taxes.
taxHigh tax and poor sales bankrupted the company.
taxHow long does it take to the train station by taxi?
taxMany consumers rose up against the consumption tax.
taxWhy don't we take a taxi?
taxWe have a legal obligation to pay our taxes.
taxThis tax is applied to all private-sector enterprises.
taxI ran out and caught a taxi.
taxWhat kind of taxes are there?
taxI had a little difficulty in getting a taxi.
taxHe need not have called a taxi.
taxHe clinched the election when he came out against a tax increase.
taxDo you have any tax-free articles?
taxThe company's profit amounted to $250 million before tax.
taxI held up my hand to stop a taxi.
taxHe took a taxi both ways.
taxPlease call a taxi for me.
taxHe took a taxi to get there in time.
taxWhy are there no taxis at the station today?
taxHe wished to keep the bank accounts separate for tax purposes.
taxCan I catch a taxi near here?
taxA new tax has been imposed on cigarettes.
taxTax cuts are often used as a major fiscal tool to stimulate the economy.
taxThe tax bill was passed yesterday.
taxTaxation is based on income.
taxI don't use taxis unless it's absolutely necessary.
taxTaxi fares will go up next month.
taxThere were hundreds of taxis at the airport, all touting for business.
taxCommodity tax is not included in the price.
taxTax wise, it is an attractive arrangement.
taxDuring the rush hours we find it difficult to get a taxi around here.
taxThe taxi has arrived.
taxI agree with your opinion about taxes.
taxA man of wealth has to pay a lot of income tax.
taxI had trouble getting a taxi.
taxPresident Reagan's tax program has not worked.
taxHe found me a taxi.
taxIt will take me 20 minutes to get to the station by taxi.
taxI failed to catch the last bus, and came home by taxi.
taxSince there wasn't much time to spare, she took a taxi.
taxWe give foreign tourists the privilege of tax exemption.
taxIt's faster to reserve a taxi.
taxShe is a taxi driver.
taxShe got out of the taxi at the department store.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีเงินได้(n) income tax, Syn. ภาษีรายได้, Example: ผู้มีรายได้มากจากการประกอบอาชีพต้องเสียภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีบำรุงท้องที่(n) local maintenance tax, Example: เจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี, Thai Definition: ภาษีซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน มีหน้าที่ต้องเสียเป็นรายปีจากราคาปานกลางของที่ดินตามที่ทางราชการได้ประกาศกำหนดไว้, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีมรดก(n) death tax, See also: death duty, Thai Definition: ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(n) value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีรายได้(n) income tax, Syn. ภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(n) property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีรถยนต์(n) motor-vehicle tax, See also: automobile tax, Thai Definition: เงินที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีรถยนต์อยู่ในครอบครอง
ปลอดภาษี(adj) duty-free, See also: tax-free, Example: เขาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าปลอดภาษี เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ นาฬิกา, Thai Definition: ไม่คิดภาษี
ภ.ง.ด.(n) income tax, Syn. ภาษีเงินได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
ภ.พ.(n) value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
แวต(n) value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รถรับจ้าง(n) taxi, See also: taxicab, Syn. รถแท็กซี่
เดินสวน(v) collect tax, Example: ในสมัยก่อนไทยเรามีพนักงานไปเดินสวนเพื่อเก็บภาษีค่าสวน, Thai Definition: สำรวจสวนเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร
แท็กซี่(n) taxi, See also: cab, Example: คนที่มาทำงานในกรุงเทพฯ เช่น มาเป็นคนขายส้มตำ คนขับแท็กซี่ ล้วนมีบ้านเดิมอยู่ต่างจังหวัด, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน, Notes: (อังกฤษ)
