ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vengeance

V EH1 N JH AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vengeance-, *vengeance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vengeance(n) การแก้แค้น, See also: การล้างแค้น, การอาฆาต, ความพยาบาท, Syn. revenge, retribution, Ant. forgiveness, mercy, reconciliation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vengeance(เวน'เจินซฺ) n. การแก้แค้น, การล้างแค้น, การพยายาม, โอกาสแก้แค้น, ความต้องการแก้แค้น, การทำให้บาดเจ็บ, with a vengence รุนแรง ด้วยกำลัง, Syn. revenge, wrath, fury -A.mercy, pity, tolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
vengeance(n) การแก้แค้น, การล้างแค้น, ความพยาบาท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the Queen finds her here, she'll swoop down and wreak her vengeance on us!หากสมเด็จพระราชินีพบเธอ ที่นี่ เธอจะถลาลง และไม่แก้แค้นของเธอเกี่ยวกับ เรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Will vengeance bring your son back to you?Will vengeance bring your son back to you? The Godfather (1972)
I forgo the vengeance of my son.I forgo the vengeance of my son. The Godfather (1972)
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy!ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี! Mad Max (1979)
You will know the vengeance of The Lord Humungus!...ได้รู้จักข้า ลอร์ดฮิวมังกัส The Road Warrior (1981)
"May God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghans."ขอพระเจ้าทรงประธานพิษของงูเห่าให้แก่เรา เขี้ยวของเสือและความพยาบาทของชาวอัฟกัน Rambo III (1988)
And you will know My name is the Lord... when I lay My vengeance upon thee!"และคุณจะได้รู้ว่าชื่อของฉันคือพระเจ้า ... เมื่อฉันวางการแก้แค้นของฉันเหนือเจ้า! " Pulp Fiction (1994)
And you will know My name is the Lord... when I lay My vengeance upon thee."และคุณจะได้รู้ว่าชื่อของฉันคือพระเจ้า ... เมื่อฉันวางการแก้แค้นของฉันเหนือเจ้า ". Pulp Fiction (1994)
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger... those who attempt to poison and destroy My brothers.และฉันจะฟาดลงมาเหนือเจ้าด้วยการแก้แค้นที่ดีและความโกรธโกรธ ... ผู้ที่พยายามที่จะวางยาพิษและทำลายพี่น้องของฉัน Pulp Fiction (1994)
And you will know I am the Lord... when I lay My vengeance upon you."และคุณจะรู้ว่าผมพระเจ้า ... เมื่อฉันวางการแก้แค้นของฉันกับคุณ ". Pulp Fiction (1994)
There are some here who seek vengeance for husbands... killed by your wolves.ฆ่าโดยหมาป่าของคุณ มีบางส่วนที่นี่ที่แสวงหาการแก้แค้นสามีเป็น... Princess Mononoke (1997)
When my vengeance is over, can I return as the old Daesu?เมื่อชั้นแก้แค้นเสร็จแล้ว จะกลับไปเป็น โอ แด ซู คนเดิมได้หรือเปล่า? Oldboy (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vengeanceHeaven's vengeance is slow but sure.
vengeanceShe wanted desperately to get her vengeance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแก้แค้น(n) vengeance, See also: requital, retaliation, Example: การพยาบาทนำมาซึ่งการแก้แค้น
ความพยาบาท(n) revenge, See also: vengeance, vengefulness, malice, vindictiveness, vendetta, Syn. ความอาฆาต, ความแค้น, การปองร้าย, Ant. การให้อภัย, Example: ความพยาบาทระหว่างสองตระกูลนี้สืบเนื่องกันมาเกือบหนึ่งศตวรรษ, Thai Definition: การผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้แค้น[kaēkhaēn] (v) EN: revenge ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate  FR: venger ; se venger
แก้มือ[kaēmeū] (v) EN: ask for a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge
แก้เผ็ด[kaēphet] (v) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back  FR: se venger ; user de représailles
การแก้แค้น[kān kaēkhaēn] (n) EN: vengeance ; requital ; retaliation ; revenge  FR: vengeance [ f ] ; revanche [ f ]
การแก้เผ็ด[kān kaēphet] (n) EN: revenge  FR: vengeance [ f ]
ล้างแค้น[lāngkhaēn] (v) EN: avenge ; wreak vengeance
พยาบาท[phayābāt] (v) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge  FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
ประชด[prachot] (adv) EN: with a vengeance
เวร[wēn] (n) EN: revenge ; vengeance  FR: revanche [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VENGEANCE V EH1 N JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vengeance (n) vˈɛnʤəns (v e1 n jh @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rache { f }; Vergeltung { f } | Rache schwörenvengeance | to vow vengeance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n, vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
仇討ち;あだ討ち;仇討[あだうち, adauchi] (n) (See 敵討ち) vengeance; revenge; retaliation [Add to Longdo]
敵討ち;敵討;かたき討;かたき討ち[かたきうち, katakiuchi] (n) (See 仇討ち) vengeance; revenge; retaliation [Add to Longdo]
天罰覿面[てんばつてきめん, tenbatsutekimen] (n) the certainty of divine punishment; Swift is Heaven's vengeance [Add to Longdo]
天網[てんもう, tenmou] (n) heaven's vengeance; heaven's net [Add to Longdo]
天網恢々;天網恢恢[てんもうかいかい, tenmoukaikai] (exp) heaven's vengeance is slow but sure; heaven's net is wide and coarse, yet nothing slips through [Add to Longdo]
復讐の念[ふくしゅうのねん, fukushuunonen] (n) desire for vengeance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vengeance \Venge"ance\, n. [F. vengeance, fr. venger to avenge,
   L. vindicare to lay claim to, defend, avenge, fr. vindex a
   claimant, defender, avenger, the first part of which is of
   uncertain origin, and the last part akin to dicere to say.
   See {Diction}, and cf. {Avenge}, {Revenge}, {Vindicate}.]
   1. Punishment inflicted in return for an injury or an
    offense; retribution; -- often, in a bad sense, passionate
    or unrestrained revenge.
    [1913 Webster]
 
       To me belongeth vengeance and recompense. --Deut.
                          xxxii. 35.
    [1913 Webster]
 
       To execute fierce vengeance on his foes. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Harm; mischief. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {What a vengeance}, or {What the vengeance}, what! --
    emphatically. [Obs.] "But what a vengeance makes thee
    fly!" --Hudibras. "What the vengeance! Could he not speak
    'em fair?" --Shak.
 
   {With a vengeance},
    (a) with great violence; as, to strike with a vengeance.
      [Colloq.]
    (b) with even greater intensity; as, to return one's
      insult with a vengeance.
      [1913 Webster + PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vengeance
   n 1: the act of taking revenge (harming someone in retaliation
      for something harmful that they have done) especially in
      the next life; "Vengeance is mine; I will repay, saith the
      Lord"--Romans 12:19; "For vengeance I would do nothing.
      This nation is too great to look for mere revenge"--James
      Garfield; "he swore vengeance on the man who betrayed him";
      "the swiftness of divine retribution" [syn: {vengeance},
      {retribution}, {payback}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top