Search result for

vindictive

(25 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vindictive-, *vindictive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vindictive    [ADJ] ที่มีใจพยาบาท, See also: อาฆาต, Syn. revengeful

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vindictive damagesค่าเสียหายที่เพิ่มเพื่อลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Nontri Dictionary
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
However a new magistrate volunteered to came to the village and he heard from Arang's vindictive spirits that she had been raped and killed,อย่างไรก็ตาม มีผู้พิพากษาใหม่ อาสาไปที่หมู่บ้าน และ เขาได้รับรู้เรื่องจาก วิญญาณที่โกรธแค้นของอแรง ว่าหล่อนถูกข่มขืนและฆ่า Arang (2006)
No, spiteful, vindictive, very large.ไม่ แค่โกรธ พยาบาท ตัวใหญ่มาก . Enchanted (2007)
The last time we were together were you stupid enough to get pregnant have the baby and being the vindictive woman that you are come and drop it outside my door?เธอโง่ ตั้งท้อง มีลูกและแก้แค้น โดยทิ้งลูกไว้ที่ประตูบ้านผม? Heyy Babyy (2007)
Oh, Noah DanieIs isn't that vindictive.ไม่ใช่คนอย่าง Noah Daniels ที่จะเป็นแบบนั้น 24: Redemption (2008)
Or maybe you were just being vindictive.หรือคุณแค่แก้แค้น London. Of Course (2009)
Maybe we're both the vindictive type.บางที่เราทั้งสองอาจเป็นพวกชอบแก้แค้น London. Of Course (2009)
When he recovers, a guy with this kind of power is gonna be vindictive.เมื่อเขาหายดี คนแบบนี้ที่มีอำนาจจะแก้แค้นแน่ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
He is not vindictive. He's actually a very good man.นับถึงเมื่อวานก็ 74 ข้อ แต่เขาไม่แค้นใคร Mattress (2009)
They are vindictive and they are aggressiveพวกเขาแก้แค้น พวกเขารุนแรง Invasion (2009)
- You'd be that vindictive?โอ้.. โอ้! คุณเริ่มกลัวแล้วละซิ Boom Crunch (2009)
Well... the ballet teacher seems very mean and vindictive.อืมม... ครูสอนเต้นบัลเลย์ ดูเป็นคนใจร้าย ผูกใจฆาตพยาบาทมาก The Bones That Weren't (2010)
I guess I was wrong about her being a vindictive harpy.ฉันว่าฉันผิดเอง ที่ทำให้เธอเป็นตัวฮาร์ปี้ ใจพยาบาท New York (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาฆาต    [N] feud, See also: vindictiveness, malice, resentment, rancour, Syn. ความพยาบาท, Example: วัยรุ่นเป็นวัยเจ้าอารมณ์และมีบางรายถึงกับแสดงความอาฆาตหรือไม่ก็โต้ตอบอย่างรุนแรง, Thai definition: ความผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

CMU English Pronouncing Dictionary
VINDICTIVE    V IH2 N D IH1 K T IH0 V
VINDICTIVENESS    V IH2 N D IH1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vindictive    (j) (v i1 n d i1 k t i v)
vindictively    (a) (v i1 n d i1 k t i v l ii)
vindictiveness    (n) (v i1 n d i1 k t i v n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vindictive \Vin*dic"tive\, a. [For vindicative, confused with L.
   vindicta revenge, punishment, fr. vindicare to vindicate. Cf.
   {Vindicative}.]
   1. Disposed to revenge; prompted or characterized by revenge;
    revengeful.
    [1913 Webster]
 
       I am vindictive enough to repel force by force.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Punitive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Vindictive damages}. (Law) See under {Damage}, n.
    [1913 Webster] -- {Vin*dic"tive*ly}, adv. --
    {Vin*dic"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vindictive
   adj 1: disposed to seek revenge or intended for revenge; "more
       vindictive than jealous love"- Shakespeare;
       "punishments...essentially vindictive in their nature"-
       M.R.Cohen [syn: {revengeful}, {vindictive}, {vengeful}]
   2: showing malicious ill will and a desire to hurt; motivated by
     spite; "a despiteful fiend"; "a truly spiteful child"; "a
     vindictive man will look for occasions for resentment" [syn:
     {despiteful}, {spiteful}, {vindictive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top