ภาษีการค้า(n) purchase tax, See also: business tax, Example: กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขอให้รัฐบาลปรับการคิดภาษีการค้าเสียใหม่
ภาษีที่ดิน(n) land tax, Example: เราควรจะต้องผจญกับเรื่องภาษีที่ดินโดยทันที
รถเช่า(n) rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count Unit: คัน
วากยสัมพันธ์(n) syntax, Example: ตำราภาษาไทยแต่เดิมนั้นประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ เรียงกันไปตามลำดับ, Thai Definition: ชื่อตำราไวยากรณ์ไทยว่าด้วยประโยค และความเกี่ยวข้องของส่วนต่างๆ ในประโยค
อากร(n) revenue, See also: rate, tax, duty, Example: วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเสียอากรในอัตราสูง, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
ภาษี(n) tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai Definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ภาษีอากร(n) taxation, See also: tax, rate, duty, levy, toll, Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี, Example: เหตุผลของการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อแบ่งแยกอำนาจจัดสรรภาษีอากรเสียใหม่, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ค่าภาษี(n) tax, See also: duties, Example: รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้าบัญชีรอไว้สำหรับใช้จ่าย
ค่าภาษีอากร(n) tax and rates, See also: tax and duties, Example: ผู้กู้ยืมเงินจากทางรัฐมีพันธะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา รวมทั้งจะต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่ฝ่ายรัฐด้วย
ส่วย(n) levy, See also: tax, duty, Syn. รัชชูปการ, Thai Definition: เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล
ปิดอากร(v) affix a tax stamp, See also: stick on a stamp, Example: ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหากไม่ได้ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต้องมีใบมอบอำนาจปิดอากร 10 บาท, Thai Definition: ติดอากรแสตมป์เพื่อให้บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
ไพร่ส่วย(n) taxpayer for exemption from recruitment, Example: หน้าที่ของไพร่ส่วยจะต้องหาของมาส่งราชการทุกปีมิได้ขาด, Count Unit: คน, กอง, Thai Definition: พวกไพร่หลวงที่ไม่ต้องการเข้าประจำการ แต่ต้องหาสิ่งของใช้ในราชการส่งมาแทนทุกปี, Notes: (โบราณ)
ฟางลอย(n) rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested, Ant. นาคู่โค, Example: เนื้อที่ของเขาตรงนั้นเป็นฟางลอยจึงเสียเงินตามเนื้อที่ที่ใช้ปลูกเท่านั้น, Thai Definition: นาป่าที่เจ้าของได้เสียค่านาตามเนื้อที่ที่ได้ปลูกข้าว
เรือจ้าง(n) taxi-boat, See also: ferry, ferry boat, Example: ตลอดชีวิตของเขาอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ และฝึกแจวเรือจ้างที่นี่, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือสำหรับใช้รับส่งคนข้ามฟาก
ศาลภาษีอากรกลาง(n) Central Tax Court, Syn. ศาลภาษีอากร, ศาลภาษีอากรจังหวัด, Count Unit: ศาล, Notes: (กฎหมาย)
อัตราภาษี(n) tax rate, See also: tariff, Example: รัฐบาลเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสุราที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยจัดเก็บตามราคา และเพิ่มอัตราภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
สำนักงานคดีภาษีอากร(n) Office of Tax Litigation, Example: ในขั้นแรกสำนักงานคดีภาษีอากรจะเป็นผู้สอบสวนเบื้องต้น และส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป
เดินนา(v) inspect a field for tax collection, Example: ในสมัยก่อนจะมีพนักงานไปเดินนาเพื่อเก็บภาษีที่นา, Thai Definition: สำรวจนาเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร
ตราภูมิ(n) an official paper granting immunity from taxes and convee, Example: การเก็บอากรจะต้องดูตราภูมิประกอบการพิจารณา, Thai Definition: หนังสือคู่มือสำหรับคุ้มส่วยสาอากรและการเกณฑ์ต่างๆ
เจ้าภาษี(n) concessionaire, See also: tax farmer, holder of a government monopoly, Syn. นายอากร, Example: เจ้าภาษีหรือนายอากรส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวจีน, Thai Definition: ผู้ผูกขาดตัดตอนจากรัฐบาลไปเรียกเก็บภาษีบางอย่างจากราษฎร, Notes: (โบราณ)
