Search result for

residential

(49 entries)
(0.0438 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -residential-, *residential*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
residential[ADJ] เกี่ยวกับที่พักอาศัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
residential(เรซซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่,เกี่ยวกับการอยู่อาศัย, See also: residentiality n. residentially adv.
presidential(เพรสซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับ president (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
residential(adj) สำหรับอยู่อาศัย,เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
presidential(adj) เกี่ยวกับประธานาธิบดี,เกี่ยวกับประธาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
residential mobilityการย้ายถิ่นที่อยู่ (ภายในท้องถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
residential occupier residuary estateผู้ครอบครองเป็นถิ่นที่อยู่กองมรดกส่วนที่เหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Residential Mobility การย้ายที่อยู่
การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To reach out to the residential agency in durango.เข้าไปหาข้อมูลในหน่วยงานที่ดูแรนโก Shut Down (2008)
And there are fine and residential care facilities ...งั้นก็มีบ้านพักที่ดีๆให้เลือกเยอะแยะ Drag Me to Hell (2009)
All that is known at this time is that a tow truck dragged him down a residential street before the truck exploded.ทั้งหมดที่เรารู้คือ ที่เกี่ยวรถบรรทุกลากเขาไป เรื่อยๆตามถนน ก่อนที่รถจะระเบิด The Final Destination (2009)
THEY RANGE FROM POOR TO RICH, INDUSTRIAL TO RESIDENTIAL.ตั้งแต่ย่านคนจน ย่านคนรวย ย่านโรงงาน ย่านที่อยู่อาศัย Zoe's Reprise (2009)
If it's residential, county can't run a highway.ถ้าเป็นที่อยู่อาศัย เขตไม่สามารถสร้างถนนไฮเวย์ได้ Smite (2009)
When it grows up it'll be multi-use space residential, retail.แต่ถ้ามันโตขึ้น มันจะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลาย... ...ที่พักอาศัยแบบขายปลีก Burlesque (2010)
Armed with hangers and spears and wearing their signature red headbands, the Inkatha warriors marched into a number of residential areas--คนกลุ่มนี้มีอาวุธครบมือ และใส่ปลอกแขนสีแดงเป็นสัญลักษณ์ นักรบ อินคาธ่า บุกเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน The Bang Bang Club (2010)
Newton, Mass? That's a residential address.นิวตัน แมสซาชูเส็ต นั่นเป็นที่พักอาศัยนี่ The Bishop Revival (2010)
You do residential, and I do the parks.แกทำที่บ้านคน ส่วนฉันทำที่สวนสาธารณะ The Sniffles (2010)
Evers got out of his car beside his home in a Negro residential area.เอเวอร์ส ลงจากรถ ข้างบ้านเขา ในเขตที่พักอาศัยชาวนิโกร The Help (2011)
First up, we need a lock for a residential door -- ultra-secure, state of the art.อันดับแรกแรกเราต้องเปลี่ยนล็อคประตูอพาร์ทเม็นท์ให้เธอใหม่ โดยเน้นที่ความปลอดภัยสูงสุด Deadline (2011)
It's a residential area.มันเป็นเขตที่อยู่อาศัย Lange, H. (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
residentialA factory is not suitable for a residential district.
residentialThis residential area is comfortable to live in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำหนัก[N] palace, See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abo, Syn. วัง, พระราชวัง, ที่พัก, นิเวศน์, Example: ด้านนอกของตำหนักท่านจันทร์ จัดแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนของเจ้านาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[xp] (kān leūaktang prathānāthibødī Saharat Amērikā) EN: United States presidential election   FR: élections présidentielles américaines [fpl]
มณฑป[n.] (mondop) EN: monk's residential quarters ; monk's living quarters   
ประธานาธิบดี[adj.] (prathānāthibødī) EN: presidential   FR: présidentiel

CMU English Pronouncing Dictionary
RESIDENTIAL    R EH2 Z AH0 D EH1 N CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
residential    (j) (r e2 z i d e1 n sh l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohnbezirk {m}residential district [Add to Longdo]
Wohngebiet {n}; Wohngegend {f}; Wohnviertel {n}residential area [Add to Longdo]
Wohnhaus {n}residential house [Add to Longdo]
Wohnheim {n}residential home; rooming house [Am.] [Add to Longdo]
Wohnungsgeldzuschuss {m}residential allowance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レジデンシャル[, rejidensharu] (adj-f) residential [Add to Longdo]
レジデンシャル・ホテル;レジデンシャルホテル[, rejidensharu . hoteru ; rejidensharuhoteru] (n) residential hotel [Add to Longdo]
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town) [Add to Longdo]
屋敷町[やしきまち, yashikimachi] (n) residential area [Add to Longdo]
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] (n) for home (vs business) use; residential use; family use [Add to Longdo]
居住区[きょじゅうく, kyojuuku] (n) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
居住地区[きょじゅうちく, kyojuuchiku] (n) (See 居住区) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
共同住宅[きょうどうじゅうたく, kyoudoujuutaku] (n) apartment house; residential complex [Add to Longdo]
教書[きょうしょ, kyousho] (n) (presidential) message; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住宅区[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, / ] residential area; housing development [Add to Longdo]
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, / ] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
住宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Residential \Res`i*den""tial\ (-d?n"shal), a.
   1. Of or pertaining to a residence or residents; as,
    residential trade; a residential part of town.
    [1913 Webster]
 
   2. Residing; residentiary. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 residential
   adj 1: used or designed for residence or limited to residences;
       "a residential hotel"; "a residential quarter"; "a
       residential college"; "residential zoning" [ant:
       {nonresidential}]
   2: of or relating to or connected with residence; "a residential
     requirement for the doctorate"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top