ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

racquet

R AE1 K AH0 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racquet-, *racquet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racquet[N] ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน ฯลฯ), Syn. racket
racquetball[N] เกมแข่งขันชนิดหนึ่งในอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racquet(แรค'คิท) n. =racket (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
racquet(n) ไม้แร็กเก็ต,ไม้แบดมินตัน,ไม้เทนนิส,ไม้ปิงปอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You should be more careful with your racquet.คุณควรจะระมัดระวังมากขึ้น กับไม้ของคุณ Balls of Fury (2007)
I mean, besides racquet sports with your new friend Chuck?ฉันหมายถึง นอกจากไปเล่นกีฬากับเพื่อนใหม่คุณ ชัค นะ Never Been Marcused (2008)
How about a game of racquetball tonight?คืนนี้เล่นแร็คเก็ตหน่อยไหม? Betrayals (2011)
Yeah, I played some racquetball.แน่อน ฉันเล่นเป็นน่า แค่แลกเกต ตีลูกบอล Chuck Versus the Zoom (2011)
We're still on for racquetball tomorrow?พวกเรายังไป racquetball พรุ่งนี้ไหม Riding in Town Cars with Boys (2011)
Fletchie, don't tell me you already forgot about your old racquetball buddy.เฟลทชี่ อย่าบอกน่ะ ว่าลืมกันแล้ว ฉันคู่หูที่เล่น racquetball ด้วยกันไง Clawback (2011)
"Blond, long legs, with tennis racquet."บลอนด์ ขายาว พร้อมไม้เทนนิส" Paranormal Parentage (2013)
A racquetball match.การแข่งขันแรคเกต The Great Unknown (2013)
(Cay racquetball with my buddy.ผมเล่นแรคเกตกับเพื่อน The Great Unknown (2013)
Racquetball Thursday?สนใจแร็กเกตบอล วันพฤหัสบดีไหม? In Extremis (2013)
On the racquetball court.ที่คอร์ทแรคเกตหน่ะ Darkness on the Edge of Town (2013)
They put me in a white room with racquetballs and they fucking shot me.พวกมันจับฉันไว้ในห้องสีขาว กับลูกแร็คเกตบอล พวกมันยิงฉันด้วย Fuck the Pain Away (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
RACQUET    R AE1 K AH0 T
RACQUETS    R AE1 K AH0 T S
RACQUETBALL    R AE1 K AH0 T B AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racquet    (n) rˈækɪt (r a1 k i t)
racquets    (n) rˈækɪts (r a1 k i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラケットボール[, rakettobo-ru] (n) racquetball [Add to Longdo]
小振り;小ぶり[こぶり, koburi] (adj-na,adj-no) (1) (See 大振り・1) smallish; on the small side; somewhat small; undersized; small size; (n,vs) (2) short swing of a bat, racquet, etc. [Add to Longdo]
大振り;大ぶり;おお振り[おおぶり, ooburi] (adj-na,adj-no) (1) (See 小振り・1) somewhat large; of a larger size; on the large size; (n,vs) (2) large swing (bat, racquet, etc.); long sweeping stroke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racket \Rack"et\ (r[a^]k"[e^]t), n. [F. raquette; cf. Sp.
   raqueta, It. racchetta, which is perhaps for retichetta, and
   fr. L. rete a net (cf. {Reticule}); or perh. from the Arabic;
   cf. Ar. r[=a]ha the palm of the hand (used at first to strike
   the ball), and OF. rachette, rasquette, carpus, tarsus.]
   [Written also {racquet}.]
   1. A thin strip of wood, having the ends brought together,
    forming a somewhat elliptical hoop, across which a network
    of catgut or cord is stretched. It is furnished with a
    handle, and is used for catching or striking a ball in
    tennis and similar games.
    [1913 Webster]
 
       Each one [of the Indians] has a bat curved like a
       crosier, and ending in a racket.   --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. A variety of the game of tennis played with peculiar
    long-handled rackets; -- chiefly in the plural. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A snowshoe formed of cords stretched across a long and
    narrow frame of light wood. [Canada]
    [1913 Webster]
 
   4. A broad wooden shoe or patten for a man or horse, to
    enable him to step on marshy or soft ground.
    [1913 Webster]
 
   {Racket court}, a court for playing the game of rackets.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racquet \Rac"quet\ (r[a^]k"k[e^]t), n.
   See {Racket}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 racquet
   n 1: a sports implement (usually consisting of a handle and an
      oval frame with a tightly interlaced network of strings)
      used to strike a ball (or shuttlecock) in various games
      [syn: {racket}, {racquet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top