นายอากร(n) (tax) farmer, See also: holder of a government monopoly, Example: คนจีนผู้นี้ได้รับตำแหน่งเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยทำหน้าที่เก็บภาษีอากร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รับผูกขาดภาษีอากร
รถแท็กซี่(n) taxi, See also: cab, taxicab, Example: ระหว่างที่นั่งรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาล หล่อนก็อดคิดถึงคำพูดของเขาไม่ได้, Count Unit: คัน
รัชชูปการ(n) capitation, See also: poll-tax, taxes, Syn. เงินรัชชูปการ, ภาษีรัชชูปการ, Thai Definition: เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล
ประเมินภาษี(v) assess, See also: assess the tax of, Example: เธอให้เขาช่วยประเมินภาษีที่ดินเพื่อที่เธอจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง, Thai Definition: กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเสียเป็นภาษี, กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บเป็นภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่ได้ประเมินไว้แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้
กำเดา(n) nosebleed, See also: epistaxis, nasal catarrh, Syn. เลือดกำเดา, Example: เด็กคู่นั้นชกกันจนเลือดกำเดาทะลัก, Thai Definition: เลือดที่ออกทางจมูก
คลังสินค้าทัณฑ์บน(n) a godown to keep imported goods which do not pay tax yet, Thai Definition: คลังสินค้าของทางราชการศุลกากรที่รับเก็บสินค้าเข้า โดยยังไม่ต้องชำระอากรขาเข้าจนกว่าจะได้มีการนำสินค้านั้นออกจากคลังสินค้า, Notes: (กฎหมาย)
จังกอบ(n) tax, See also: duty, port tax, Example: นอกจากการเกณฑ์แรงงาน เศรษฐกิจในสมัยอยุธยายังอยู่ได้ด้วยส่วย ฤชา จังกอบ และอากร, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าและขนาดของพาหนะที่บรรทุก
แท็กซี่มิเตอร์(n) meter taxi, See also: taxicab, Thai Definition: รถรับจ้างที่คิดอัตราค่าโดยสารตามราคามิเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
เมืองท่าปลอดภาษี(n) free port, See also: free tax port, Example: ฮ่องกงเป็นเมืองท่าปลอดภาษี, Thai Definition: เมืองท่าหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งในเขตเมืองท่าที่การขนถ่ายสินค้าเข้าและสินค้าออกไม่ต้องเสียภาษี
ใบกำกับภาษี(n) tax invoice
ภาษีโรงเรือน(n) property tax
เสียภาษี(v) pay for tax, See also: pay for duty, Syn. เสียภาษีอากร, Example: ประชาชนต้องเสียภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[ākøn] (n) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue  FR: taxe [ f ]
อนุกรมวิธานสัตว์[anukrom withān sat] (n, exp) EN: taxonomy  FR: taxinomie animale [ m ] ; taxonomie animale [ f ]
อัตราภาษี[attrā phāsī] (n, exp) EN: tax rate ; rate of taxation ; tariff
เบี้ยปรับ[bīaprap] (n) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
ชำระภาษี[chamra phāsī] (v, exp) EN: pay up one's taxes  FR: payer la taxe
ได้รับการยกเว้นภาษี[dāirap kān yokwen phāsī] (v, exp) FR: être exonéré de taxe
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี[dāirap yokwen mai tǿng sīa phāsī] (v, exp) EN: be exempted from tax
ดิวตี้ฟรี[diūtī-frī] (adj) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes  FR: hors taxes ; détaxé
เดินนา[doēnnā] (v) EN: inspect a field for tax collection
หักภาษีได้[hak phāsī dāi] (x) EN: tax-deductible
กำเดา[kamdao] (n) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh  FR: saignement de nez [ m ] ; épistaxis [ f ]
กำไรก่อนหักภาษี[kamrai køn hak phāsī] (n, exp) EN: earnings before tax ; pre-tax profit  FR: bénéfice avant impôts [ m ]
กำไรหลังหักภาษี[kamrai lang hak phāsī] (n, exp) EN: earnings after tax
การหักลดหย่อนภาษี[kān hak lotyǿn phāsī] (n, exp) EN: tax deduction
การหักภาษี[kān hak phāsī] (n, exp) EN: tax deduction
การจัดเก็บภาษี[kān jat kep phāsī] (n, exp) EN: taxation
การจัดเก็บภาษีอากร[kān jat kep phāsī-ākøn] (n, exp) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts
การเก็บค่าฤชาธรรมเนียม[kān kep khāreuchāthamnīem] (n, exp) EN: taxation of costs
