ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mafioso

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mafioso-, *mafioso*
Possible hiragana form: まふぃおそ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mafioso[N] สมุนมาเฟีย, See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
Mafioso[N] สมุนมาเฟีย, See also: สมาชิกพรรคมาเฟีย
Mafiosos[N] คำนามพหูพจน์ของ Mafioso

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What, an old mafioso in hiding?อะไรคือสิ่งที่ลุกสมุนมาเฟียแก่ซ่อนอยู่ All In (2013)
Mid-level Mafioso thug.ในชิคาโก้ มาเฟียระดับกลาง Route 66 (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mafioso {m}; Mitglied der Mafia | Mafiosi {pl}mafioso; member of the maffia | mafiosos; mafiosi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maffioso \Maf`fi*o"so\, Mafioso \Ma`fi*o"so\, n.; pl. {-si}.
   [It. maffioso.]
   A member of the mafia.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mafia \Maf"i*a\, Mafioso \Ma`fi*o"so\, n.
   see {maffia}, {maffioso}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mafioso
   n 1: a member of the Sicilian Mafia
   2: a member of the Mafia crime syndicate in the United States

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top