ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revengeful

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revengeful-, *revengeful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revengeful[ADJ] เต็มไปด้วยความแค้น, See also: ซึ่งผูกพยาบาท, Syn. vengeful, vindicative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revengeful (j) rˈɪvˈɛnʤfəl (r i1 v e1 n jh f @ l)
revengefully (a) rˈɪvˈɛnʤfəliː (r i1 v e1 n jh f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
怨霊[おんりょう, onryou] (n) revengeful ghost; apparition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revengeful \Re*venge"ful\, a.
   Full of, or prone to, revenge; vindictive; malicious;
   revenging; wreaking revenge.
   [1913 Webster]
 
      If thy revengeful heart can not forgive. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      May my hands . . .
      Never brandish more revengeful steel.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Vindictive; vengeful; resentful; malicious.
     [1913 Webster] -- {Re*venge"ful*ly}, adv. --
     {Re*venge"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revengeful
   adj 1: disposed to seek revenge or intended for revenge; "more
       vindictive than jealous love"- Shakespeare;
       "punishments...essentially vindictive in their nature"-
       M.R.Cohen [syn: {revengeful}, {vindictive}, {vengeful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top