การเก็บภาษี[kān kep phāsī] (n) EN: taxation  FR: taxation [ f ]
การเก็บภาษีอากร[kān kep phāsī-akøn] (n, exp) EN: taxation  FR: taxation [ f ]
การเก็บภาษีซ้อน[kān kep phāsī søn] (n, exp) EN: double taxation  FR: double taxation [ f ]
การเลี่ยงภาษี[kān līeng phāsī] (n, exp) EN: tax avoidance ; avoidance of tax
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[kān līklīeng phāsī-akøn] (n, exp) EN: tax evasion
การหลบเลี่ยงภาษี[kān loplīeng phāsī] (n, exp) EN: tax avoidance
การลดภาษี[kān lot phāsī] (n, exp) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut
การลดหย่อนภาษี[kān lotyǿn phāsī] (n, exp) EN: tax reduction
การหนีภาษี[kān nī phāsī] (n, exp) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion
การภาษี[kān phāsī] (n) EN: taxation  FR: taxation [ f ]
การผลักภาระภาษี[kān phlakphāra phāsī] (n, exp) EN: incidence of taxation
การประเมินภาษี[kān pramoēn phāsī] (n, exp) EN: tax assessment
การยกเว้นภาษี[kān yokwen phāsī] (n, exp) EN: tax exemption ; tax exempt
เก็บภาษี[kep phāsī] (v, exp) EN: levy taxes  FR: collecter les impôts ; percevoir une taxe
ค่าอากร[khā ākøn] (n, exp) EN: tax
ค่าภาษีอากรขาเข้า[khā phāsī ākøn khā khao] (n, exp) EN: import duty  FR: taxe d'importation [ f ]
ค่าภาษีอากรขาออก[khā phāsī ākøn khā øk] (n, exp) EN: export duty  FR: taxe d'exportation [ f ]
เครดิตภาษี[khrēdit phāsī] (n, exp) EN: tax credit
กองตรวจภาษีอากร[køng trūat phāsī-akøn] (n, exp) EN: bureau of investigation of tax offences
ก่อนดอกเบี้ยและภาษี[køn døkbīa lae phāsī] (xp) EN: before interest and tax
ก่อนหักภาษี[køn hak phāsī] (x) EN: before tax
กฎหมายภาษี[kotmāi phāsī] (n, exp) EN: taxation law ; tax law
กฎหมายภาษีอากร[kotmāi phāsī-akøn] (n, exp) EN: law of taxation ; taxation
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร[kotmāi wādūay phāsī-akøn] (n, exp) EN: taxation statute ; internal revenue ; code
หลังหักภาษี[lang hak phāsī] (n, exp) EN: post-tax ; after tax
เลือดกำเดา[leūat kamdāo] (n, exp) EN: nose bleed ; epistaxis
เลือดกำเดาไหล[leūat kamdāo lai] (n, exp) EN: nose bleed ; epistaxis  FR: hémorragie nasale [ f ] ; saignement de nez [ m ] ; épistaxis [ f ]
เลี่ยงภาษี[līeng phāsī] (v, exp) EN: evade tax
หมายเรียกภาษีค้างชำระ[māirīek phāsī khāng chamra] (n, exp) EN: tax warrant
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง[møtoēsai rapjāng] (n, prop) EN: motorcycvle transport  FR: moto-taxi [ f ]
นักอนุกรมวิธานสัตว์[nak anukrom withān sat] (n, exp) EN: animal taxinomist  FR: taxinomiste animal [ m ]
เงินรัชชูปการ[ngoen ratchūpakān] (n, exp) EN: capitation tax ; head tax ; poll tax

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TAX
TAXI
TAX'S
TAXES
TAXES
TAXER
TAXOL
TAXIS
TAXED
PENTAX
TAXCUT
TAXI'S
ATAXIA
TAXERS
SYNTAX
SURTAX
PRETAX
TAXIED
TAXING
TAXES'
ANTITAX
ANTITAX
TAXICAB
TAXABLE
UNTAXED
TAXIING
OVERTAX
METAXAS
TAXIWAY
TAXICABS
TAXPAYER
TURBOTAX
MACINTAX
TAXATION
TAXABLES
ATAXIA'S
SURTAXES
GEOTAXIS
AFTERTAX
TAXPAYING
TAXPAYERS
OVERTAXED
TAXIDERMY
NONTAXABLE
PHOTOTAXIS
TAXPAYER'S
TAXABILITY
TAXPAYERS'
NON-TAXABLE
TAXIDERMIST

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tax
taxi
taxed
taxes
taxis
pretax
surtax
syntax
taxied
taxing
overtax
taxable
taxicab
taxiing
untaxed
poll-tax
supertax
surtaxed
surtaxes
tax-free
taxation
taxicabs
taxonomy
taxpayer
overtaxed
overtaxes
surtaxing
taxidermy
taximeter
taxpayers
income-tax
overtaxing
poll-taxes
supertaxes
taxability
taximeters
taxonomies
taxidermist
income-taxes
taxidermists
tax-collector
tax-collectors

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[ shan4 ]; gateway; doorway; CL:個|个[ ge4 ]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les #459 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb #1,083 [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute #1,630 [Add to Longdo]
[shuì, ㄕㄨㄟˋ, / ] taxes; duties #1,971 [Add to Longdo]
