ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

picturesque

P IH1 K CH ER0 AH0 S K   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picturesque-, *picturesque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
picturesque[ADJ] สวย, See also: งดงาม, มีเสน่ห์, Syn. pictorial, scenic, graphic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picturesque(พิค'เชอะเรสคฺ) adj.สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด, See also: picturesqueness n., Syn. striking

English-Thai: Nontri Dictionary
picturesque(adj) สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด
picturesqueness(n) ความงดงาม,ความสวยงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
picturesqueงามดั่งวาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Picturesque, theความงามดั่งภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually in a suburb of Bonn called PIittersdorf on the Rhine, which sounds much more picturesque than it is.นอกเมืองของ Bonn เรียกว่า Plittersdorf ซ่งฟังดูสวยกว่าที่มันเป็น Julie & Julia (2009)
It's much easier to enjoy the picturesque route we travel to work when you remove the specter of fiery vehicular death.มันช่างง่ายกว่ามาก ที่ฉันได้ชมวิวสวยๆ ตอนเดินทาง ในขณะที่นายเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
How could a person be so picturesque even just sitting?ทำไมฉันดูหล่อและผ่อนคลายแค่นั่งเฉยๆนะ Episode #1.6 (2010)
Spain is considered a mostly mountainous country, interspersed with picturesque plateaus and arid valleys.โอเค งั้นกระโดดกลับมาที่ประเทศสเปน เฮ้ย ฟังนี่ เรื่องจริงแบบขำๆ Choke (2012)
Those, of course, are very sporting names, and that's why we've come to this very picturesque racetrack.ทั้งคู่มีชื่อสปอร์ต และนั่นคือเหตุผล ที่เอามาในสนามแข่ง Episode #18.2 (2012)
Build a picturesque house Baseball stadium.สนามเบสบอล Operation Proposal (2012)
Just a picturesque backdrop.เป็นแค่ฉากหลังที่สวยงาม Okja (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
picturesqueNaples is a picturesque city.
picturesqueThey stood against the picturesque scenery.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าดู[adj.] (nādū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating   FR: attrayant ; spectaculaire

CMU English Pronouncing Dictionary
PICTURESQUE P IH1 K CH ER0 AH0 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picturesque (j) pˌɪktʃərˈɛsk (p i2 k ch @ r e1 s k)
picturesquely (a) pˌɪktʃərˈɛskliː (p i2 k ch @ r e1 s k l ii)
picturesqueness (n) pˌɪktʃərˈɛsknəs (p i2 k ch @ r e1 s k n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如画[rú huà, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] picturesque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピクチャレスク[, pikucharesuku] (n) picturesque [Add to Longdo]
画趣[がしゅ, gashu] (n) picturesqueness [Add to Longdo]
絵画的[かいがてき, kaigateki] (n) (1) picturesque; (2) pictorial; graphic [Add to Longdo]
絵模様[えもよう, emoyou] (n) picturesque design [Add to Longdo]
景勝[けいしょう, keishou] (n) picturesque scenery; (P) [Add to Longdo]
景勝地[けいしょうち, keishouchi] (n) picturesque scenery [Add to Longdo]
絶景[ぜっけい, zekkei] (n) superb view; picturesque scenery [Add to Longdo]
八景[はっけい, hakkei] (n) eight picturesque sights [Add to Longdo]
明美[めいび, meibi] (adj-na,n) picturesque; beautiful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picturesque \Pic`tur*esque"\, a. [It. pittoresco: cf. F.
   pittoresque. See {Pictorial}.]
   Forming, or fitted to form, a good or pleasing picture;
   representing with the clearness or ideal beauty appropriate
   to a picture; expressing that peculiar kind of beauty which
   is agreeable in a picture, natural or artificial; graphic;
   vivid; as, a picturesque scene or attitude; picturesque
   language.
   [1913 Webster]
 
      What is picturesque as placed in relation to the
      beautiful and the sublime? It is . . . the
      characteristic pushed into a sensible excess. --De
   Quincey.
   [1913 Webster] -- {Pic`tur*esque"ly}, adv. --
   {Pic`tur*esque"ness}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 picturesque
   adj 1: suggesting or suitable for a picture; pretty as a
       picture; "a picturesque village"
   2: strikingly expressive; "a picturesque description of the
     rainforest"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top