หรือคุณหมายถึง quaintneß?
Search result for

quaintness

(7 entries)
(2.8503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quaintness-, *quaintness*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา quaintness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *quaintness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quaintness    [N] ความฉลาด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quaintness    (n) (k w ei1 n t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seltsamkeit {f}quaintness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quaintness \Quaint"ness\, n.
   The quality of being quaint. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quaintness
   n 1: the quality of being quaint and old-fashioned; "she liked
      the old cottage; its quaintness was appealing"
   2: strangeness as a consequence of being old fashioned; "some
     words in her dialect had a charming quaintness"

Are you satisfied with the result?

Go to Top