[nà, ㄋㄚˋ, / ] to accept; to pay (tax etc) #2,003 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title #2,277 [Add to Longdo]
[zū, ㄗㄨ, ] rent; taxes #2,679 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] boundary; scope; extent; circles; group; kingdom (taxonomy) #3,016 [Add to Longdo]
税收[shuì shōu, ㄕㄨㄟˋ ㄕㄡ,   /  ] taxation #3,150 [Add to Longdo]
出租车[chū zū chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄔㄜ,    /   ] taxi #3,605 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] to request; to impose (taxes); to levy (troops); to draft (for military service); phenomenon; symptom; characteristic sign (used as proof); evidence #4,526 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] field; region; area; domain (taxonomy) #5,193 [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, ] to contribute; to donate; contribution; tax; to abandon #5,786 [Add to Longdo]
打的[dǎ dī, ㄉㄚˇ ㄉㄧ,  ] (slang) to take a taxi; to go by taxi #5,880 [Add to Longdo]
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ,   /  ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence #6,502 [Add to Longdo]
纳税[nà shuì, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ,   /  ] to pay taxes #6,585 [Add to Longdo]
税务[shuì wù, ㄕㄨㄟˋ ㄨˋ,   /  ] taxation services; state revenue service #7,109 [Add to Longdo]
纳税人[nà shuì rén, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ ㄖㄣˊ,    /   ] taxpayer #7,907 [Add to Longdo]
所得税[suǒ dé shuì, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ,    /   ] income tax #8,802 [Add to Longdo]
交纳[jiāo nà, ㄐㄧㄠ ㄋㄚˋ,   /  ] to pay (taxes or dues) #8,890 [Add to Longdo]
减免[jiǎn miǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄇㄧㄢˇ,   /  ] to lower tax; to reduce duties #10,187 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] poetic essay; taxation; bestow on; endow with #10,252 [Add to Longdo]
面包车[miàn bāo chē, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄔㄜ,    /   ] van for carrying people; taxi minibus #10,977 [Add to Longdo]
增值税[zēng zhí shuì, ㄗㄥ ㄓˊ ㄕㄨㄟˋ,    /   ] value-added tax (VAT) #11,155 [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, / ] head rope of a fishing net; guiding principle; key link; class (taxonomy); outline; program #11,548 [Add to Longdo]
税款[shuì kuǎn, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ,   /  ] tax payments #11,879 [Add to Longdo]
的士[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ,  ] taxi (loanword, originally Hong Kong usage); also called 出租車|出租车 or 出租汽車|出租汽车 #12,198 [Add to Longdo]
核定[hé dìng, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄥˋ,   /  ] to audit and determine; to check and ratify; to appraise and decide; determination; on a deemed basis (taxation); to deem #12,813 [Add to Longdo]
营业税[yíng yè shuì, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄨㄟˋ,    /   ] tax on turnover; sales tax #12,917 [Add to Longdo]
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ,   /  ] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi #13,590 [Add to Longdo]
征税[zhēng shuì, ㄓㄥ ㄕㄨㄟˋ,   /  ] to levy taxes #14,136 [Add to Longdo]
消费税[xiāo fèi shuì, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˋ,    /   ] consumption tax; sales tax #15,648 [Add to Longdo]
免税[miǎn shuì, ㄇㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ,   /  ] tax free; duty free (shop) #16,076 [Add to Longdo]
地税[dì shuì, ㄉㄧˋ ㄕㄨㄟˋ,   /  ] rates (tax) #16,228 [Add to Longdo]
税后[shuì hòu, ㄕㄨㄟˋ ㄏㄡˋ,   /  ] after tax #16,809 [Add to Longdo]
黑车[hēi chē, ㄏㄟ ㄔㄜ,   /  ] unlicensed or unofficial taxi; unlicensed motor vehicle #17,589 [Add to Longdo]
用语[yòng yǔ, ㄩㄥˋ ㄩˇ,   /  ] syntax; user of words #17,695 [Add to Longdo]
关卡[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ,   /  ] customs post; tax or road safety inspection station; outpost #20,899 [Add to Longdo]
