ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vengeful

V EH1 N JH F AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vengeful-, *vengeful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vengeful[ADJ] ซึ่งอยากแก้แค้น, See also: ซึ่งคิดแค้น, ซึ่งอาฆาต, ซึ่งผูกใจเจ็บ, Syn. revengeful, spiteful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vengeful(เวนจฺ'ฟูล) adj. ต้องการแก้แค้น,ต้องการล้างแค้น,มีใจพยาบาท., See also: vengefully adv. vengefulness n., Syn. retaliative
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vengeful(adj) พยาบาท,อาฆาต,ล้างแค้น
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you want to gain something big, you'd better control your vengeful spirit.เบื้องบนไม่อาจไว้ใจเจ้าได้อีก Shadowless Sword (2005)
I had to leave out the ruined marriage, the cheating wife, the vengeful husband, the neglected daughter.ฉันต้องหนีออกจากความหายะนี้ให้ได้ รวมถึงไอ้เมียขี้โกงนี่ด้วย สามีที่เคียดแค้น ลูกสาวที่ถูกปล่อยป่ะ Saw III (2006)
What do you think? Vengeful spirit?นายคิดว่าไง วิญญาณอาฆาต The Usual Suspects (2006)
Is that we're looking for some kind of vengeful spirit.คือเรากำลังเจอกับ พวกวิญญาณอาฆาต The Usual Suspects (2006)
Vengeful spirit?วิญญาณอาฆาตเหรอ The Usual Suspects (2006)
It's just... i mean, no vengeful spiritมันแค่ หมายถึง ไม่มีวิญญาณอาฆาต The Usual Suspects (2006)
You see, claire is not a vengeful spirit.คิดดูสิ แคลร์ไม่ใช่ วิญญาณอาฆาต The Usual Suspects (2006)
And he is a stern and vengeful God, and we have been mocking him far too long, and now he demands retribution in blood.พระองค์ทรงเข้มงวดและโกรธแค้น มนุษย์ล้อเลียนพระองค์มานาน และตอนนี้พระองค์ประสงค์ ที่จะชำระหนี้เลือด The Mist (2007)
yeah,just the typical smattering of crank ufo sightings and one possible vengeful spirit.ใช่ มีแค่เรื่องของพวกงมงาย บอกว่าเห็นจานบิน และอีกอันที่เป็นไปได้ วิญญาณพยาบาท Wishful Thinking (2008)
Or a vengeful cop.that Reggie can be a bit aggressive, but he's a good cop. Power Trip (2008)
And are the vengeful type.และต้องการแก้แค้น Last Resort (2008)
That is nothing more Than a vengeful lie. - so? - blair, unh-unh.เธอว่ามันคือ"โกหก" ฉันว่ามันคือ"พ้นผิด" Carrnal Knowledge (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

CMU English Pronouncing Dictionary
VENGEFUL V EH1 N JH F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vengeful (j) vˈɛnʤfəl (v e1 n jh f @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怨霊[おんりょう, onryou] (n) revengeful ghost; apparition [Add to Longdo]
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]
邪気[じゃき;じゃけ(ok);ざけ(ok), jaki ; jake (ok); zake (ok)] (n) (1) (じゃき only) maliciousness; ill will; (2) (じゃき only) noxious gas; (3) (arch) (See 物の怪) (vengeful) ghost; specter; spectre [Add to Longdo]
生き霊;生霊;生き魑魅;生魑魅[いきりょう(生き霊;生霊);いきすだま(ok), ikiryou ( iki rei ; seirei ); ikisudama (ok)] (n) vengeful spirit (spawned from a person's hate) [Add to Longdo]
復讐心;復しゅう心[ふくしゅうしん, fukushuushin] (n) desire for revenge; vengeful thought [Add to Longdo]
物の怪;物の気[もののけ, mononoke] (n) (vengeful) ghost; specter; spectre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vengeful \Venge"ful\, a.
   Vindictive; retributive; revengeful. "Vengeful ire."
   --Milton. -- {Venge"ful*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vengeful
   adj 1: disposed to seek revenge or intended for revenge; "more
       vindictive than jealous love"- Shakespeare;
       "punishments...essentially vindictive in their nature"-
       M.R.Cohen [syn: {revengeful}, {vindictive}, {vengeful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top