Search result for

quaint

(45 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quaint-, *quaint*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quaint (adj) มหัศจรรย์, น่าพิศวง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quaint    [ADJ] ซึ่งมีเสน่ห์แบบโบราณๆ, Syn. archaic, picturesque
quaint    [ADJ] น่าดึงดูดแบบแปลกๆ, Syn. odd, strange
quaint    [ADJ] ฉลาด, Syn. wise, skill
quaintly    [ADV] อย่างฉลาด, See also: อย่างชาญฉลาด, อย่างชำนาญ
quaintness    [N] ความฉลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quaintHis accent sounds a little quaint.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quaint(เควนทฺ) adj. ประหลาด,แปลก,แปลกและน่าดูอย่างโบราณ,ประณีต,ฉลาด,เชี่ยวชาญ., See also: quaintness n.
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
quaint(adj) น่าเอ็นดู,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แปลกตา,ประหลาด
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนรู้จัก [n.] (khonrūjak) EN: acquaintance   FR: connaissance [f] ; relation [f]
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate   FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom   
แปลกหน้า[adj.] (plaēknā) EN: strange ; foreign ; unacquainted ; unknown ; unfamiliar   FR: inconnu ; étranger
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้จักมักคุ้น[v.] (rūjakmakkhun) EN: be acquainted with ; know someone well ; be familiar with   FR: être un proche de ; être comme cul et chemise (fam.)
รู้จักมักจี่[v.] (rūjakmakjī) EN: be familiar with ; have acquainted with ; know somebody well   
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar   FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
ทำความรู้จัก [v. exp.] (tham khwām rūjak) EN: acquaint ; make oneself known to someone   FR: faire connaissance ; faire la connaissance
วิสาสะ[v.] (wisāsa) EN: be acquainted ; associate ; get together   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUAINT    K W EY1 N T
QUAINTLY    K W EY1 N T L IY0
QUAINTANCE    K W EY1 N T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quaint    (j) (k w ei1 n t)
quainter    (j) (k w ei1 n t @ r)
quaintly    (a) (k w ei1 n t l ii)
quaintest    (j) (k w ei1 n t i s t)
quaintness    (n) (k w ei1 n t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wunderlich {adj} | wunderlicher | am wunderlichstenquaint | quainter | quaintest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご存じ(P);ご存知(ateji);御存じ;御存知(ateji)[ごぞんじ, gozonji] (n) (1) (hon) (See 存じ) knowing; (2) (an) acquaintance; (P) [Add to Longdo]
アクウェインタンス;アクエインタンス[, akuueintansu ; akueintansu] (n) acquaintance [Add to Longdo]
アクウェイント;アクエイント[, akuueinto ; akueinto] (n) acquaint [Add to Longdo]
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship) [Add to Longdo]
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
一面識[いちめんしき, ichimenshiki] (n) (a) passing acquaintance [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
顔が広い[かおがひろい, kaogahiroi] (exp) (See 顔の広い) well connected; well known; having a large, diverse circle of acquaintances [Add to Longdo]
顔なじみ(P);顔馴染;顔馴染み[かおなじみ, kaonajimi] (n) acquaintance; friend; familiar face; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离奇有趣[lí qí yǒu qù, ㄌㄧˊ ㄑㄧˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, / ] quaint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quaint \Quaint\, a. [OE. queint, queynte, coint, prudent, wise,
   cunning, pretty, odd, OF. cointe cultivated, amiable,
   agreeable, neat, fr. L. cognitus known, p. p. of cognoscere
   to know; con + noscere (for gnoscere) to know. See {Know},
   and cf. {Acquaint}, {Cognition}.]
   1. Prudent; wise; hence, crafty; artful; wily. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Clerks be full subtle and full quaint. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by ingenuity or art; finely fashioned;
    skillfully wrought; elegant; graceful; nice; neat.
    [Archaic] " The queynte ring." " His queynte spear."
    --Chaucer. " A shepherd young quaint." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Every look was coy and wondrous quaint. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To show bow quaint an orator you are. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Curious and fanciful; affected; odd; whimsical; antique;
    archaic; singular; unusual; as, quaint architecture; a
    quaint expression.
    [1913 Webster]
 
       Some stroke of quaint yet simple pleasantry.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       An old, long-faced, long-bodied servant in quaint
       livery.                --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Quaint}, {Odd}, {Antique}.
 
   Usage: Antique is applied to that which has come down from
      the ancients, or which is made to imitate some ancient
      work of art. Odd implies disharmony, incongruity, or
      unevenness. An odd thing or person is an exception to
      general rules of calculation and procedure, or
      expectation and common experience. In the current use
      of quaint, the two ideas of odd and antique are
      combined, and the word is commonly applied to that
      which is pleasing by reason of both these qualities.
      Thus, we speak of the quaint architecture of many old
      buildings in London; or a quaint expression, uniting
      at once the antique and the fanciful.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quaint
   adj 1: strange in an interesting or pleasing way; "quaint
       dialect words"; "quaint streets of New Orleans, that most
       foreign of American cities"
   2: very strange or unusual; odd or even incongruous in character
     or appearance; "the head terminating in the quaint duck bill
     which gives the animal its vernacular name"- Bill Beatty;
     "came forth a quaint and fearful sight"- Sir Walter Scott; "a
     quaint sense of humor"
   3: attractively old-fashioned (but not necessarily authentic);
     "houses with quaint thatched roofs"; "a vaulted roof
     supporting old-time chimney pots" [syn: {old-time}, {quaint},
     {olde worlde}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top