税前[shuì qián, ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ,   /  ] pre-tax; before taxes #21,886 [Add to Longdo]
偷税[tōu shuì, ㄊㄡ ㄕㄨㄟˋ,   /  ] tax evasion #22,620 [Add to Longdo]
重负[zhòng fù, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄨˋ,   /  ] heavy load; heavy burden (also fig. of tax) #22,875 [Add to Longdo]
减税[jiǎn shuì, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ,   /  ] tax cut #24,347 [Add to Longdo]
逃税[táo shuì, ㄊㄠˊ ㄕㄨㄟˋ,   /  ] tax evasion #29,887 [Add to Longdo]
句法[jù fǎ, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ,  ] syntax #31,128 [Add to Longdo]
财政年度[cái zhèng nián dù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ,     /    ] financial year; fiscal year (e.g. from April to March, for tax purposes) #32,007 [Add to Longdo]
漏税[lòu shuì, ㄌㄡˋ ㄕㄨㄟˋ,   /  ] tax evasion #32,082 [Add to Longdo]
赋税[fù shuì, ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˋ,   /  ] taxation #33,570 [Add to Longdo]
地租[dì zū, ㄉㄧˋ ㄗㄨ,  ] land rent; land tax #35,313 [Add to Longdo]
紫杉[zǐ shān, ㄗˇ ㄕㄢ,  ] Taxus cuspidata #49,353 [Add to Longdo]
聚敛[jù liǎn, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄢˇ,   /  ] to extort taxation; to become wealthy by extortion #49,902 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
個人タクシー[こじんたくしー, kojintakushi-] TH: แทกซี่ส่วนบุคคล  EN: privately owned taxi

German-Thai: Longdo Dictionary
Taxifahrer(n) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taxi(n) แท็กซี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabe { f }; Gebühr { f }; Steuer { f } | Abgaben { pl }; Steuern { pl }tax | taxes [Add to Longdo]
Abgabenordnung { f }tax code [Add to Longdo]
Abgabenquote { f }tax and contribution ratio [Add to Longdo]
Abschreibung { f }; Steuerabschreibung { f } | Abschreibungen { pl }tax write-off | write-offs [Add to Longdo]
Abschreibungsgesellschaft { f }tax-loss company [Add to Longdo]
Abschreibungsmöglichkeit { f }possibility of setting off items against taxable income [Add to Longdo]
Alkoholsteuer { f }alcoholic beverage tax [Add to Longdo]
Bartaxt { f }beard axe [Add to Longdo]
Besteuerung { f }taxation [Add to Longdo]
Besteuerung { f }; Steuerveranschlagung { f } | Besteuerungen { pl }taxation | taxations [Add to Longdo]
Betriebsergebnis { n } nach Steuernafter-tax (operating) results [Add to Longdo]
Betriebsergebnis { n } vor Steuernpre-tax (operating) results [Add to Longdo]
steuerliche Bewertungsabschläge auf Vorräteadjustment of inventories to tax base [Add to Longdo]
Börsenumsatzsteuer { f }stock exchange transfer tax [Add to Longdo]
Dividendenquellensteuer { f }dividend withholding tax [Add to Longdo]
Dividendensteuer { f }; Kapitalertragsteuer { f }dividend tax [Add to Longdo]
Doppelbesteuerung { f }double taxation [Add to Longdo]
Einkommensteuer { f }; Einkommenssteuer { f } | Einkommensteuer einbehalten | gestaffelte Einkommensteuerincome tax | to deduct income tax at source | graduated income tax [Add to Longdo]
Einkommensteuererklärung { f } | Formular zur Einkommensteuererklärungincome tax return | form of income tax return [Add to Longdo]
Epitaxietransistor { m } [ electr. ]epitaxial transistor [Add to Longdo]
Epitaxiewachstum { n }; Aufwachsen einer Halbleiterschicht [ electr. ]epitaxial growth [Add to Longdo]
Ergänzungsabgabe { f } | Ergänzungsabgaben { pl }supplementary tax | supplementary taxes [Add to Longdo]
Erwerbsteuer { f }profit and income tax [Add to Longdo]
Finanzamt { m } | Finanzämter { pl }tax office | tax offices [Add to Longdo]
Finanzbehörde { f }fiscal authority; tax authority [Add to Longdo]
Freibetrag { m } | Freibeträge { pl }tax exempt amount | tax exempt amounts [Add to Longdo]
Gebühr { f }; Taxe { f }tax [Add to Longdo]
Gewerbesteuer { f } | Gewerbesteuern { pl }trade tax | trade taxes [Add to Longdo]
Gewinn { m }; Nutzen { m } | Gewinne { pl } | mit hohem Gewinn | Gewinn nach Steuern | auf Gewinn ausgehenprofit | profits | at a high profit | after tax profit | to be intent on making a profit [Add to Longdo]
Jahresbescheinigung { f }annual tax certificate [Add to Longdo]
Kapitalertragsteuer { f }capital yields tax [Add to Longdo]
Kapitalgewinnsteuer { f }; Kapitalertragsteuer { f }capital gains tax [Add to Longdo]
Kapitalsteuer { f } | Kapitalsteuern { pl }tax on capital | taxes on capital [Add to Longdo]
Kapitalverkehrsteuer { f }capital transfer tax [Add to Longdo]
Körperschaftsteuer { f }corporate tax [Add to Longdo]
Körperschaftsteuer auf einbehaltene Gewinneaccumulated earnings tax [Add to Longdo]
Kommunalsteuer { f }rate; local tax [ Am. ] [Add to Longdo]
Kopfsteuer { f }; Gemeindesteuer { f }poll tax [Add to Longdo]
Kostentragungspflicht { f }taxing of costs [Add to Longdo]
Kristallwachstum { m }epitaxy [Add to Longdo]
Lohnsteuer { f }wage(s) tax; tax on wages [Add to Longdo]
Lohnsteuerjahresausgleich { m }annual adjustment of income tax [Add to Longdo]
Lohnsteuerkarte { f }wage(s) tax card [Add to Longdo]
Lohnsteuer { pl } | Lohnsteuern { pl }tax on wages | taxes on wages [Add to Longdo]
Lufttaxi { n }aerocab [Add to Longdo]
Lufttaxi { n }air taxi [Add to Longdo]
Luxussteuer { f }luxury tax [Add to Longdo]
Mehrwertsteuer { f } | ausschließlich Mehrwertsteuer | ausschließlich Mehrwertsteuer und/oder Steuernvalue-added tax; VAT | exclusive of VAT | exclusive of VAT and/or taxes [Add to Longdo]
reale Nettorendite nach Steuern [ econ. ]after tax real rate return [Add to Longdo]
Ökosteuer { f }eco-tax [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
[けい, kei] (n, n-suf) (1) system; lineage; group; (2) { math } corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) #222 [Add to Longdo]
[か, ka] (n, n-suf) (1) department; section; (2) (taxonomical) family; (P) #324 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) { ling } clause; (5) (taxonomical) section; (P) #501 [Add to Longdo]
対象[たいしょう, taishou] (n, adj-no) target; object (of worship, study, etc.); subject (of taxation, etc.); (P) #516 [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n, n-suf) (1) tribe; clan; band; (2) (taxonomical) tribe; (3) group (of the periodic table); (P) #1,069 [Add to Longdo]
[しょ, sho] (n) (abbr) (See 警察署, 消防署, 税務署) station (esp. a police station); office (i.e. tax office) #1,903 [Add to Longdo]
連;嗹[れん, ren] (n) (1) ream (of paper); (2) (連 only) stanza; verse; (3) (連 only) (taxonomical) tribe; party; company; group; (4) (連 only) (abbr) (See 連勝式) quinella; quiniela #2,544 [Add to Longdo]
停車場[ていしゃじょう;ていしゃば, teishajou ; teishaba] (n) depot; railway station; taxi stand #2,622 [Add to Longdo]
[らん, ran] (n) (1) (uk) (See 一位・2) Japanese yew (Taxus cuspidata); (2) (arch) (See 野蒜) wild rocambole (Allium grayi) #3,538 [Add to Longdo]
神田[しんでん;かみた, shinden ; kamita] (n) (arch) field affiliated with a shrine (the tax-exempt proceeds of its harvest going to pay for shrine operations) #3,895 [Add to Longdo]
調[ちょう, chou] (n) (1) pitch; tone; key; (2) time; tempo; (3) mood; tendency; (4) (arch) tax on products #3,936 [Add to Longdo]
タクシー[takushi-] (n) taxi; (P) #4,019 [Add to Longdo]
[ぜい, zei] (n, suf) tax #4,114 [Add to Longdo]
品種[ひんしゅ, hinshu] (n) (1) kind (of goods); brand; (2) (taxonomical) form; (3) breed; cultivar; (P) #5,992 [Add to Longdo]
流し[ながし, nagashi] (n) (1) sink; (adj-no) (2) cruising (e.g. taxi); (P) #6,502 [Add to Longdo]
文法[ぶんぽう, bunpou] (n, adj-no) { ling } grammar; syntax; (P) #7,855 [Add to Longdo]
納税[のうぜい, nouzei] (n, vs) payment of taxes; (P) #12,148 [Add to Longdo]
課税[かぜい, kazei] (n, vs) taxation; (P) #12,163 [Add to Longdo]
関税[かんぜい, kanzei] (n) tariff (import tax); duty; customs; (P) #12,388 [Add to Longdo]
流す[ながす, nagasu] (v5s, vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P) #12,840 [Add to Longdo]
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P) #13,277 [Add to Longdo]
庸;力代[よう(庸);ちからしろ, you ( you ); chikarashiro] (n) (See 力役) tax paid to avoid forced labor (ritsuryo period) #13,332 [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r, vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r, aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) #14,931 [Add to Longdo]
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P) #15,389 [Add to Longdo]
構文[こうぶん, koubun] (n, adj-no) { ling } syntax; sentence structure #15,645 [Add to Longdo]
国税庁[こくぜいちょう, kokuzeichou] (n) National Tax Agency (Japan); Internal Revenue Service (USA); IRS; (P) #16,256 [Add to Longdo]
税金[ぜいきん, zeikin] (n) tax; duty; (P) #16,873 [Add to Longdo]
税務[ぜいむ, zeimu] (n) taxation business; (P) #16,919 [Add to Longdo]
租税[そぜい, sozei] (n) taxes; taxation; (P) #16,938 [Add to Longdo]
払う[はらう, harau] (v5u, vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P) #17,795 [Add to Longdo]
変種[へんしゅ, henshu] (n, adj-no) (1) mutation; freak; novelty; exception; (2) (taxonomical) variety #17,974 [Add to Longdo]
税制[ぜいせい, zeisei] (n) tax system; (P) #18,221 [Add to Longdo]
税務署[ぜいむしょ, zeimusho] (n) tax office; (P) #18,507 [Add to Longdo]
税率[ぜいりつ, zeiritsu] (n) (1) tariff; (2) tax rate; (P) #19,195 [Add to Longdo]
税法[ぜいほう, zeihou] (n) taxation law; (P) #19,295 [Add to Longdo]
増税[ぞうぜい, zouzei] (n, vs) tax increase; (P) #19,356 [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
VPE[ヴイピーイー, vuipi-i-] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxy; VPE [Add to Longdo]
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax [Add to Longdo]
よいよい[yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
アカククリ[akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus) [Add to Longdo]
アレロタクシス[arerotakushisu] (n) allelotaxis; allelotaxy [Add to Longdo]
イチイ科[イチイか, ichii ka] (n) Taxaceae (plant family); yew [Add to Longdo]
イチイ目[イチイもく, ichii moku] (n) (obs) (See マツ目) Taxales (order of plants) [Add to Longdo]
インカムタックス[inkamutakkusu] (n) income tax [Add to Longdo]
エアポートタックス[eapo-totakkusu] (n) airport tax [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
シンタックス[しんたっくす, shintakkusu] syntax [Add to Longdo]
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
メタシンタックス[めたしんたっくす, metashintakkusu] metasyntax [Add to Longdo]
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter [Add to Longdo]
構文[こうぶん, koubun] syntax [Add to Longdo]
構文チェッカ[こうぶんチェッカ, koubun chiekka] syntax checker [Add to Longdo]
構文解析[こうぶんかいせき, koubunkaiseki] syntax analysis [Add to Longdo]
構文参照文字集合[こうぶんさんしょうもじしゅうごう, koubunsanshoumojishuugou] syntax-reference character set [Add to Longdo]
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax [Add to Longdo]
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] multicode core concrete syntax [Add to Longdo]
多符号基本具象構文[たふごうきほんぐしょうこうぶん, tafugoukihongushoukoubun] multicode basic concrete syntax [Add to Longdo]
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] multicode concrete syntax [Add to Longdo]
抽象構文[ちゅうしょうこうぶん, chuushoukoubun] abstract syntax (of SGML) [Add to Longdo]
抽象構文名[ちゅうしょうこうぶんめい, chuushoukoubunmei] abstract syntax name [Add to Longdo]
転送構文[てんそうこうぶん, tensoukoubun] transfer syntax [Add to Longdo]
転送構文名[てんそうこうぶんめい, tensoukoubunmei] transfer syntax name [Add to Longdo]
文法[ぶんぽう, bunpou] grammar, syntax [Add to Longdo]
文法エラー[ぶんぽうエラー, bunpou era-] grammar error, syntax error [Add to Longdo]
変形具象構文[へんけいぐしょうこうぶん, henkeigushoukoubun] variant concrete syntax [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
空車[くうしゃ, kuusha] freier-leerer_Wagen (z.B. Taxi) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top